Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

25 Speváci a hudobníci. –  1 Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Jedutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol: 2 z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarela. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa. 3 Z Jedutuna Jedutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Hasabiáš, Matatiáš, šesť, pod vedením ich otca Jedutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu Pána. 4 Z Hemana Hemanovi synovia Bokijau, Mataniau, Oziel, Subuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jesbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot.  5 Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v Pánovom chráme. Pri cimbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa, Asafa, Jedutuna a Hemana. 7 A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v Pánovom speve samými majstrami bol dvestoosemdesiatosem. 8 O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým, majstrom i žiakom.

9 Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi. Druhý Godoliášovi, jemu, jeho bratom a synom, dvanástim. 10 Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 11 Štvrtý Isaárovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 12 Piaty Nataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 13 Šiesty Bokijauovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 14 Siedmy Izrelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 15 Ôsmy Jesaiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 16 Deviaty Mataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 17 Desiaty Semeiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 18 Jedenásty Azareelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 19 Dvanásty Hasabiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 20 Trinásty Subaelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 21 Štrnásty Matatiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 22 Pätnásty Jerimotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 23 Šestnásty Chananiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 24 Sedemnásty Jesbakasovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 25 Osemnásty Chananiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 26 Devätnásty Melotiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 27 Dvadsiaty Eliatovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 28 Dvadsiaty prvý Otirovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 29 Dvadsiaty druhý Gedeltiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 30 Dvadsiaty tretí Mahaziotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 31 Dvadsiaty štvrtý Romemtiezerovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

 

 
1. Výraz „prorokovali“ tu a v nasledujúcich veršoch znamená „hrali na hudobných nástrojoch“. Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10, 5 n.; 2 Kr 3, 15.
5. „Roh“ a najmä „povýšený roh“ je znak moci a slávy.
Prvá kniha kroník