Kniha múdrosti

Kniha múdrosti

8  1 Siaha mocne od jedného konca k druhému,

a všetko riadi najlepšie.

 

Prečo sa Šalamún usiloval o múdrosť

 

2 Ju miloval som a po nej túžil od mladi,

túžobne som si prial priviesť si ju domov ako nevestu

a jej krásu som vrúcne miloval.

 3 Svoju urodzenosť hlása svojím spolužitím s Bohom,

takže i Pán všetkého ju miluje.

4 Veď je zasvätená do Božej znalosti

a je voliteľkou jeho skutkov.

5 Keď už bohatstvo je v živote tým dobrom, po ktorom sa baží,

čo je bohatšie než múdrosť, ktorá koná všetko?

6 Keď už rozumnosť vie niečo tvoriť,

kto je v celom svete väčším umelcom než ona?

 7 A keď niekto spravodlivosť miluje:

Ona spôsobuje čnosti,

lebo ona vyučuje miernosti a opatrnosti,

spravodlivosti a pevnej odvahe,

od ktorých nič užitočnejšieho nieto v ľudskom živote.

 8 Keď chce niekto zasa veľa vedieť:

Ona pozná minulosť a odhaľuje budúcnosť,

pozná slovné zvraty prísloví a rozlúštenie hádaniek,

dopredu vie znamenia a zázraky,

priebeh dôb a časov.

 

9 Preto som si zaumienil priviesť si ju domov,

aby som s ňou žil.

Vedel som, že radkyňou mi bude v šťastí,

tešiteľkou v starostiach a zármutku.

 10 Pre ňu nadobudnem vážnosť u ľudí

a česť u starších, hoc mladý som (ešte).

11 Zistí sa, že dôvtipný som pri súde,

v očiach panovníkov obdiv budiť budem.

 12 Akže budem mlčať, budú čakať na mňa,

ak budem hovoriť, budú ma počúvať,

a keď budem rečniť dlhšie, ruku si položia na ústa.

13 (A čo viac), ja nesmrteľnosť nadobudnem pre ňu

a tým, ktorí po mne prídu, nechám večnú pamiatku.

14 Budem kmene spravovať a národy mi budú poddané.

15 Hrozní panovníci báť sa budú, keď počujú o mne.

Ukážem sa dobrým k ľudu, ale mužným vo vojne.

 

16 Keď sa vrátim domov, chcem pri nej pookriať;

lebo styk s ňou nemá trpkosť,

ani nudu spolužitie s ňou,

iba veselosť a radosť.

17 Keď som o tom uvažoval v sebe,

premietal to v svojom srdci,

že (totiž) nesmrteľnosť je v spojení s múdrosťou,

18 ušľachtilé obveselenie v jej priateľstve,

v práci jej rúk nevyčerpateľné bohatstvo,

znalosť v ustavičnej dôvernosti s ňou,

sláva účastniť sa na jej rozhovoroch,

obchádzal som teda a hľadal som, ako by som si ju vedel získať.

 

Múdrosť si možno len vyprosiť. Úvod

 

19 Bol som mladík pekne vyvinutý

a mal som i dobré srdce;

 20 alebo skôr, keďže som bol dobrý,

prišiel som do nepoškvrneného tela.

21 Ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak (nijako),

len keď (mi ju) dá Boh,

i to už bol dôkaz pochopenia,

že som poznal, čím darom je ona –

pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil,

z celého srdca som prehovoril:

 

 

1. V stati 7, 22 – 8, 1 používa svätopisec niektoré odborné výrazy gréckych filozofov, ale vyjadruje nimi pojmy čisto náboženské, bez akéhokoľvek preberania omylov týchto mysliteľov.
3 – 4. Múdrosť je naozaj zo šľachetného rodu, od večnosti je s Bohom (7, 25), ktorý pred ňou nič nezatajuje.
7. Spravodlivosť, o ktorej je reč v prvom riadku tohto verša, je čnostný život vôbec. Aj o tento sa najviac pričiňuje Božia múdrosť, lebo ona nás učí štyrom základným (kardinálnym) čnostiam: miernosti, opatrnosti, spravodlivosti a sile. Táto spravodlivosť (4. riadok) zasa je len základná čnosť spravodlivosti, ktorá dáva každému, čo mu patrí. Spravodlivosťou volá Sväté písmo aj túto jednu čnosť, ale aj súhrn všetkých čností vôbec.
8. Božia múdrosť nielen predpovedá budúcnosť, ale ju pozná ako prítomnosť. Ale vo Svätom písme a aj v každodennom živote sa neraz hovorí o Bohu ako o človeku a pripisujú sa mu ľudské vlastnosti (antropomorfizmus).
10 – 11. Šalamún nastúpil na trón mladý (1 Kr 3, 7), ale svojou, od Boha vyprosenou múdrosťou si získal obdiv a úctu všetkých. Príklad jeho ostrovtipu pri súde pozri 1 Kr 3, 16. 28. Aj cudzí panovníci, ako kráľovná zo Sáby, prichádzali obdivovať jeho múdrosť (1 Kr 10, 1 n.).
12. „Ruku si položiť na ústa“ znamená s úctou pred niekým mlčať, porov. Jób 21, 5; 29, 9; 40, 4; Prís 30, 32; Sir 5, 14.
20. Z tohto verša nemožno vyvodzovať, že by si svätopisec myslel, že ľudské duše jestvujú už vopred a že ich Boh podľa toho, či sú dobré, či zlé, dáva do úhľadných alebo neúhľadných tiel. Boh každú ľudskú dušu stvorí vo chvíli, keď sa počne život tela.
Kniha múdrosti