Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

8 Druhý Benjamínov rodokmeň. – 1 Od Benjamína pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Asbel, tretí Ahara, 2 štvrtý Nohaa, piaty Rafa. 3 Baleho synovia boli Adar, Gera, Abiud, 4 Abisue, Náman, Ahoe, 5 Gera, Sefufan a Huram.  6 A toto sú synovia Ahodovi: ... Toto sú pohlavári rodín obyvateľov Gabay... a odviedli ich do zajatia do Manahatu, 7 aj Námana a Achiáša. Odviedol ich Gera, od ktorého pochádzajú Oza a Ahiud. 8 Od Saharaima na Moabských nivách pochádzajú – keď už prepustil svoje manželky Husimu a Baru –, 9 od jeho manželky Hodesy pochádza Jobab, Sebia, Mosa, Molchom, 10 Jehus, Sechia a Marma. To sú jeho synovia, pohlavári rodín. 11 Od Mehusima pochádza Abitob a Elfál. 12 Elfálovi synovia: Heber, Misaám a Samad. On postavil Ono a Lod a jeho osady. 13 Baria a Sama boli pohlavári rodín bývajúcich v Ajalone; oni rozohnali obyvateľov Gétu. 14 Ahio, Sesak, Jerimot, 15 Zabadiáš, Arod, Heder, 16 Michael, Jesfa a Joha boli Bariho synovia.

17 Zabadiáš, Mozolam, Hezeki, Heber, 18 Jesamari, Jezliáš a Jobab boli Elfálovi synovia. 19 Jakim, Zechri, Zabdi, 20 Eljoenai, Seletai, Eliel, 21 Adaiáš, Baraiáš a Samarat boli Semeiovi synovia. 22 Jesfam, Heber, Eliel, 23 Abdon, Zechri, Chanan, 24 Chanania, Elam, Anatotiáš, 25 Jefdaiáš a Fanuel boli Sesakovi synovia. 26 Samsari, Sohoriáš, Otoliáš, 27 Jersiáš, Eliáš a Zechri boli Jerohamovi synovia. 28 To sú pohlavári rodín podľa ich rodov. Pohlavári, ktorí bývali v Jeruzaleme.

29 V Gabaone však bývali... otec Gabaonu. Meno jeho manželky bolo Maácha, 30 jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalej Sur, Kis, Bál, Nadab, 31 Gedor, Ahio, Zaher a Makelot.  32 Od Makelota pochádza Sama. Títo so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

33 Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul, od Šaula pochádzajú Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál.  34 Jonatánov syn bol Meribál, od Meribála pochádza Micha. 35 Michovi synovia: Fiton, Melech, Taras a Ahaz. 36 Od Ahaza pochádza Joada, od Joadu pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa, 37 od Mosu pochádza Banaa. Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Asel. 38 Asel mal šesť synov. Ich mená sú: Ezrikam, Bokru, Izmael, Sariáš, Obdiáš a Hanan. Títo všetci boli Aselovi synovia. 39 A synovia jeho brata Eseka: prvorodený Ulam, druhý Jehus, tretí Elifalet. 40 Ulamovi synovia boli muži bojovníci, ktorí napínali kušu. Mali mnoho synov a vnukov, stopäťdesiat. Títo všetci pochádzali od Benjamínových synov.

 

 
6. Z tohto verša veľa chýba.
32. Verš rozumej tak, že Makelot a jeho bratia bývali v Jeruzaleme spolu s inými Benjamíncami, ktorí im v širšom slova zmysle tiež boli bratia.
34. Meribál je Mifiboset; porov. 2 Sam 4, 4; 9, 6; 16, 1; 19, 26.
Prvá kniha kroník