List Rimanom

List Rimanom

15 Povinnosť silných vo viere. – 1 My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.  3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: „Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.“ 4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. 5 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.  8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom  9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané:

 

„Preto ťa budem velebiť medzi národmi,

a ospevovať tvoje meno.“

 10 A opäť hovorí: „Radujte sa, národy, s jeho ľudom.“

 11 A znova:

„Chváľte Pána, všetky národy,

a nech ho velebia všetci ľudia.“

 12 A Izaiáš hovorí:

„Bude koreň Jesseho

a ten, čo povstane vládnuť nad národmi:

v neho budú dúfať národy.“

 

13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

 

Záver, 15, 14 – 16, 27

 

Pavlova služba. – 14 Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. 15 Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, 16 aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom. 17 Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom. 18 Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom,  19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom. 20 A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom základe,  21 ale ako je napísané:

 

„Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali,

a pochopia tí, čo nič nepočuli.“

 

Pavlova túžba navštíviť Rím. – 22 A práve toto mi veľa ráz zabránilo prísť k vám.  23 Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám.  24 Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším.

 25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým; 26 lebo Macedónsko a Achájsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. 27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. 28 Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. 29 A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania.  30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, 31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým. 32 Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. 33 Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen.

 

 
3. Ž 69, 10.
8. Kristus priniesol evanjelium obriezke, t. j. Židom, i neobriezke, t. j. pohanom. Tamtí môžu velebiť Boha, že splnil svoje prisľúbenie, títo zasa, že ich milostivo povolal k účasti na týchto prisľúbeniach.
9. Ž 18, 50; porov. 2 Sam 22, 50.
10. Dt 32, 43
11. Ž 117, 1.
12. Iz 11, 10; porov. 42, 4.
19. Ilýria, kraj na území dnešnej Juhoslávie.
21. Iz 52, 15.
23. „Nemám priestor“, čiže niežeby sa už boli všetci pohania obrátili, ale že apoštolovou úlohou je položiť základy a pokračovanie nechať svojim učeníkom.
24. Španielsko bolo poslednou hranicou vtedy známeho sveta.
25. O týchto zbierkach je reč v Gal 2, 10; 1 Kor 16, 1 – 4; 2 Kor 8, 9. Cesta do Ríma sa spomína v Sk 19, 21.
30 – 32. Pavol bol pre svoje pôsobenie medzi pohanmi a pre osočovanie od svojich nepriateľov, o ňom šírené (Sk 21, 28), v neláske nielen medzi Židmi, ale aj medzi židokresťanmi v Jeruzaleme.
List Rimanom