Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

5 Rodokmeň Rubenov. –  1 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného – lebo on bol prvorodený, ale keď poškvrnil lôžko svojho otca, dostalo sa prvorodenské právo synom Izraelovho syna Jozefa; no nepočítal sa za prvorodeného, 2 lebo Júda ostal najmocnejší medzi svojimi bratmi a z neho pochádzajú kniežatá. Jozef mal iba prvorodenské práva.  3 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, (sú teda): Enoch, Falu, Esron a Karmi ... 4 Joelovi synovia: jeho syn Samaiáš, jeho syn Gog, jeho syn Semei, 5 jeho syn Micha, jeho syn Reiáš, jeho syn Bál,  6 jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky kráľ Telgatfalnasar; on bol kniežaťom Rubenovcov. 7 A jeho bratia podľa rodín, keď ich počítali podľa rodov: hlava Jehiel a Zachariáš.  8 Bál, syn Azazu, syna Joelovho syna Samu, býval v Aroeri až po Nebo a Bálmeon. 9 Na východ býval, až ako sa vchádza na púšť od rieky Eufrat, lebo mali množstvo dobytka v galaádskej krajine.  10 Za Šaulových čias viedli vojnu s Agarejcami; tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galaád.

 

Rodokmeň Gadov. –  11 Gadovi synovia bývali naproti nim v krajine Bášan až po Selchu: 12 Joel predstavený, Safan druhý, ďalej Janai a Safat v Bášane. 13 Ich bratia podľa otcovských domov boli: Michael, Mosolam, Sebe, Jorai, Jachan, Zie a Heber, siedmi. 14 To sú synovia Abihaila, syna Huriho, syna Jaru, syna Galaáda, syna Michaela, syna Jesesiho, syna Jeda, syna Buza. 15 Achi, syn Guniho syna Abdiela, bol hlavou ich otcovského domu.  16 Bývali v Galaáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Sáronu až po ich končiny.  17 Týchto všetkých spočítali za čias judského kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama.

18 Synovia Rubena, Gada a polovica Manassesovho kmeňa, siláci, muži, ktorí nosia štít a meč, napínajú kušu, sú vycvičení v boji, štyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat takých, čo tiahnu do boja,  19 viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafišovi a Nodabovi. 20 Dostalo sa im pomoci proti nim. Dostali do ruky Agarejcov a všetkých, čo boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji a dal sa im uprosiť, pretože dúfali v neho. 21 A zajali ich stáda: ich ťavy, päťdesiattisíc, ovce, dvestopäťdesiattisíc, osly, dvetisíc, a ľudských duší stotisíc, 22 lebo padlo množstvo prebodnutých; veď ten boj bol od Boha. Potom sa usadili na ich mieste až do zajatia.

 

Rodokmeň zajordánskych Manassesovcov. –  23 Synovia polovice Manassesovho kmeňa bývali v kraji od Bášanu až po Bál-Hermon, Sanír a vrch Hermon. Bolo ich veľa. 24 A toto boli hlavy ich rodín: Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremiáš, Odoiáš a Jediel, vojvodcovia, chýrni muži, hlavy rodín.

25 Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi.  26 Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla – ducha asýrskeho kráľa Telgatfalnasara – a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manassesovho kmeňa do zajatia do Lahely, do Habora, do Ary a k rieke Gozan až po dnešný deň.

 

Rodokmeň Léviho. – 27 Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari. 28 Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 29 Amramovi synovia: Áron, Mojžiš a Mária. Áronovi synovia: Nadab a Abiu, Eleazar a Itamar.

 30 Od Eleazara pochádza Finés, od Finésa pochádza Abisue, 31 od Abisua pochádza Boki, od Bokiho pochádza Ozi, 32 od Oziho pochádza Zaraiáš, od Zaraiáša pochádza Merajot, 33 od Merajota pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 34 od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Achimás, 35 od Achimása pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Johanan, 36 od Johanana pochádza Azariáš, on konal kňazský úrad v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme. 37 Od Azariáša pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 38 od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Selum, 39 od Seluma pochádza Helkiáš, od Helkiáša pochádza Azariáš, 40 od Azariáša pochádza Saraiáš, od Saraiáša pochádza Josedek; 41 Josedek však odišiel, keď Pán prostredníctvom Nabuchodonozora odviedol Júdu a Jeruzalem do zajatia.

 
1. Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.
3 n. Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.
6. O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15, 29.
8. O Aroeri pozri 2 Sam 24, 5; Nebo porov. Nm 32, 3. 38; Bálmeon porov. Nm 32, 38; Joz 13, 17.
10. Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.
11. O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.
16. Zajordánsky Sáron je nám ináč neznámy.
17. O Joatamovi pozri 2 Kr 15, 32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14, 23 n.
19. O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1, 31; porov. Gn 25, 15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.
23. O Bál-Hermone pozri Sdc 3, 3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3, 9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.
26. Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15, 19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.
30 n. Menoslov veľkňazov nie je úplný.
Prvá kniha kroník