Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

9 Dodatky k rodokmeňu. –  1 Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v Knihe izraelských (a judských?) kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu.  2 Prví obyvatelia boli tí, ktorí (sa usadili) na svojich majetkoch, vo svojich mestách: Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia.  3 V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manassesa: 4 Otei, syn Amiuda, syna Omriho, syna Omraiho, syna Boniho zo synov Júdovho syna Fáresa.  5 Zo Selovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia. 6 Zo synov Zareho: Jehuel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat.

7 Zo synov Benjamína: Salo, syn Mosolama, syna Oduiáša, syna Asana. 8 Jobaniáš, syn Jerohama; Ela, syn Oziho, syna Mochoriho; Mosolam, syn Safatiáša, syna Rahuela, syna Jebaniáša. 9 A ich bratia podľa svojich rodov, deväťstopäťdesiatšesť. Títo všetci boli rodinní pohlavári svojich rodín.

10 Z kňazov: Jedaiáš, Jojarib, Jachin 11 a Azariáš, syn Helkiáša, syna Mosolama, syna Sadoka, syna Maraiota, syna Achitoba, knieža Božieho domu. 12 Ďalej Adaiáš, syn Jerohama, syna Fasura, syna Melchiáša; Másai, syn Adiela, syna Jezru, syna Mosolama, syna Mosolamita, syna Emera. 13 A ich bratia, pohlavári svojich rodín, tisícsedemstošesťdesiat udatných mužov na vykonávanie služby pri Božom dome.

14 Z levitov: Semeiáš, syn Hasuba, syna Ezrikama, syna Hasebiáša zo synov Merariho; 15 Bakbakar, Chereš a Galal; Mataniáš, syn Michu, syna Zechriho, syna Asafa; 16 Obdiáš, syn Semeiáša, syna Galala, syna Jedutuna; Barachiáš, syn Asu, syna Elkanu, ktorý býval v dvoroch Netofatitov.

17 Vrátnici: Selum, Akub, Telmon, Achiman a ich bratia. Selum bol pohlavárom.  18 V Kráľovskej bráne na východ až do dneška sú oni vrátnikmi tábora levitov.  19 Selum totiž, syn Koreho, syna Abiasafa, syna Koreho so svojimi bratmi, s domom svojho otca, s Koreovcami (bol ustanovený) konať strážnu službu pri vchode do stánku. Ich otcovia boli pri Pánovom tábore strážcami vchodu. 20 Eleazarov syn Finés bol predtým nad nimi kniežaťom. Pán nech je s ním! 21 Zachariáš, syn Mosolamiu, bol vrátnikom pri vchode do stánku zhromaždenia. 22 Všetkých vyvolených za vrátnikov pri dverách bolo dvestodvanásť. Zapísaní boli vo svojich dedinách. Do úradu ich ustanovil Dávid a videc Samuel. 23 Oni a ich synovia (boli ustanovení) za strážcov v bránach Pánovho domu, domu stánku. 24 Vrátnici boli na štyroch stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 Ich bratia boli vo svojich dedinách a mali s nimi z času na čas prichádzať na sedem dní. 26 Lebo v úrade boli len tí štyria vodcovia vrátnikov. Títo leviti boli nad komorami a nad pokladnicami Božieho domu. 27 Nocúvali na okolí Božieho domu, lebo im bola zverená stráž a oni mali na starosti každé ráno otvárať. 28 Niektorí z nich boli nad služobnými nádobami, ktoré spočítané donášali a spočítané odnášali. 29 Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvätné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, tymian a voňavky. 30 Niektorí kňazskí synovia miešali z voňaviek masti.

31 Matatiáš z levitov (on bol prvorodený Koreovca Seluma) mal na starosti veci pečené na panve.  32 Niektorí z Kaátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladné chleby, aby ich pripravili každú sobotu.

 33 Toto sú speváci, pohlavári levitických rodín, ktorí sa zdržiavali v komorách, lebo vo dne i v noci na nich čakala robota... 34 To sú pohlavári levitických rodín podľa ich rodov. Pohlavári. Oni bývali v Jeruzaleme.

 35 V Gabaone však býval otec Gabaona Jehiel – meno jeho manželky bolo Maácha – 36 a jeho prvorodený syn Abdon, potom Sur, Kis, Bál, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahio, Zachariáš a Makelot.  38 Od Makelota pochádza Samaán. Aj oni so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

39 Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul a od Šaula pochádza Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál. 40 Jonatánov syn bol Meribál; od Meribála pochádza Micha. 41 Synovia Michu: Fiton, Melech, Taraa a Ahaz. 42 Od Ahaza pochádza Jara, od Jaru pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa. 43 Od Mosu pochádza Banaa, od jeho syna Refaiáša pochádza Elasa a od neho syn Asel. 44 Asel mal šesť synov, ktorých mená boli: Ezrikam, Bokru, Izmael, Saraiáš, Obdiáš, Hanan. To sú synovia Asela.

 

 
1. O Knihe izraelských a judských kráľov pozri úvod ku knihám kroník.
2. Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11, 3 – 21.
3. Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa tam dostali po zajatí.
5. Sela bol tiež Júdov syn (porov. 2, 3).
18. Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16, 18; Ez 46, 1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate z babylonského zajatia.
19 – 21. Spomína sa „stánok“, „Pánov tábor“, „stánok zhromaždenia“, lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.
32. Porov. Lv 24, 5 – 9.
33. Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.
35. Verše 35 – 44 obsahujú Šaulov rodokmeň, porov. 8, 29 – 38.
38. Pozri pozn. k 8, 32.
Prvá kniha kroník