List Rimanom

List Rimanom

10 Židia nepoznali Božiu spravodlivosť… –  1 Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. 2 Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania; 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. 4 Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

 

… zvestovanú Mojžišom. –  5 Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo zákona: „Človek, ktorý ich bude plniť, bude z nich žiť.“  6 Ale spravodlivosť, ktorá je z viery, vraví toto: „Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?“, totiž priviesť dolu Krista; 7 alebo: „Kto zostúpi do priepasti?“, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí? „Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; totiž slovo viery, ktoré hlásame.  9 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.  11 Veď Písmo hovorí:

 

„Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

 

Židia nemajú výhovorky. – 12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú:

 

 13Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

 

14 Ale ako budú vzývať tohto, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?  15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané:

 

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“

 

 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí:

 

„Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“

 

17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno,

 

po celej zemi rozlieha sa ich hlas

a ich slová až po hranice sveta.

 

 19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí:

 

„Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ:

skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím.“

 

 20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: „Našli ma tí, čo ma nehľadali; verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali.“

 21 Izraelu však hovorí: „Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému.“

 
1 – 4. Náboženská horlivosť Židov je zaslepená, lebo nechcú pochopiť, že Mojžišov zákon len pripravoval cestu ku Kristovi, ktorý je cieľom Zákona, a Písmo ho zvestovalo.
5. Lv 18, 5.
6 – 8. Kombinovaný citát z Dt 9, 4 a 30, 12 – 14 s dôrazným kristologickým zameraním.
9. Je to úryvok z predpavlovského vyznania viery, v ktorom pravda o Kristovom zmŕtvychvstaní zaujíma hlavné miesto.
11. Iz 28, 16.
13. Joel 3, 5.
15. Porov. Iz 52, 7.
16. Porov. Iz 53, 1
18. Porov. Ž 19, 5.
19. Porov. Dt 32, 21.
20. Porov. Iz 65, 1.
21. Porov. Iz 65, 2.
List Rimanom