Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Marka

8 Druhé rozmnoženie chleba. –  1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: 2 „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. 3 Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ 4 Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ 6 Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. 8 I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil.

 

Spor o znamenie. –  10  Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ 13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

 

Varovanie pred kvasom farizejov. –  14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.  15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ 16 Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. 17 Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce?  18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, 19 koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“ 20 „A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ odpovedali mu: „Sedem.“ 21 A povedal im: „Ešte nechápete?“

 

Uzdravenie slepca v Betsaide. – 22 Tak prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. 23 On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. 26 I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“

 

Petrovo vyznanie. –  27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ 28 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ 29 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ 30 Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

 

Prvá predpoveď utrpenia. –  31 Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 32 Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať.  33 On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

 

Ako nasledovať Ježiša. – 34  Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ 37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

 
1 – 9. Mt 15, 32 – 39.
10 – 13. Mt 16, 1 – 4; Lk 11, 16, 29.

10. „Dalmanutský kraj“ – meno neznámej lokality, ako u Mt 15, 39 „magadanský kraj“. Môže to byť prepis nesprávne identifikovaného aramejského výrazu.
14 – 21. Mt 16, 5 – 12; Lk 12, 1.
15. Pod kvasom farizejov sa tu myslí na prevrátené farizejské zásady. Kvas Herodesa – jeho verejný hriešny život. Zlé zásady a hriešny život pôsobia na ľudí ako kvas na cesto.
18. Iz 6, 9; Jer 5, 21; Ez 12, 2.
27 – 30. Mt 16, 13 – 20; Lk 9, 18 – 21.
31 – 33. Mt 16, 21 – 23; Lk 9, 22.
33. Pozri poznámku k Mt 16, 23.
34 – 38. Mt 16, 24 – 28; Lk 9, 23 – 27.
Evanjelium podľa Marka