Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

Karhanie vodcov národa

5  1 Počujte toto, kňazi,

a dom Izraela, pozoruj,

nakloňže si ucho, kráľov dom,

pretože vám patrí tento súd;

stali ste sa v Masfe osídlom,

na Tábore sieťou rozostretou.

 2 Obety vrhli do priepasti,

ja ich karhám všetkých.

 3 Ja poznám Efraim

a Izrael mi skrytý nie je;

lebo si smilnil, Efraim,

poškvrnil sa Izrael.

4 Ich skutky im nedovoľujú

vrátiť sa k svojmu Bohu,

lebo je v nich smilný duch,

takže nepoznajú Pána.

 5 Pýcha usvedčuje Izrael do očí,

Izrael a Efraim pre svoju vinu padajú

a Júda padá s nimi tiež.

6 Idú so svojimi ovcami a dobytkom

hľadať Pána, ale ho nenájdu,

odtiahol od nich preč.

 

 

Pán bude trestať

 7 Spreneverili sa Pánovi,

áno, cudzích synov splodili;

mesiac ich strávi s ich poľami.

 8 Trúbte pozaunou v Gabae,

v Ráme na trúbu,

v Bethavene robte krik,

za tebou, Benjamín!

 9 V deň karhania spustne Efraim,

proti kmeňom Izraela pravdu oznámim.

 10 Kniežatá Izraela sú podobné

tým, čo prekladajú medzníky:

svoj hnev na nich ako vodu vylejem.

 11 Efraim je utláčaný,

porušuje sa právo,

lebo zachcelo sa mu

bežať za nečistotou.

 12 Ale ja som Efraimovi sťa moľ

a sťa črvoč Júdovi.

13 Keď Efraim zbadal svoju chorobu

a Júda svoju ranu,

do Asýrska išiel Efraim,

poslal k veľkému kráľovi;

on vás však nemôže uzdraviť

ani váš vred odstrániť.

14 Lebo Efraimovi som ako lev,

domu Júdovmu ako levíča.

Ja, ja roztrhám a odídem,

uchytím a neoslobodí nik.

 

Po treste príde spása

 

 15 Idem, na svoje miesto sa navrátim,

kým sa na pokánie nedajú,

potom budú hľadať moju tvár.

(6,1) Vo svojej úzkosti ma budú zrána hľadať:

 

 

 

1. Táto Masfa ležala v Galaáde, porov. Sdc 10, 17; 11, 11. 29. 34. – Vrch Tábor na rozhraní územia kmeňov Zabulon a Isachar; dnes sa volá Džebel et-Tór. Masfa a Tábor mali asi zvláštny vzťah k modloslužbe Izraelitov.
2. Obety, ktoré patrili Bohu, znížili k modlám a obetovali im ich.
3. Efraim: pozri pozn. k 7, 8.
5. K výrazom pozri Iz 3, 9.
7. Synovia sú cudzí, lebo nepatria k Božiemu ľudu, porov. 1, 9. – Nejasný výraz: „mesiac ich strávi“ znamená azda, že za mesiac vyjdú navnivoč i so svojím poľom.
8. O Gabae pozri 1 Sam 10, 5; o Ráme Jer 31, 15; o Bethavene Oz 4, 15. Zmysel konca vety je: Keď je vojnový krik už v Bet-Eli, aj Benjamínovmu kmeňu hrozí nešťastie, lebo nepriateľ je už za chrbtom tohto kmeňa.
9. Rozumej: spustošením Izraela sa dokáže, že Pánove predpovede, ktorými toto spustošenie ohlásil, sú pravdivé.
10. O prekladaní medzí na poli pozri Dt 19, 14; 27, 17. – Izraelské kniežatá rušili medze Božieho zákona.
11. Nečistota sú modly.
12 – 14. Pomaly sa chystá pád Izraela i Júdu; pomoc Asýrčanov, o ktorú sa uchádzajú, ich nezachráni (porov. 2 Kr 15, 19; 16, 7 n.; 2 Krn 28, 20).
15. Boh opustí národ, kým sa nedá na pokánie. – 15c je vo Vg už 6, 1.
Kniha proroka Ozeáša