Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

27 Nelevitskí hodnostári. – 1 Synovia Izraela podľa ich počtu, pohlavári rodín, velitelia tisícok a stotín a ich pisári, ktorí boli k službám kráľovi podľa jednotlivých oddielov, ktoré v každom mesiaci roka, mesiac za mesiacom prichádzali a odchádzali – jeden oddiel bol dvadsaťštyritisíc.

 2 Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Zabdielov syn Jesboam. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 3 Bol z Fáresových synov, pohlavárom všetkých kniežat vojska v prvom mesiaci.  4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Ahohovec Dodai (jeho oddiel a Makelot), knieža. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 5 Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci bol Banaiáš, syn kňaza Jojadu, pohlavár. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc.  6 Tento Banaiáš bol hrdinom tridsiatich a nad tridsiatimi. Nad jeho oddielom bol jeho syn Amizabad. 7 Štvrtý vo štvrtom mesiaci bol Joabov brat Asael a po ňom jeho syn Zabadiáš. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 8 Piaty v piatom mesiaci bol Jezrahita, knieža Samaot. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 9 Šiesty v šiestom mesiaci bol Hira, syn Tekuana Akesa. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 10 Siedmy v siedmom mesiaci bol Heles, Faloňan zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 11 Ôsmy v ôsmom mesiaci bol Chusiťan Sobochai zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 12 Deviaty v deviatom mesiaci bol Anatoťan Abiezer z Benjamínovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 13 Desiaty v desiatom mesiaci bol Netofaťan Marai zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 14 Jedenásty v jedenástom mesiaci bol Faratoňan Banaiáš zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 15 Dvanásty v dvanástom mesiaci bol Netofaťan Holdai, Otnielovec. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc.

16 Nad kmeňmi Izraela boli: Nad Rubenovcami Zechriho syn, knieža Eliezer. Nad Simeonovcami Maáchov syn Safatiáš. 17 Nad Levitmi Kamuelov syn Hasabiáš, nad Áronovcami Sadok. 18 Nad Júdovcami Eliu z Dávidových bratov. Nad Isacharovcami Michaelov syn Omri. 19 Nad Zabulonovcami Abdiášov syn Jesmaiáš. Nad Neftalimovcami Ozrielov syn Jerimot. 20 Nad Efraimovcami Ozaziášov syn Ozeáš. Nad polovicou Manassesovho kmeňa Fadaiášov syn Joel. 21 Nad polovicou Manassesovho kmeňa v Galaáde Zachariášov syn Jado. Nad Benjamíncami Abnerov syn Jasiel. 22 Nad Danovcami Jerohamov syn Ezrihel. To sú kniežatá izraelských kmeňov.

 23 Dávid nechcel spísať ich počet od dvadsaťročných nižšie, lebo Pán prisľúbil, že synov Izraela rozmnoží ako hviezdy na nebi. 24 Joab, syn Sarvie, začal sčítanie, ale nedokončil ho, lebo preto prišiel hnev na Izraelitov. Preto sa ten počet ani nedostal medzi číslice Letopisov kráľa Dávida.

25 Nad pokladmi kráľa bol Adielov syn Azmot, nad pokladmi však, ktoré boli na poli, v mestách, dedinách a vo vežiach, bol Oziášov syn Jonatán. 26 Nad robotníkmi na poli, ktorí obrábali pôdu, bol Chelubov syn Ezri.  27 Nad vinohradmi Semeiáš z Rámy, nad zásobami vína, ktoré boli vo vinohradoch, bol Zabdiáš zo Sefamu.  28 Nad olivami a sykomorami, ktoré boli na Nížine, bol Bálchanan z Gaderu, nad zásobami oleja Joas.  29 Nad dobytkom, ktorý bol na paši v Sárone, bol Setrai zo Sáronu a nad dobytkom, ktorý bol v dolinách, bol Adliho syn Safat.  30 Nad ťavami bol Izmaelita Ubil, nad oslami Jadiáš z Meronotu  31 a nad ovcami Agarejec Jaziz. Títo všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid.

32 Dávidov strýc Jonatán, radca, múdry muž a pisár, s Hachomonovým synom Jehielom boli pri kráľových synoch.  33 Achitofel bol kráľovým poradcom a Arachita Chusai bol kráľovým priateľom. 34 Achitofelovým nástupcom bol Banaiášov syn Jojada a Abiatar. Kráľovým vojvodcom bol Joab.

 

2 – 15. Tieto verše obsahujú zoznam dvanástich vojenských oddielov. Prvý verš je nadpisom tohto zoznamu a je dosť nejasný; ani nevieme presne, o akej službe je tu reč. – Vojenskí hodnostári mávali pridelených pisárov (Dt 20, 5 n.).
4. Slová v zátvorkách zrejme nepatria do osnovy a dostali sa do nej omylom.
6. Amizabad zastupoval svojho otca Banaiáša, lebo tento ako hrdina v chýrnej tridsiatke mal osobitné úlohy (porov. 11, 22 – 25).
23 – 24. Pozri pozn. k 2 Sam 24, 1. – O sčítaní, ktoré Joab nedokončil, pozri kap. 21.
27. Zabdiáš pochádzal buď zo Sefamu v severnej Palestíne, alebo z judského mesta Sifamotu.
28. Sykomora je druh figovníka so skromnejším plodom, ktorý požívajú len domorodci.
29. Sáron je úrodná rovina na pobreží Stredozemného mora od mesta Joppe (Jafa) až po vrch Karmel.
30. Meronot bolo mesto na území kmeňa Benjamín.
31. O Agarejcoch pozri 5, 10.
33. „Kráľov priateľ“ bol akýmsi zvláštnym úradníkom. O Arachu pozri pozn. 2 Sam 15, 32.
Prvá kniha kroník