Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

7 Rodokmeň Isacharov. – 1 Isacharovi synovia: Tola, Fua, Jasub a Simeron, štyria.  2 Synovia Tolu: Ozi, Rafaiáš, Jeriel, Jemai, Jebsem a Samuel, pohlavári svojich rodín. K Tolovi patrili bojovníci podľa svojich rodov. Ich počet bol za Dávidových čias dvadsaťdvatisíc šesťsto. 3 Oziho synovia: Izrahiáš. Synovia Izrahiáša: Michael, Obadiáš, Joel a Jesiáš, piati, všetko pohlavári. 4 K nim patrili podľa rodov a rodín roty bojového vojska, tridsaťšesťtisíc, lebo mali mnoho žien a detí.  5 Ich bratia vo všetkých Isacharových rodoch sú bojovníci. Spolu ich napočítali osemdesiatsedemtisíc.

 

Rodokmeň Benjamína a Neftaliho. – 6 Benjamín: Bela, Bechor a Jadihel, traja. 7 Synovia Belu: Esbon, Ozi, Oziel, Jerimot a Urai, päť pohlavárov rodín a bojovníkov. Napočítalo sa ich dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri. 8 Bechorovi synovia: Zamira, Joas, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jerimot, Abiáš, Anatot a Almat. To všetko sú Bechorovi synovia. 9 Napočítalo sa ich podľa rodov a pohlavárov rodín dvadsaťtisíc dvesto bojovníkov. 10 Jadihelovi synovia: Balan. A synovia Balanovi: Jehus, Benjamín, Aod, Chanana, Zetan, Taršiš a Ahisahar. 11 Toto všetko sú Jadihelovi synovia podľa pohlavárov rodín, sedemnásťtisíc dvesto bojovníkov pripravených do boja. 12 Aj Safam a Hafam, Hirovi synovia, a Husim, Aherovi synovia.

13 Neftaliho synovia: Jasiel, Guni, Jeser a Selum, synovia Baly.

 

Rodokmeň Manassesa. –  14 Manassesovi synovia ... Esriel..., ktorých porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Galaádovho otca Machira. 15 Machir si však vzal za manželku sestru Hafima a Safana; meno ich sestry bolo Maácha... Meno druhého bolo Salfád. Salfád mal dcéry. 16 Machirova manželka Maácha porodila syna a dala mu meno Fáres. Meno jeho brata bolo Sáres a jeho synovia Ulam a Rekem. 17 A Ulamovi synovia Badan. To sú synovia Galaáda, syna Manassesovho syna Machira. 18 Jeho sestra Hamolechet porodila Išhoda, Abiezera a Moholu. 19 Semidovi synovia boli Ahin, Sechem, Leki a Aniam.

 

Rodokmeň Efraima. – 20 Efraimovi synovia: Sutala, jeho syn Bared, jeho syn Tahat, jeho syn Elada, jeho syn Tahat,  21 jeho syn Zabad, jeho syn Sutala a jeho syn Ezer a Elad. Tých zabili domorodí Géťania, lebo zišli dolu vziať im dobytok. 22 Preto ich otec Efraim dlhý čas žialil a jeho bratia prišli ho tešiť.  23 Potom vošiel k svojej manželke a ona počala a porodila syna, ktorému dal meno Beria, lebo to bolo v nešťastí jeho domu. 24 Jeho dcéra bola Sára, ktorá postavila Dolný a Horný Bethoron a Ozensaru. 25 A jeho syn Rafa a Resef, jeho syn Tale, jeho syn Tán, 26 jeho syn Ládan, jeho syn Amiud, jeho syn Elisama, 27 jeho syn Nun, jeho syn Jozue.  28 Ich majetok a sídla boli Bet-El a jeho osady, na východe Noran, na západ Gezer a jeho osady, Sichem a jeho osady až po Azu a jej osady. 29 V rukách Manassesových synov bol Betsan a jeho osady, Tanak a jeho osady, Magedo a jeho osady, Dor a jeho osady. V nich bývali synovia Izraelovho syna Jozefa.

 

Rodokmeň Aserov. – 30 Aserovi synovia: Jemna, Jesua, Ješui, Baria a ich sestra Sára. 31 Bariovi synovia: Heber a Melchiel, ktorý bol otcom Barsaita. 32 Od Hebera pochádza Jeflat, Somer, Hotam a ich sestra Sua. 33 Jeflatovi synovia: Fosech, Chamaál a Asot. To sú Jeflatovi synovia. 34 Somerovi synovia: Achi, Roaga, Haba a Aram. 35 Synovia jeho brata Helema: Sufa, Jemna, Seles a Amal. 36 Sufovi synovia: Sue, Harnafer, Sual, Beri, Jamra, 37 Bosor, Hod, Sama, Salusa, Jetran a Bera. 38 Jeterovi synovia: Jefone, Fasfa a Ara. 39 Olovi synovia: Aree, Haniel a Resiáš. 40 Toto všetko sú Aserovi synovia, pohlavári rodín, vyberaní bojovníci, vodcovia kniežat. Keď ich spočítali do vojska, do boja, bol ich počet dvadsaťšesťtisíc mužov.

 
2. O sčítaní ľudu za čias Dávida pozri 2 Sam kap. 24; porov. 1 Krn 21, 1 – 27.
5. Po rodokmeni Isachara by mal nasledovať rodokmeň Zabulona, ten však chýba. Podobne po rodokmeni Benjamínovcov chýba rodokmeň Danovcov, iba že by meno Husim vo v. 12 bolo súčasťou tohto rodokmeňa; porov. Gn 46, 23 a Nm 26, 42.
14 – 15. Osnova je v týchto veršoch kusá a chybná. 15. verš prekladáme podľa osnovy Hummelauera.
21. Výpravu, o ktorej je tu reč, podnikli Efraimci ešte za života svojho otca z Egypta.
23. Meno Beria (presnejšie prepísané: Beriʽah) znamená „v nešťastí“.
28. Noran pozri Joz 16, 7 (Nárata).
Prvá kniha kroník