Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Marka

3 Uzdravenie v sobotu. –  1 Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. 2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. 3 Tu povedal človeku s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ 4A tamtých sa opýtal: „Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. 5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človeku: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.  6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

 

Uzdravenie pri mori. –  7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey 8 i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. 9 Tu povedal svojim učeníkom, že majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. 10 Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. 11 Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ 12 Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

 

Ustanovenie Dvanástich. –  13  Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. 14 Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať 15 s mocou vyháňať zlých duchov: 16 Šimona, ktorému dal meno Peter,  17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená Synovia hromu, 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

 

Príbuzní nechápu Ježiša. – 20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

 

Zlomyseľnosť zákonníkov. Hriech proti Duchu Svätému. –  22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ 23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.  28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali.  29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

 

Pravá Ježišova rodina. –  31  Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

33 On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

 

 

1 – 6. Mt 12, 9 – 14; Lk 6, 6 – 11.
6. „Herodiáni“ sú horlivci za Herodesa Antipasa, tetrarchu Galiley.
7 – 12. Mt 12, 15 – 16; Lk 6, 17 – 19.
13 – 19. Mt 10, 1 – 4; Lk 6, 12 – 16.

13. Pri tejto príležitosti Pán Ježiš povedal známu „reč na vrchu“, o ktorej obšírne hovorí Matúš v 5. až 7. kapitole a Lukáš v 6, 20 – 49. Marek z nej uvádza iba niektoré časti, a to na rozličných miestach svojho evanjelia. Píše ho pre Nežidov, i keď nie výlučne pre Rimanov, a tak mu išlo viac o vykreslenie diela a osobnosti Ježiša Krista ako o podrobnosti jeho náuky zdokonaľujúcej Starý zákon.
17. „Boanerges“ je asi aramejsko-hebrejské „bené regeš“ (synovia hromu), t. j. ľudia hromovej, prudkej povahy. Toto prímenie dostali pre svoju vznetlivú povahu.
22 – 27. Mt 12, 22 – 30; Lk 11, 15 – 22.
28 – 30. Mt 12, 31 – 32; Lk 12, 10.
29. Pozri poznámku k Mt 12, 32.
31 – 35. Mt 12, 46 – 50; Lk 8, 19 – 21.

31. Pozri poznámku k Mt 12, 46 – 50.
Evanjelium podľa Marka