Evanjelium podľa Lukáša

Evanjelium podľa Lukáša

2 Narodenie Ježiša Krista. –  1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.  2 Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.  3 A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.  7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:

 

 14 „Sláva Bohu na výsostiach

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

 

Návšteva pastierov. 15 Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. 17 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. 18 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

 

Obriezka. – 21 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

 

Obetovanie v chráme. –  22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,  23 ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,  24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

25 V Jeruzaleme žil vtedy muž, menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom.  26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

 

Simeonov chválospev

 

29 „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka

v pokoji podľa svojho slova,

30 lebo moje oči uvideli

tvoju spásu,

31 ktorú si pripravil

pred tvárou všetkých národov:

32 svetlo na osvietenie pohanov

a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

 

Simeonovo proroctvo. –  33 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. 34 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,  35 – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

 

Prorokyňa Anna. 36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, 37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. 38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

 

Návrat do Nazareta. –  39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. 40 Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

 

Dvanásťročný Ježiš v chráme. –  41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. 42 Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. 43 A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. 44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 45 No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 46 Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. 47 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.  48 Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“  49 On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ 50 Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

 

Život v Nazarete. 51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.  52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

 

 
1. Augustus bol cisárom Rímskej ríše od roku 30 pred Kr. do roku 14 po Kr. „Celý svet“ znamená vtedy známy svet, čiže Rímsku ríšu.
2. Quirinius (Publius Sulpicius) stál dvakrát na čele Sýrie. V oboch prípadoch sa konalo sčítanie ľudu, prvýkrát v rokoch 8 – 4 pred Kr. a druhýkrát okolo roku 6 po Kr. Lukáš hovorí o prvom sčítaní ľudu. Podľa toho treba upraviť aj rok Ježišovho narodenia. Pôvodca nášho letopočtu Dionýz Exiguus (zomrel roku 544) určil rok narodenia omylom o päť až osem rokov neskôr. Ježiš sa narodil asi o sedem rokov skôr, čo zodpovedá roku 747 od založenia Ríma, a nie roku 754, ako to mylne vypočítal Dionýz.
3. „Do svojho mesta“ – čiže do mesta, z ktorého pochádzal ich rod.
7. „Prvorodený“ znamená prvého narodeného syna, ktorý mal právo na dedičstvo (porov. 1, 32 a n.). Je to právny výraz a používa sa bez ohľadu na to, či nasleduje ďalší potomok, alebo nie.
14. „Dobrej vôle“ v gr. „v ktorých má zaľúbenie“.
22. „Dni očisťovania“ určoval Mojžišov zákon (Lv 12, 1 – 4). Po narodení chlapca matka bola leviticky nečistá do 40 dní. Prinesením obety sa stávala čistou. Zároveň podľa zákona obetovala svojho prvorodeného Bohu. Bolo ho treba vykúpiť z kňazskej služby, pretože túto službu konal Léviho kmeň, a nie prvorodení ako kedysi.
23. Ex 13, 2. 12.
24. Lv 5, 7; 12, 8. Chudoba Svätej rodiny sa prejavuje aj pri obete očisťovania. Bohatší mali obetovať baránka a holuba. Chudobnejším rodinám bola povolená úľava a ako obetu mali dať pár hrdličiek alebo dva holúbky.
26. Mesiáša, ktorého Pán posiela.
33. Svätý Jozef je označený menom „jeho otec“ (porov. aj 2, 48), lebo bol mu pred zákonom „otcom“ ako zákonitý manžel Panny Márie.
35. Keď budú prenasledovať Syna, bude trpieť aj matka. Nastane triedenie duchov v Izraeli a v celom ľudstve. Ľudia sa rozdelia: jedni pôjdu za Ježišom, iní sa zasa budú stavať proti nemu, pravda, na svoju škodu a záhubu.
39. Do Nazareta sa nevrátili hneď po obetovaní v chráme, ale až po návrate z Egypta. Lukáš sa o udalostiach, ktoré sa medzitým stali, nezmieňuje. Hovorí o nich Matúš.
41. Každý Žid od 12. roku bol povinný na Veľkú noc, Turíce a sviatok Stánkov putovať do jeruzalemského chrámu.
48. Panna Mária podľa zákona mohla nazvať svojho manžela Ježišovým otcom, aj keď mu bol v skutočnosti iba pestúnom.
49. Ježiš v odpovedi zdôrazňuje svoj božský pôvod aj to, že vôľa jeho nebeského Otca má prednosť pred vôľou jeho rodičov.
52. Ježiš nerástol podľa svojej božskej prirodzenosti, ale vzmáhal sa podľa tela a ľudskej prirodzenosti.
Evanjelium podľa Lukáša