Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

3  1 Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo: prvorodený Amnon od Jezreelčanky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abigail, 2 tretí Absolón, syn Maáchy, dcéry gesurského kráľa Tolmaiho, štvrtý Adoniáš, syn Agity, 3 piaty Safatiáš od Abital, šiesty Jetraham od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Hebrone; tam kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. Tridsaťtri rokov však kraľoval v Jeruzaleme.

5 V Jeruzaleme sa mu narodili títo: Simaa, Sobab, Nátan a Šalamún, štyria od Amielovej dcéry Betsaby, 6 potom Jebaár, Elisama, 7 Elifalet, Noge, Nefeg, Jafia, 8 Elisama, Eliada a Elifelet, deviati.  9 To všetko sú Dávidovi synovia okrem synov od vedľajších žien. Ich sestra bola Tamar.

10 Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat, 11 jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joas, 12 jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatam, 13 jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses, 14 jeho syn Amon, jeho syn Joziáš.

 15 Joziášovi synovia: Prvorodený Johanan, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. 16 Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš. 17 Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel, 18 Melchiram, Fadaiáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš. 19 Fadaiášovi synovia: Zorobábel a Semei. Zorobábelovi synovia: Mosolam, Chananiáš a ich sestra Salomita, 20 potom Hasaban, Ohola, Barachiáš, Hasadiáš, Josabhesed, piati. 21 Chananiášov syn bol Faltiáš, jeho syn bol Jeseiáš, jeho syn Rafaiáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obdiáš, jeho syn Secheniáš.  22 Secheniášovi synovia: Semeiáš. Semeiášovi synovia: Hatus, Jegaál, Baria, Naáriáš a Safat, šiesti. 23 Naáriášovi synovia: Elioenaj, Ezechiáš a Ezrikam, traja. 24 Elioenajovi synovia: Oduliáš, Eliasub, Feleiáš, Akub, Johanan, Dalaiáš a Anani, siedmi.

 

 
1 – 4. Porov. 2 Sam 3, 2 – 5.
9. Porov. 2 Sam 13, 1 n.
15. Selum panoval pod menom Joachaz, pozri 2 Kr 23, 31.
15 – 16. Buď je reč o dvoch rozličných Sedekiášoch, alebo sa toto meno dostalo do 16. verša omylom.
22. Číslici „šesť“ treba rozumieť tak, že potomkov Secheniášových bolo šesť: jeden syn a piati vnukovia.
Prvá kniha kroník