List Rimanom

List Rimanom

11 Zvyšok Izraela.  1 Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.  2  Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý predpoznal. Alebo neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Bohu na Izrael: 3 „Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili. Len ja sám som ostal; a aj na môj život striehnu.“

 4 A čo mu odpovedá Boh?

 

„Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli kolená pred Bálom.“

 

5 A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti. 6 Ale ak z milosti, už nie zo skutkov, inak by milosť nebola milosťou.

 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, o čo sa usiluje, ale vyvolení dosiahli; ostatní oslepli,  8 ako je napísané:

 

„Boh im dal ducha tvrdého spánku,

oči, aby nevideli,

a uši, aby nepočuli,

až do dnešného dňa.“

 

 9 A Dávid hovorí:

 

„Nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou,

pohoršením a odplatou.

10 Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli,

a ich chrbát navždy zohni!“

 

Pohania vštepení do Izraela. –  11 A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili. 12 Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, o koľko viac ich plnosť?!

 13 Vám, pohanom, hovorím: Pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe, 14 aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých.  15 Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych?! 16 Ak sú sväté prvotiny, potom aj cesto; ak je svätý koreň, potom aj ratolesti.  17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy, 18 nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba.

19 Povieš azda: „Tie ratolesti sú odlomené, aby som bol naštepený ja.“ 20 Dobre; boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba.

22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom; inak budeš aj ty odťatý. 23 Ale aj oni budú naštepení, ak nezotrvajú v nevere, lebo Boh má moc naštepiť ich znova. 24 Veď ak si ty odťatý z planej olivy, na ktorú podľa prirodzenosti patríš, a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo sú z nej podľa prirodzenosti?!  25 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, 26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané:

 

„Zo Siona príde vysloboditeľ

a odvráti od Jakuba bezbožnosť.

27 A to bude moja zmluva s nimi,

keď odstránim ich hriechy.“

 

28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 30 Ako ste vy voľakedy neverili Bohu, a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval.

 

Hymnus na Božiu múdrosť. –  33 Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!

 

34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie?

Alebo kto bol jeho radcom?

A kto mu dal niečo prvý,

aby mu bolo treba vrátiť?

 

35 Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

 
1. Vyvolenie Pavla (aj iných obrátených Židov) je dôkazom, že Boh nezavrhol Izrael úplne.
2 – 3. „Zvyšok“, ktorý si Boh vyvolil, uveril v Ježiša Krista. To sú tí, čo predstavujú pravý Izrael, vyvolený Boží ľud. Už za proroka Eliáša, keď Izraeliti upadli do modloslužby, časť z nich zostala verná Bohu.

2 – 3. 1 Kr 19, 10. 14. 18.
4. 1 Kr 19, 18.
7 n. Židia mali Zákon i Prorokov, a predsa ostali hluchí a slepí, keď prišiel prisľúbený Mesiáš. To, čo im malo byť svetlom a príležitosťou na spásu, stalo sa im pre ich neveru tmou a príčinou zavrhnutia.
8. Dt 29, 3; Iz 29, 10.
9 – 10. Ž 69, 23 – 24.
11 – 12. Poblúdenie Židov malo v plánoch Božej prozreteľnosti vyšší cieľ: stalo sa príležitosťou spásy pohanom, lebo apoštoli odmietnutí Židmi sa obrátili k pohanom a hlásali im evanjelium (porov. Sk 13, 46; 28, 28). Čím sa však stanú Židia pre svet, keď ako celok uveria v Ježiša Krista!
13. „Vám, pohanom“, t. j. kresťanom pochádzajúcim z pohanských národov.
15. Opierajúc sa o argument 12. verša, Pavol ohlasuje prínos židovského národa pre evanjelizáciu sveta. Ich zavrhnutie znamenalo spásu pre pohanov sveta. Ich prijatie bude v porovnaní s predchádzajúcim obdobím akoby vzkriesením z mŕtvych.
17 – 24. Ani obrátení pohania sa nemôžu vyvyšovať nad zavrhnutých Židov. Boh ich prijal nie pre ich skutky, ale pre vieru.
25 – 27. Až sa splní Boží plán spásy na pohanoch, aj Izrael sa obráti. Na potvrdenie uvádza citát z Iz 59, 20; 27, 9. V zavrhnutí Židov je skryté hlboké tajomstvo. Boh všetkých, Židov aj pohanov, povoláva k spáse. Že väčšia časť Židov neprijala vieru, uľahčilo pohanom, aby oni prijali vieru v Krista. A po čase (Lk 21, 24) bude nasledovať hromadné obrátenie vyvoleného národa.
33 – 35. Pavol sa korí tajomstvu Božej múdrosti a oslavuje ju slovami Iz 40, 13; Jer 23, 18; Jób 11, 7 – 8.
List Rimanom