Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

2  1(10) I bude počet synov Izraela

ako piesku morského,

ktorý nemožno odvážiť ani zrátať.

Vtedy miesto toho, že by im vraveli:

»Vy ste Nie môj ľud,«

budú im hovoriť:

»Synovia živého Boha.«

2(11) I zhromaždia sa synovia Júdu

a synovia Izraela pospolu,

ustanovia si jednu hlavu

a vystúpia z krajiny,

lebo veľký bude deň Jezraela.

3(2,1) Povedzte svojim bratom: »Môj ľud«

a svojim sestrám: »Omilostená!«

 

 4(2) Žalujte si matku, žalujte,

lebo nie je mojou manželkou

a ja nie som jej manželom.

Nech si odstráni z tváre znaky smilstva

a spomedzi pŕs znaky cudzoložstva!

5(3) Ináč ju vyzlečiem donaha

a predstavím ju sťa v deň jej narodenia,

urobím ju takou ako púšť,

takou, aká je suchá zem, ju spravím

a usmrtím ju smädom.

6(4) Nad jej synmi sa nezľutujem,

lebo sú to deti zo smilstva.

 7(5) Bo ich mať smilnila,

ich rodička sa dopúšťala nehanebnosti;

veď vravela:

»Pôjdem za svojimi milencami,

ktorí mi dávajú chlieb a vodu,

vlnu, plátno, olej, nápoje.«

8(6) Hľa, preto tvoju cestu tŕním ohradím

a múrom ju zahatím,

že si nenájde chodníčky.

9(7) Pôjde si za svojimi milencami,

ale nedochytí ich,

bude ich hľadať, ale nenájde.

Vtedy povie: »Pôjdem ja

a vrátim sa k prvému manželovi,

lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz.«

 10(8) Lenže ona nevie,

že ja som jej dával

obilie a mušt a olej;

striebra som jej dal hojnosť

a zo zlata Bála spravili.

11(9) Nuž vezmem si zasa späť

v príhodný čas svoje obilie

a mušt, keď bude jeho čas;

svoju vlnu a svoj ľan si zoberiem,

ktorým zakrývala svoju nahotu.

12(10) Teraz odhalím jej nahotu

pred zrakom jej milencov

a nevytrhne ju nik z mojej ruky.

 13(11) Urobím koniec všetkým jej rozkošiam,

jej sviatkom, novmesiacom,

jej sobotám a všetkým slávnostiam.

 14(12) Spustoším jej vinič a figy,

o ktorých si vravela:

»Toto mi je odmena,

čo mi dali moji milenci.«

Urobím z nich les

a bude ich žrať poľná zverina.

 15(13) Potrescem ju za dni bálov,

keď im prinášala kadidlo,

zdobila sa prsteňmi a skvostmi,

za svojimi milencami šla,

a na mňa zabudla – hovorí Pán.

 

 16(14) Preto ju ja vyvábim,

zavediem ju na púšť

a prehovorím k jej srdcu.

 17(15) Potom jej tam dám jej vinice

a údolie Achor za bránu nádeje;

tam poslúchne ako za dní svojej mladosti,

ako keď vystupovala z Egypta.

 18(16) V ten deň – hovorí Pán –

bude ma volať: »Môj manžel!«

a nebude ma viac volať: »Môj Bál!«

19(17) Odstránim mená bálov z jej úst,

nespomenú viac ich meno.

 20(18) V ten deň zmluvu uzavriem

s poľnou zverou, s nebies vtáčkami

a so zemeplazmi;

kušu, meč a vojnu zlomím v krajine;

potom budú bývať v bezpečí.

 21(19) Vtedy si ťa navždy zasnúbim,

za pravdu a právo si ťa zasnúbim,

za lásku a zľutovanie,

22(20) zasnúbim si ťa za vernosť,

takže poznáš Pána.

 

23(21) V ten deň

vyslyším – hovorí Pán –

vyslyším nebesá

a tie zasa vyslyšia zem;

 24(22) zem potom vyslyší

obilie, mušt a olej

a tie vyslyšia Jezraela.

25(23) A zasejem si ho v krajine,

Neomilostenú omilostím,

tomu, čo je Nie môj ľud,

poviem: »Ty si môj ľud«

a on mi povie: »Môj Boh.«“

 
1 – 3. (Vg 1, 10 – 2, 1.) Po zavrhnutí starozákonného Izraela bude mať Boh nový národ, početný a jednotný. Vtedy aj mená, ktoré teraz znamenajú pre národ nešťastie, budú znieť ináč. Meno Jezrael bude mať svoj plný význam. Jezrael znamená „Pán seje“ alebo „siatie Pánovo“.
4 – 6. Deti národa majú žalovať na matku, na národ, že pre jej nevernosť k Bohu musia trpieť. Tým je vyslovená aj nádej, že sa národ ešte obráti, ak sa zriekne modloslužby. Pobehlice nosili závoj (Gn 38, 14 n.) a na prsiach rozličné amulety, podľa ktorých ich bolo možno poznať. Podobné ozdoby nosili Izraeliti k úcte svojich modiel. Ak sa týchto nezbavia, Boh postaví národ na pranier; ba Boh ho pozbaví každej ozdoby, ktorú mu on dal, takže budú biedni ako kedysi v Egypte. Pozri k tomu Ez kap. 16.
7 –9. Ako nehanebná žena za milencami, tak ide národ za svojimi modlami. No Boh znemožní modloslužbu.
10 – 12. Veľký zločin bol, že dary, ktoré Boh dal národu, zneužívali na modloslužbu. Preto Boh, až príde na to čas, zničí úrodu; národ bude stáť ubiedený pred svojimi modlami, ktoré mu nepomôžu.
13. Sviatky, novmesiace a soboty sa svätili k Pánovej úcte, lenže Izraeliti spájali Pánovu úctu s modloslužbou.
14. Izraeliti si mysleli, že sa im modly odmieňajú za modloslužbu blahobytom. No Pán obráti ich záhrady na les.
15. O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4.
16. Kedysi po východe z Egypta bol národ na pustatine Pánovi verný, preto ho i teraz vyvedie z jeho krajiny, aby sa obrátil k nemu. Prorok azda myslí na zajatie národa, kde sa naozaj zbavil modloslužby.
17. Údolie, v ktorom Izraeliti za čias Jozueho utrpeli pre Achanov zločin porážku (Joz kap. 7), nazvali údolím Achor, údolím nešťastia. Toto údolie im bolo súčasne aj bránou nádeje, lebo odtiaľ vstúpili po pretrpení trestu s novou nádejou do zasľúbenej zeme a zaujali jej bohaté vinice. Podobne bude s národom zaobchádzať aj teraz a národ bude zase taký, aký bol po východe z Egypta.
18. Oslovenie „Môj Bál!“ znamená: „môj pán“ alebo „môj manžel“. I Boha by bolo možno právom takto osloviť, lebo je naozaj Pán a manžel vyvoleného národa, ale Boh nenávidí toto oslovenie, pretože pripomína modlu.
20. V dobe spásy, keď sa národ obráti k Bohu, nič ho nebude znepokojovať.
21 n. Pri zasnúbení dával ženích neveste dary. Pánove zásnubné dary, keď si zasnúbi svoj národ, budú pravda, právo, láska, milosrdenstvo a vernosť.
24 n. Pozri význam mena Jezrael v pozn. k 2, 1 – 3 a porov. 1, 3 – 8. – Mená Ozeášových detí aj tu zvýrazňujú Izraelitov, lenže tu má prorok na mysli už nový Izrael.
Kniha proroka Ozeáša