Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

22 1 Preto Dávid povedal: „Toto je Boží dom a toto je oltár na celopaly pre Izrael.“

 

Príprava na stavbu chrámu. –  2 Potom Dávid rozkázal, aby zhromaždili cudzincov, ktorí boli v krajine Izraela, a ustanovil kamenárov, aby otesávali kvádre na stavbu Božieho domu.

3 Dávid prichystal aj množstvo železa na kliny do krídel brán a na háky a také množstvo kovu, že ho nebolo možno odvážiť, 4 ako aj cédrové drevo bez počtu. Sidonci a Týrčania dodali totiž Dávidovi množstvo cédrového dreva. 5 Dávid si hovoril: „Môj syn Šalamún je mladý a krehký a dom, ktorý sa má postaviť Pánovi, má byť veľký, aby vo všetkých krajinách dvíhal jeho česť a slávu, preto mu porobím prípravy.“ A Dávid prichystal pred svojou smrťou množstvo vecí.

 6 I zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Pánovi, Bohu Izraela. 7 Dávid povedal Šalamúnovi: „Syn môj, ja som mal na mysli postaviť dom menu Pána, svojho Boha. 8 Ale Pán ma oslovil: »Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem.  9 Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. 10 On postaví dom môjmu menu; on mi bude synom a ja mu budem otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.« 11 Teraz teda, syn môj, nech je Pán s tebou, aby si mal úspech a aby si postavil dom Pánovi, svojmu Bohu, ako o tebe hovoril. 12 Nech ti Pán dá múdrosť a dôvtip, a tak nech ťa ustanoví nad Izraela, aby si zachovával zákon Pána, svojho Boha. 13 Lebo vtedy budeš mať úspech, keď budeš bedlivo plniť predpisy a ustanovenia, ktoré dal Pán Mojžišovi pre Izrael. Buď pevný a mužný; neboj sa a neľakaj sa!  14 Hľa, ja som pri svojom trápení pripravil pre Pánov dom stotisíc hrivien zlata a milión hrivien striebra! Kov a železo nemožno ani odvážiť, také množstvo ho je: Prichystal som aj drevo a kamene; ty budeš musieť pokračovať. 15 Máš tiež množstvo robotníkov, tesárov, kamenárov, drevorobotníkov a odborníkov na akékoľvek práce 16 zo zlata, striebra, kovu a železa, ktorého je bez počtu. Daj sa teda do práce a Pán nech je s tebou!“

17 Potom Dávid prikázal všetkým kniežatám Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi: 18 „Či je Pán, váš Boh, nie s vami?! Veď vám zo všetkých strán zaistil pokoj, keď dal obyvateľov krajiny do mojej ruky; a krajina sa sklonila pred Pánom a jeho ľudom. 19 Teraz hľadajte Pána, svojho Boha, s oddaným srdcom a dušou; vzchopte sa a postavte svätyňu Pánovi, Bohu, aby sa Pánova archa zmluvy a Božie posvätné nádoby dostali do domu postaveného Pánovmu menu.“

 

 
2. „Cudzinci“ boli asi kanaánski praobyvatelia Palestíny, ktorí lepšie rozumeli rozličným remeslám než Izraeliti.
6 n. Porov. 2 Sam 7, 2 n.
9. Meno Šalamún znamená „pokojný“ (šalóm = pokoj).
14. Obrovské číslice stotisíc a milión sú okrúhle čísla, neoznačujú množstvo, ale znamenajú len „veľmi veľa“.
Prvá kniha kroník