Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

Dávid kráľ nad celým Izraelom, 11, 1 – 9 = 2 Sam 5, 1 – 3. 6 – 10

11  1 I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: „Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo! 2 Aj predtým, keď bol Šaul kráľom, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán, tvoj Boh, ti povedal: »Ty pas môj ľud, Izrael, a ty budeš kniežaťom nad mojím ľudom, Izraelom.«“ 3 Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, ako povedal Pán prostredníctvom Samuela.

4 Dávid a celý Izrael išiel do Jeruzalema, čiže Jebuzu, kde boli obyvatelia krajiny Jebuzejci. 5 Obyvatelia Jebuzu povedali Dávidovi: „Nevojdeš sem!“ Ale Dávid zaujal pevnosť Sion; to je Dávidovo mesto. 6 A Dávid povedal: „Kto prvý porazí Jebuzejcov, bude vodcom a kniežaťom.“ Prvý však vystúpil Joab, syn Sarvie, preto zostal vodcom. 7 Dávid sa usadil v hrade, preto ho nazvali Dávidovým mestom. 8 Potom opevnil mesto dookola, od Mela až po ohradu, Joab však opravil ostatok mesta. 9 Takto Dávid stále vzrastal a Pán zástupov bol s ním.

 

Dávidovi hrdinovia, 11, 10 – 46 = 2 Sam 23, 8 – 39

 

10 Toto sú pohlavári hrdinov, ktorých mal Dávid a ktorí ho pri jeho ustanovení za kráľa s celým Izraelom pevne podporovali, aby sa stal podľa Pánovho prisľúbenia kráľom nad Izraelom.  11 Toto je výpočet hrdinov, ktorých mal Dávid: Hakmoniho syn Jesbám bol veliteľom tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti tristo, (ktorých) zabil jedným razom.  12 Po ňom bol Dodov syn, Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami. 13 On bol s Dávidom vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromaždili do boja. Bol tam ostredok poľa plný jačmeňa. A keď ľud utekal pred Filištíncami, 14 postavili sa vprostred ostredku, bránili ho a Filištíncov porazili. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo.

15 Raz zostúpili traja z tridsiatich pohlavárov ku skale, k Dávidovi do jaskyne Odolam. Tábor Filištíncov však bol v údolí Refaim. 16 Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme. 17 Vtedy Dávid vyslovil žiadosť: „Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne?“ 18 Nato sa tí traja prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju Pánovi  19 a povedal: „Nech ma Boh chráni urobiť to! Mám piť krv týchto mužov s ich životom? Veď ju doniesli s nasadením svojich životov!“ Preto ju nechcel piť. – To urobili traja hrdinovia!

 20 Joabov brat Abisai bol hlavou tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti tristo, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi. 21 Medzi tridsiatimi bol dvojnásobne vážený, bol im kniežaťom, ale tým trom sa nevyrovnal.

 22 Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kabseelu, porazil dvoch Božích levov moabských. Ale aj zišiel dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh. 23 On zabil aj Egypťana, muža vysokého päť lakťov. Egypťan mal v ruke kopiju ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 To urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi tridsiatimi hrdinami. 25 Bol váženejší ako tridsiati, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu.

 26 Ďalší udatní hrdinovia: Joabov brat Asael, Elchanan, syn Dodu z Betlehema, 27 Samot z Harodu, Heles z Faletu, 28 Hira, syn Akesa z Tekuy, Abiezer z Anatotu, 29 Sobochai z Chusy, Ilai z Ahohu, 30 Maharai z Netofatu, Heled, syn Bánu z Netofatu, 31 Etai, syn Ribaiho z Gabay Benjamíncov, Banaiáš z Faratonu, 32 Hurai z údolia Gás, Abiel z Arbatu, 33 Azmot z Bauramu, Eliaba zo Salabonu, 34 synovia Asema z Gezonu, Jonatán, syn Sageho z Aroru, 35 Ahiam, syn Sachara z Aroru, Urov syn Elifal, 36 Hefer z Mechery, Ahia z Felonu, 37 Hesro z Karmelu, Asbaiho syn Naárai, 38 Nátanov brat Joel, Agaraiho syn Mibahar, 39 Amončan Selek, Naárai z Berotu, zbrojnoš Joaba, syna Sarvie, 40 Ira z Jetru, Gareb z Jetru, 41 Hetejec Uriáš, Oholiho syn Zabad, 42 Rubenovec Adina, syn Sizu, vodca Rubenovcov a s ním tridsiati. 43 Hanan, syn Maáchu, Jozafát z Matany, 44 Oziáš z Aštarotu, Sama a Jehiel, synovia Hotama z Aroru. 45 Samriho syn Jedihel, jeho brat Joha z Tosay, 46 Eliel z Mahumy, Elnaemovi synovia Jeribai a Josaia, Moabec Jetma, 47 Eliel, Obed a Jasiel z Masobie.

 

 
1 – 9. Pozri pozn. k 2 Sam 5, 1 – 16.
11 – 47. Pozri pozn. 2 Sam 23, 8 – 39. – Jesbám sa volal vlastne Isboset; podľa 2 Sam 23, 8 bol hlavou troch a zabil až osemsto mužov naraz.
12. Verše 12 – 14 treba doplniť podľa 2 Sam 23, 10 – 12.
19. Podľa názoru vtedajších ľudí je krv sídlom duše, a tak sídlom života.
20. Osnova hovorí o Abisaiovi a Banaiášovi (v. 25), že mali meno medzi troma. Opravili sme na správne znenie: „medzi tridsiatimi“, hneď nato sa totiž vraví o oboch, že sa k trom najväčším hrdinom vôbec nedostali.
22. Výraz „Božích levov“ (Ariel) tu Vulgáta neprekladá, ale len prepisuje.
26. „Tridsiatka“ bol akýsi vojenský útvar (pozri pozn. k 2 Sam 23, 39), v ktorom sa mužstvo menilo, preto sa tento menoslov nezhoduje úplne s menoslovom 2 Sam 23, 26 – 39. Zoznamy sú z rozličných období Dávidovho panovania.
Prvá kniha kroník