Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Marka

12 Podobenstvo o zlých vinohradníkoch. –  1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: ,K môjmu synovi budú mať úctu.‘ 7 Ale vinohradníci si povedali: ,To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.  10 Nečítali ste v Písme:

 

,Kameň, čo stavitelia zavrhli,

stal sa kameňom uholným.

11 To sa stalo na pokyn Pána;

vec v našich očiach obdivuhodná‘?“

 

12 A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.

 

Spor o dani cisárovi. –  13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. 14 Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ 15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“  16 A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ 17 A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.

 

Spor o vzkriesení. –  18 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:  19 „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. 21 Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. 22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“ 24 Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? 25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.  26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ,Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? 27 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

 

Najväčšie prikázanie. –  28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“  29  Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘  31 Druhé je toto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ 32 Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ,Jediný je a okrem neho iného niet; 33 a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ,milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ 34 Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

 

Kristus, Dávidov syn a Pán. –  35 Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?  36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu:

 

,Pán povedal môjmu Pánovi:

Seď po mojej pravici,

kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘

 

37 Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou.

 

Varovanie pred zákonníkmi. –  38 Ako učil, hovoril: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, 39 po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. 40 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

 

Obeť vdovy. –  41 Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho.  42 Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. 43 Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. 44 Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

 
1 – 12. Mt 21, 33 – 46; Lk 20, 9 – 19. ‒ Podobenstvo o vysadení a zariadení vinice je postavené na Iz 5, 2. Prorok tu rozpráva o židovskom národe ako o Božej vinici. Takto im dáva vedieť, že v podobenstve sa hovorí o nich.
10 – 11. Ž 118, 22 – 23.
13 – 17. Mt 22, 15 – 22; Lk 20, 20 – 26.
16. Pozri poznámku k Mt 22, 21.
18 – 27. Mt 22, 23 – 33; Lk 20, 27 – 40.
19. Dt 25, 5.
26. Ex 3, 6. ‒ Udalosť „o kríku“ (Ex 3, 1 n.) hovorí, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v horiacom kre.
28 – 34. Mt 22, 34 – 40; Lk 10, 25 – 28.
29 – 30. Dt 6, 4 – 5.

29. V takejto forme ho uvádza iba Marek.
31. Lv 19, 18.
35 – 37. Mt 22, 41 – 46; Lk 20, 41 – 44.
36. Ž 110, 1.
38 – 40. Mt 23, 6 – 7; Lk 20, 45 – 47.
41 – 44. Lk 21, 1 – 4.
42. Kvadrans = malá bronzová rímska minca. Rímsky kvadrans sa rovnal štvrtine asu. As = starorímska drobná minca a peňažná jednotka.
Evanjelium podľa Marka