Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Marka

15 Ježiš pred Pilátom. –  1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“ 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ 5 Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.

6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. 9 Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 10 Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. 12 Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ 13 Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ 15 A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

 

Ježiša korunujú tŕním. –  16 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. 17 Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ 19 Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu.  20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

 

Krížová cesta a ukrižovanie. –  21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. 22 Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka.  23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.

 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne lós, kto si má čo vziať.  25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ 27 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.  (28)

 

Ježišovi na kríži sa posmievajú. –  29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasli hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. 30 Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

 

Ježiš na kríži zomiera. –  33 Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.  34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 35 Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“  36 Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.

 38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

39 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, 41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

 

Ježiša pochovávajú. –  42 Keď sa už zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.  44 Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. 46 On kúpil plátno, a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili.

 
1 – 15. Mt 27, 1 – 2. 11 – 26; Lk 23, 1 – 5. 13 – 25; Jn 18, 28 – 40; 19, 4 – 16.
16 – 20. Mt 27, 27 – 31; Jn 19, 1 – 3.
20b – 22. Mt 27, 32 – 33; Lk 23, 26; Jn 19, 17.
21. Alexander a Rúfus boli nepochybne známi v prvotnej Cirkvi a pravdepodobne aj v kresťanskej obci v Ríme, kde Marek podľa tradície napísal toto evanjelium.
23 – 27. Mt 27, 34 – 38; Lk 23, 33 – 34; Jn 19, 18 – 24.
24. Ž 22, 19.
25. Doslovne „tretia hodina“, alebo v širšom zmysle čas od 9. do 12. hodiny.
28. Tento verš Neovulgáta vynecháva; je to interpolácia z Lk 22, 37. Text znel: „A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: ,Započítali ho medzi zločincov.‘“
29 – 32. Mt 27, 39 – 44; Lk 23, 35 – 38.
33 – 41. Mt 27, 45 – 56; Lk 23, 44 – 47. 49; Jn 19, 28 – 38.
34. Ž 22, 2.
36. Ž 69, 22.
38. „Chrámová opona“ bol záves v chráme, ktorý oddeľoval Svätyňu od Svätyne svätých.
42 – 47. Mt 27, 57 – 61; Lk 23, 50 – 55; Jn 19, 38 – 42.
44. Pilát sa zadivil, že Ježiš zomrel tak skoro. Ukrižovaní sa obyčajne trápievali na kríži dva-tri dni.
Evanjelium podľa Marka