List Rimanom

List Rimanom

C. Situácia Izraela, 9, 1 – 11, 36

 

9 Apoštolov bôľ nad Izraelom. –  1 Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje, 2 že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť.  3 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela.  4 Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. 5 Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.

 

Izrael podľa tela a Izrael podľa ducha. – 6 Ale niežeby bolo zlyhalo Božie slovo. Veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael.  7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto, že sú jeho potomkovia. Ale: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“  8 To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo.  9 Lebo slovo prisľúbenia znie takto: „O takomto čase prídem a Sára bude mať syna.“ 10 A nielen to, ale aj Rebeka počala z jedného, z nášho otca Izáka. 11 A hoci sa ešte ani nenarodili, ani neurobili nič dobré ani zlé – aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia,  12 nie zo skutkov, ale z vôle toho, ktorý povoláva –, bolo jej povedané: „Starší bude slúžiť mladšiemu,“ 13 ako je napísané: „Jakuba som miloval, Ezaua som nenávidel.“

 

Sloboda Božej vôle. –  14 Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie!  15 Veď Mojžišovi hovorí: „Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.“  16 Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva.  17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: „Vzbudil som ťa na to, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi.“  18 Teda zmilúva sa, nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce.

 

Spása pohanov a poblúdenie Židov. –  19 Povieš mi azda: „Prečo potom ešte karhá? Kto sa môže vzoprieť jeho vôli?!“ 20 Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu, kto ho vytvoril: „Prečo si ma takto urobil“? 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné?  22  A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu, pripravené na záhubu,  23 a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, 24 na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov?!  25  Ako aj u Ozeáša hovorí:

 

„Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom

a Nemilovanú Milovanou.  26 A na mieste, kde sa im hovorilo:

,Vy nie ste môj ľud,‘

tam sa budú volať Synmi živého Boha.“

 

 27 A Izaiáš volá nad Izraelom: „Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori, len zvyšok sa zachráni, 28 lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi.“

29 A ako predpovedal Izaiáš:

 

„Keby nám Pán Zástupov nebol ponechal potomstvo,

boli by sme ako Sodoma,

Gomore by sme boli podobní.“

 

30 Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, a to spravodlivosť, ktorá je z viery. 31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti, a k zákonu nedospel.  32 Prečo? Preto, že nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu,  33 ako je napísané:

 

„Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia;

kto v neho verí, nebude zahanbený.“

 

 

 

1 – 5. V úvode tejto časti Apoštol vyjadruje veľkú bolesť nad neverou Židov a vrúcnu túžbu po ich spáse, pričom uznáva ich prednosti a výsady.
3. Paradoxné vyjadrenie, ktoré zvýrazňuje bezhraničnú lásku Apoštola k svojim súkmeňovcom Izraelitom.
4 – 5. „Sú Izraeliti“, t. j. majú meno, ktoré dal Boh praotcovi Jakubovi, a z toho pochádzajúce ďalšie privilégiá: adoptívne synovstvo, ktorým sa vyvolený národ stal „prvorodeným“ Božím synom (Ex 4, 22); „slávu“, ktorou Boh prebýval uprostred svojho ľudu; „zmluvy“ s Abrahámom (Gn 15, 1; 15, 17; 17, 1), s Jakubom, Izraelom (Gn 32, 23), s Mojžišom (Ex 24, 7 – 8), s Dávidom (2 Sam 7, 11 – 16; Ž 89, 29); zákonodarstvo, ktoré je výrazom Božej vôle; pravú bohoslužbu; mesiášske prisľúbenia; patriarchov, ktorým sa zjavil Boh, a najmä privilégium, že z ich rodu pochádza Kristus.
7. Pozri Gn 21, 12. Vyvoleným ľudom sú tí, čo sa vierou podobajú Abrahámovi, to je Abrahámovo pokolenie (Gal 3, 7).
8. Porov. Gal 4, 23. 28.
9. Gn 18, 10.
12 – 13. Pozri Gn 25, 23; Mal 1, 2 – 3. Prorokovo slovo treba chápať v duchu biblickej hebrejskej reči, kde tento zvrat znamená menej milovať, nedávať prednosť, teda „viac som miloval Jakuba ako Ezaua“.
14 – 18. Boh je vo svojich rozhodnutiach zvrchovane slobodný. Preto nik nemôže povedať, že je nespravodlivý, keď si vyvolí, koho chce.
15. Ex 33, 19.
16. „Beží“, t. j. kto sa namáha.
17. Ex 9, 16.
18. „Zatvrdzuje, koho chce.“ V duchu semitizmu Pavol tu pripisuje skutky ľudí predovšetkým Bohu ako prvej príčine. Tým však nemieni pripisovať zlobu skutkov Bohu, ale iba zdôrazniť, že Boh uskutočňuje svoj plán spásy nezávisle od úmyslu ľudí pri ich konaní.
19 – 21. Boh je zvrchovaný Pán všetkých bytostí. Pavol tu voľne cituje Iz 29, 16; 45, 9; Múd 12, 12; Jer 18, 6; Sir 33, 13.
22 – 24. Nemožno teda nič namietať, ak sa Boh rozhodol, že spravodlivo potresce zaťatých Židov, voči ktorým bol doteraz zhovievavý. A práve tak spravodlivo si počína, keď sa zmilúva nad tými Židmi a pohanmi, ktorí sa otvárajú Kristovmu evanjeliu a ktorých pripravuje na večnú spásu.

22. „Nádoby hnevu“, t. j. hriešnici.
23. „Nádoby milosrdenstva“, t. j. tí, ktorým chce preukázať milosrdenstvo.
25 – 29. Pavol citátmi z prorokov dokazuje, že povolanie pohanov je úplne zdarma daným Božím darom, ako aj to, že zvyšok Izraela, verný Pánovi, bude zachránený.

25. Oz 2, 23 – 24; 1 Pt 2, 10.
26. Oz 2, 1.
27. Oz 2, 1; Iz 10, 22 – 23.
32. Porov. Iz 28, 16.
33. Iz 8, 14.
List Rimanom