Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

15 Pokračovanie správy o prenose archy. –  1 Nastaval si domov v Dávidovom meste, pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan. 2 Vtedy Dávid povedal: „Božiu archu nesmie niesť nik, iba leviti, lebo Pán ich vyvolil, aby nosili Božiu archu a aby ju obsluhovali naveky.“ 3 Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých Izraelitov, aby vyniesli Pánovu archu na miesto, ktoré jej pripravil. 4 Zvolal aj Áronových synov a levitov. 5 Z Kaátových synov knieža Uriela a jeho bratov, stodvadsiatich. 6 Zo synov Merariho knieža Asaiáša a jeho bratov, dvestodvadsiatich. 7 Z Gersonových synov knieža Joela a jeho bratov, stotridsiatich. 8 Z Elisafanových synov knieža Semeiáša a jeho dvesto bratov. 9 Z Hebronových synov knieža Eliela a jeho bratov, osemdesiatich. 10 Z Ozielových synov knieža Aminadaba a jeho bratov, stodvanástich.  11 Dávid povolal aj kňazov Sadoka a Abiatara, ako aj levitov Uriela, Asaiáša, Joela, Semeiáša, Eliela a Aminadaba  12 a povedal im: „Vy ste hlavy levitských rodín. Posväťte sa vy i vaši bratia a vyneste archu Pána, Izraelovho Boha, na miesto, ktoré som jej pripravil.  13 Preto, že ste predtým neboli prítomní, pobil nás Pán, náš Boh, lebo sme ho nehľadali, ako sa patrí.“

14 Kňazi a leviti sa teda posvätili, aby mohli vyniesť archu Pána, Izraelovho Boha. 15 Potom synovia Léviho zdvihli Božiu archu pomocou tyčí na plecia, ako podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš.

16 Dávid rozkázal kniežatám levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cimbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. 17 Ustanovili teda levitov: Joelovho syna Hemana a z jeho bratov Barachiášovho syna Asafa. A z ich bratov, zo synov Merariho, Kusiášovho syna Etana. 18 A s nimi ich bratov druhého radu: Zachariáša, (Bena), Jaziela, Semiramota, Jehiela, Aniho, Eliaba, Banaiáša, Maásiáša, Matatiáša, Elifalu, Makeniáša, Obededoma a Jehiela, vrátnikov. 19 A spevákov: Hemana, Asafa a Etana, aby hrali na medených cimbaloch.  20 Zachariáš, Oziel, Semiramot, Jehiel, Ani, Eliab, Maásiáš a Banaiáš na harfe pre dievčenský hlas, 21 Matatiáš, Elifalu, Makeniáš, Obededom, Jehiel, Ozaziu na citarách viedli hlboký hlas. 22 Levitské knieža Choneniáš bol pri prenášaní; riadil prenos, lebo bol rozumný. 23 Barachiáš a Elkana boli strážcami archy. 24 Kňazi Sebeniáš, Jozafat, Natanael, Amasai, Zachariáš, Banaiáš a Eliezer trúbili pred Božou archou na trúby. Obededom a Jehiáš boli strážcami archy.

 25 Potom Dávid, starší Izraela a kniežatá tisícok išli, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Obededomovho domu s radosťou. 26 A keď Boh pomohol levitom, ktorí niesli Pánovu archu zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov. 27 Dávid bol oblečený do jemného plášťa, aj všetci leviti, ktorí niesli archu, aj speváci a Choneniáš, vodca prenosu. Dávid mal aj plátenný efód. 28 Celý Izrael vynášal Pánovu archu zmluvy s jasotom za zvuku rohu, trúb a cimbalov a hrali na harfy a citary. 29 Keď Pánova archa zmluvy došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci.

 
1. Kráľovské obydlie, ktoré si postavil Dávid, malo teda viac domov. Nádherný kráľovský palác postavil až neskoršie Šalamún. – Pre archu zmluvy postavil Dávid nový stan. Starý, v ktorom asi bolo ešte aj nejaké zariadenie z Mojžišovho stánku, bol v Gabaone (porov. 1 Kr 3, 4).
11. O Sadokovi porov. 6, 38; 2 Sam 8, 17. O Abiatarovi 1 Sam 22, 20; 1 Kr 2, 26.
12. O posvätení porov. Ex 19, 10. 15; Joz 3, 5; 7, 13; 1 Sam 16, 5.
13. Pán potrestal Izraelitov, keď usmrtil Ozu, 13, 9 n.
20 n. Preklad „na harfe pre dievčenský hlas“ je neistý. Podobne „na citarách viedli hlboký hlas“.
25 – 29. Porov. 2 Sam 6, 12 – 16; pozri i poznámky k tejto stati.
Prvá kniha kroník