Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

Opovrhli láskou Pánovou

11  1 Keď bol Izrael mladý, miloval som ho

a z Egypta som povolal svojho syna.

 2 Volali ich, lenže odchádzali od nich,

obetovali bálom

a modlám pálili kadidlo.

3 A ja som vodil Efraima,

vzal som si ich na ramená,

no nezbadali, že ich opatrujem.

 4 Povrazmi ľudskosti som ich tiahol,

lanami lásky;

bol som, ako kto dvíha

jarmo ponad ich líca,

a skláňal som sa k nemu chovať ho.

5 Nevráti sa do egyptskej krajiny,

lež Asýrčan bude jeho kráľom,

lebo sa nechceli obrátiť.

 6 Meč sa rozbehne po jeho mestách,

vynivočí jeho vyberaných

a pre ich zámery ich strávi.

 7 Môj ľud je naklonený odpadnúť odo mňa;

volajú ho na výšinu,

no pritom ho nedvíhajú.

 

Pán znovu zhromaždí svojich

 8 Ako ťa vydám Efraim,

odovzdám ťa, Izrael,

ako ťa vydám sťa Adamu,

urobím ťa podobným Seboimu?

Srdce sa vo mne obracia,

budí sa moje zľutovanie.

 9 Nevylejem svoj rozpálený hnev,

neznivočím zase Efraim,

veď som ja Boh, a nie človek,

Svätý uprostred teba;

a nevojdem do mesta.

 10 Nech idú za Pánom;

bude volať ako lev;

až on bude volať,

s triaškou pribehnú synovia od západu.

11 Pribehnú ako vták z Egypta

a ako holub z asýrskej krajiny

a ubytujem ich v ich domoch –

hovorí Pán.

 

 
1. Porov. Jer 2, 2; Ez 16, 7. Izrael bol mladý, keď v Egypte vzrastal na národ.
2. Proroci volali národ. – O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4.
4. Jarmo dvíhať ponad líca znamená uvoľňovať, odstraňovať jarmo. Bolo by azda lepšie čítať podľa novších návrhov: „Bol som, ako kto dvíha nemluvňa k svojim lícam.“
6. „Vyberaní“ znie doslovne: „závory“.
7. Zmysel tohto neistého verša je: Izrael bude čakať, že sa k nemu vrátim, ale vtedy už bude neskoro, už sa dostanú do zajatia.
8. Mestá Adama a Seboim zahynuli spolu so Sodomou a Gomorou, Gn 14, 2. 8; Dt 29, 23.
9. Človek by už dávno zahubil Izrael, ale Boh je svätý, zmiluje sa a ešte nevkročí do mesta zničiť ho ako kedysi do Sodomy a susedných miest (porov. predošlý verš).
10 n. Keď Boh mocným hlasom zavolá (porov. Am 1, 2), synovia národa sa zo všetkých krajín s posvätným strachom zhromaždia do vlasti.
Kniha proroka Ozeáša