Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

26 Vrátnici. – 1 Oddiely vrátnikov: Z Koreovcov Meselemiáš, Koreho syn z Asafových synov. 2 Meselemiáš mal synov: prvorodeného Zachariáša, druhého Jadihela, tretieho Zabadiáša, štvrtého Jatanaela, 3 piateho Elama, šiesteho Johanana, siedmeho Eljoenaiho. 4 Obededom mal synov: prvorodeného Semeiáša, druhého Jozabada, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piateho Natanaela, 5 šiesteho Amiela, siedmeho Isachara, ôsmeho Folatiho, lebo Pán ho požehnal. 6 Jeho synovi Semeiášovi sa narodili synovia, ktorí vládli vo svojich rodoch, lebo to boli udatní muži.  7 Semeiášovi synovia: Otni, Rafael, Obed, Elzabad. Jeho bratia, udatní muži: Eliu a Samachiáš. 8 Títo všetci boli zo synov Obededoma; oni, ich synovia a ich bratia, udatní muži súci na službu: šesťdesiatdva Obededomovcov. 9 Meselemiáš mal osemnásť udatných synov a bratov. 10 Synovia Hosu, zo synov Merariho: pohlavár Semri (lebo hoci nebol prvorodený, jeho otec ho urobil pohlavárom), 11 druhý Helkiáš, tretí Tabeliáš, štvrtý Zachariáš. Všetkých Hosových synov a bratov bolo trinásť.

 12 Tieto oddiely vrátnikov mali za povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev tak, ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v Pánovom dome.

13 O každú bránu žrebovali malí i veľkí podľa rodov. 14 Žreb na východ padol na Selemiáša. Keď žrebovali pre jeho syna Zachariáša, múdreho radcu, vyšiel mu žreb na sever.  15 Pre Obededoma na juh a pre jeho synov na dom zbierok.  16 Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šalleket na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže.  17 Na východ bolo šesť levitov, na sever denne štyria, na juh denne štyria, pri zbierkach dvaja a dvaja,  18 pre Parbar na západe dvaja na ceste a dvaja pri Parbare. 19 To sú oddiely vrátnikov zo synov Koreho a zo synov Merariho.

 

Stráž chrámového pokladu. –  20 Leviti, ich bratia, ktorí boli nad pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvätených vecí:  21 Zo synov Gersonovca Ládana: pohlavári rodov Gersonovca Ládana boli Jehielovci. 22 Jehielovi synovia Zatan a jeho brat Joel boli nad pokladmi Pánovho domu.  23 Z Amramovcov, Isaárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov... 24 A Subael, syn Mojžišovho syna Gersona, bol kniežaťom nad pokladmi. 25 Jeho bratia z Eliezera: jeho syn Rahabiáš, jeho syn Izaiáš, jeho syn Joram, jeho syn Zechri a jeho syn Selemit. 26 Tento Selemit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi zasvätených vecí, ktoré zasvätili kráľ Dávid, pohlavári rodov, velitelia tisícok a stotín a vojvodcovia. 27 Z vojen a z koristi to zasvätili na opravu Pánovho domu. 28 A všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kisov syn Šaul, Nérov syn Abner, Joab, syn Sarvie, (alebo) ktorýkoľvek darca, bolo pod rukou Selemita a jeho bratov.

 

Sudcovia. – 29 Z Isaárovcov Choneniáš a jeho synovia boli (určení) pre vonkajšiu službu nad Izraelom, za pisárov a sudcov.  30 Z Hebronovcov Hasabiáš a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, boli pre správu Izraela za Jordánom na západ vo všetkých Pánových dielach a v kráľovej službe.  31 Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V štyridsiatom roku Dávidovho kraľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v galaádskom Jázeri.  32 Jeho bratov, udatných mužov, bolo dvetisícsedemsto pohlavárov rodín. Ich ustanovil kráľ Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manassesovho kmeňa vo všetkých Božích a kráľovských veciach.

7. Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.
12. „Podľa pohlavárov mužstiev“ rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, „mužstvo“. „Ich bratia“ boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.
15. Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.
16. Dnes je ťažko si predstaviť stanovište tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala „Brána Šalleket“. Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála „stráž vedľa stráže“. Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23, 11).
17. Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.
18. O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23, 11.
20. Miesto „Achiáša“ dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX „ich bratia“. – „Zasvätené veci“ boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.
21. Ládan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Ládana (porov. 23, 7 – 9).
23. Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.
30. „Za Jordánom na západ“ je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordánu, čiže Predjordánsko.
31. O Jázeri pozri Joz 13, 25.
32. Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.
Prvá kniha kroník