Kniha proroka Izaiáša

 

Kniha proroka Izaiáša

ČASŤ PRVÁ, KAP. 1 – 37

Úvodná reč, 1, 1 – 31

 

1 Nadpis knihy.  1 Videnie Izaiáša, syna Amosovho, ktoré videl o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Judska.

 

Nevernosť a hriešnosť národa

2 Čujte, nebesá, počúvaj, zem,

lebo Pán hovorí:

„Synov som vychoval a vyvýšil,

oni sa mi však spreneverili.

3 Vôl si pozná gazdu

a osol jasle svojho pána;

Izrael nepozná,

môj ľud nepochopí.“

 4 Beda hriešnemu národu,

ľudu s ťažkou vinou,

plemenu zločincov,

synom skazeným.

Opustili Pána,

zhrdli Svätým Izraela,

odcudzili sa.

5 Kde vás ešte udrieť, keď sa ďalej búrite:

celá hlava je nezdravá a celé srdce choré.

6 Od päty po temä nič na ňom celého:

puchlina a jazva a rana čerstvá,

nevytlačená, neobviazaná

a nezmäkčená olejom.

7 Vaša krajina je púšťou,

vaše mestá vypálené ohňom.

Vaša pôda? – pred očami

vám ju zožierajú cudzinci,

je púšťou, skazená od cudzincov.

 8 Dcéra Sion zostala

ako búdka vo vinici,

sťa kolibka na uhorkovisku,

ako obliehané mesto.

 9 Keby nám Pán zástupov

nebol ponechal zvyšok,

boli by sme ako Sodoma,

Gomore by sme sa podobali.

 

Bohoslužby bez spravodlivosti

 

 10 Čujte slovo Pánovo,

kniežatá sodomské,

počúvaj zákon nášho Boha,

ľud gomorský!

 11 „Načo mi množstvo vašich obetí? –

hovorí Pán.

Nasýtený som zápalmi baranov

a tukom kŕmnych teliec;

v krvi býčkov, baránkov a capov

nemám zaľúbenie.

12 Keď prichádzate vidieť moju tvár,

ktože to žiada od vás

rozšliapavať mi nádvoria?

13 Neprinášajte viac márnu obetu,

ona je mi dymom ošklivým.

Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia?

Neznesiem hriech a slávnosť!

14 Vaše novmesiace a sviatky

nenávidí moja duša,

stali sa mi bremenom,

zunoval som znášať ich.

15 Aj keď rozprestierate dlane,

odvrátim oči od vás;

a keď aj hromadíte modlitby,

ja ich nevyslyším,

veď vaše ruky sú plné krvi.

 

Výzva na pokánie

16 Obmyte, očistite sa,

odstráňte mi spred očí

zlobu svojich skutkov,

prestaňte robiť zlo!

17 Učte sa robiť dobro,

domáhajte sa práva,

pomôžte utláčanému,

vymôžte právo sirote,

obhajujte vdovu!

 18 Poďte, pravoťme sa! – hovorí Pán.

Ak budú vaše hriechy sťa šarlát,

budú obielené ako sneh,

ak sa budú červenať sťa purpur,

budú ako vlna (biele).

19 Ak budete povoľní a budete poslúchať,

dobro zeme budete požívať.

20 Ak sa však zdráhate a protivíte,

meč vás pohltí,

lebo hovorili ústa Pánove.“

 

Súd nad Jeruzalemom

  •  

 21 Ako sa len stalo neviestkou

mesto verné,

plné spravodlivosti, pravda v ňom bývala,

teraz však vrahovia!

22 Tvoje striebro ostalo troskou,

tvoje víno je skazené vodou.

23 Tvoje kniežatá – hľa, vzbúrenci

a spoločníci zlodejov,

každý má rád dary,

ženie sa za odmenami,

sirote k právu nepomôžu

a žaloba vdovy k nim nedôjde.

 

  •  

 24 Preto hovorí Pán, Jahve zástupov,

Mocný Izraela:

„Beda, ukojím sa nad svojimi protivníkmi

a pomstím sa na svojich nepriateľoch.

 25 Obrátim na teba svoju ruku,

vylúčim sťa lúhom tvoju trosku

a odstránim všetko tvoje olovo.

26 Potom ti vrátim sudcov ako sprvoti

a tvojich poradcov ako voľakedy.

Vtedy sa budeš zvať mestom spravodlivých,

verným mestom.

 27 Sion bude vykúpený súdom

a jeho obrátení spravodlivosťou.

28Záhuba hriešnikom a zločincom tiež!

Čo opustia Boha, tí zahynú.

 29 Budete sa pýriť pre terebinty,

ktoré ste ľúbili,

a hanbiť sa pre záhrady,

na ktorých ste lipli!

30 Lebo budete sťa terebinta, ktorej lístie padá,

a ako záhrada, ktorá nemá vody.

31 Mocnár bude pazderím a jeho dielo iskrou,

oboje bude spolu horieť a nezahasí ich nik.“

 

 
1. O Izaiášovi, o jeho otcovi aj o kráľoch, ktorí sa v tomto verši spomínajú, bližšie v úvode k prorokovi Izaiášovi. O prorockých videniach v spoločnom úvode do prorockých kníh.
4. Izaiáš často dáva Bohu meno „Svätý Izraela“. V iných knihách je toto meno zriedkavé.
8. Na hore Sion stálo Dávidovo mesto (porov. 2 Sam 5, 7 – 9) s kráľovským palácom, preto sa celý Jeruzalem často volá Sionom. Krajiny a mestá pokladali staré východné semitské národy za ženské bytosti, preto im dávali prímenie „dcéra“, kvitnúce dievča. Po spustošení ostatných miest trčí Jeruzalem uprostred krajiny ako opustené koliby na poli v jeseni po zbere úrody.
9. Proroci často prízvukujú, že z vyvoleného národa sa zachránia len zvyšky (Iz 10, 21 n.; Am 3, 12; Mich 7, 18; Jer 30, 11; Ez 5, 3; Sof 3, 13 atď.). Aj do Cirkvi vstúpila len malá časť tohto národa. V tomto zmysle cituje tento verš sv. Pavol (Rim 9, 29).
10. Prorok nebojácne a právom prirovnáva ľud a jeho kniežatá k obyvateľom Sodomy a Gomory.
11 – 15. Izraeliti prinášali v jeruzalemskom chráme Pánovi obety, ale prinášali ich bez nábožného ducha; takéto obety nie sú Pánovi ľúbeznou vôňou, ale dymom. Kto prichádzal do chrámu bez nábožnosti, zbytočne šliapal po jeho nádvoriach. Ľud mal prístup len do nádvoria, do samého chrámu smeli len kňazi a do veľsvätyne len veľkňaz, aj to len raz do roka na Deň zmierenia. – Bolo zvykom modliť sa s roztiahnutými rukami. Ruky plné krvi sú nielen ruky vrahov, ale i ruky všetkých, čo hrešia proti láske k blížnemu, a vôbec ruky hriešnikov.
18. Boh vo Svätom písme často volá hriešnikov, aby sa s ním išli pravotiť. Je samozrejmé, že by takéto pravotenie mohol vyhrať len Boh. – Červená farba, farba krvi, je aj farbou hriechu (porov. v. 15, tiež Ž 51, 16). Šarlátovú farbu získavali z výhonkov na listoch akéhosi duba (Quercus coccifera), zapríčinených voškami, ktoré na listy duba kladú vajíčka. Purpur získavali z lastúrnikov. Tu však vlastne ani nie je reč o purpure. Prorok dva razy spomína šarlát: raz šarlátovú farbu a raz červíčka, vošku, ktorá farbu poskytuje.
21. Zmluva, ktorú Boh uzavrel s národom, sa často predstavuje ako manželská zmluva: Boh je manžel, národ manželka (Oz 1 – 13; Jer 2 n.; Ez 16; celá Veľpieseň: porov. Ef 5, 23 – 32). Izrael sa dopúšťa cudzoložstva, keď slúži cudzím bohom alebo ináč prestupuje Boží zákon, pretože porušuje manželskú vernosť.
24. Vo Svätom písme sa Bohu často pripisujú ľudské city, ako tu pomsta, hoci on netresce z pomsty, ale zo spravodlivosti.
25. Boh vyhubí z národa, čo je bezcenné, hriešne, a zachráni, čo je spravodlivé.
27. Rozumej: Na národ príde Božie dopustenie, ale Boh zachráni tých, čo sa obrátia, a zahynú len hriešnici.
29. Kanaánski pohania a podľa ich príkladu často aj Izraeliti konali modloslužbu pod košatými stromami, najmä terebintami, a v posvätných záhradách a hájoch.
  Kniha proroka Izaiáša