Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

Prenášanie archy zmluvy, 13, 1 – 14 = 2 Sam 6, 1 – 11

 

13 1 Dávid sa poradil s veliteľmi tisícok a stotín, so všetkými kniežatami. 2 A Dávid povedal celému zhromaždeniu Izraelitov: „Ak sa vám to páči a ak to pochádza od Pána, nášho Boha, pošlime k ostatným svojim bratom do všetkých krajov Izraela a zároveň ku kňazom a levitom do miest pri ich pastvinách, aby sa zhromaždili k nám. 3 Prinesme zase k nám archu svojho Boha, lebo za čias Šaula sme sa na ňu nepýtali.“ 4 A celé zhromaždenie vravelo, že to treba urobiť, lebo vec sa páčila všetkému ľudu.  5 A tak Dávid zhromaždil všetkých Izraelitov od Egyptského potoka až po vchod do Ematu, aby priniesli Božiu archu z Kirjatiarimu.  6 Dávid a celý Izrael išiel hore do Bály, do Kirjatiarimu, ktorý je v Judsku, aby odtiaľ doniesli archu Boha, Pána, sídliaceho nad cherubmi, ktorá sa nazýva (jeho) menom. 7 Božiu archu odviezli z Abinadabovho domu na novom voze; Oza a Ahio viedli voz. 8 Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach, za sprievodu citár, hárf, bubienkov, cimbalov a trúb.

 9 Keď prišli k Chidonovmu humnu, vystrel Oza ruku a chcel zachytiť archu, lebo voly sa potkli. 10 Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam, pred Bohom. 11 Dávid sa zarmútil pre to, že Pán zasadil Ozovi úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. 12 Dávid sa v ten deň zľakol Boha a povedal: „Akože by som mohol Božiu archu zaniesť k sebe?“ 13 Preto Dávid nezaniesol archu k sebe do Dávidovho mesta, ale zabočil s ňou do domu Gétčana Obededoma. 14 V Obededomovom dome ostala Božia archa tri mesiace a Pán požehnal Obededomov dom a všetko, čo mal.

 
5. Egyptský potok pozri 1 Kr 8, 65; 2 Kr 24, 7. Emat pozri 1 Kr 8, 65. Tamže pozri aj pozn. k výrazu „vchod do Ematu“.
6. O Bále pozri 2 Sam 6, 2.
9. Chidon, majiteľ humna, je nám ináč neznámy. V osnove 2 Sam 6, 6 sa volá Nákon.
Prvá kniha kroník