Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

Falošnosť Izraela

12  1 Klamstvom ma obkľúčil Efraim,

lesťou dom Izraela a Júdu,

Pán sa jednako pridal k nim,

budú sa volať svätým ľudom Božím.“

 2(1) Efraim pasie za vetrom,

za východným vetrom ženie sa celý deň,

množí lož a pustošenie.

S Asýrskom uzatvárajú zmluvu

a vlečú olej do Egypta.

 3(2) Pán má spor s Júdom,

chce strestať Jakuba podľa jeho ciest,

podľa jeho skutkov mu odplatí.

4(3) V lone podchytil svojho brata

a vo svojej sile s Bohom zápasil.

5(4) Zápasil s anjelom a zvíťazil,

plakal a uprosoval ho;

v Bet-Eli ho našiel,

tam s ním hovoril.

6(5) Pán je Boh zástupov,

Jahve je jeho meno.

7(6) Ty sa však vráť k svojmu Bohu,

zachovaj lásku a spravodlivosť

a ustavične vo svojho Boha dôveruj.

 8(7) V ruke Kanaánu je falošná váha,

rád utláča.

9(8) I hovorí Efraim: „Veru som zbohatol,

nahonobil som si majetok.“

Všetky jeho zisky nevystačia mu

pre hriech, ktorého sa dopustil.

 10(9) „Ale ja som Pán, tvoj Boh,

až od egyptskej krajiny;

zasa ťa ubytujem v stanoch

ako za dní slávnosti.

11(10) A hovoril som k prorokom,

dal som mnohé videnia

a prostredníctvom prorokov

som v podobenstvách hovoril.“

 12(11) V hriešnom Galaáde boli ničomní,

v Galgale obetovali býkom,

aj ich oltáre budú

ako hromady v brázdach na poli.

 13(12) Jakub utiekol na polia Aramu,

Izrael slúžil za ženu,

za ženu strážil (stáda).

14(13) Ale prostredníctvom proroka

vyviedol Pán Izrael z Egypta

a prorok ho strážil.

15(14) Efraim ma trpko popudzoval;

no uvrhne naň jeho krvilačnosť

a vráti mu hanbu jeho Pán.

 
1. Prekladáme podľa LXX. – Boh ani napriek hriešnosti nezavrhne svoj ľud.
2. Je márne uchádzať sa o pomoc cudzích národov. Izraeliti si takto len privolávajú Asýrčanov, ktorí ich potom budú pustošiť ako ohnivý východný vietor, zvaný kadím. – Olivový olej bol vzácny plod Palestíny. Izraeliti si za tento olej chceli získať pomoc Egypta.
3 – 5. Izraeliti nie sú hodni svojho praotca Jakuba. Udalosti, ktoré sa vo 4. verši spomínajú, pozri Gn 25, 26 a 32, 25. Mienka sv. otcov je, že Boh hovoril so starozákonnými patriarchami prostredníctvom anjelov. Jakub zvíťazil nad anjelom tak, že ho plačom uprosil, aby ho požehnal, Gn 32, 27. V Bet-Eli mal videnie, Gn 35, 7 n.
8. Prorok volá Izraelitov Kanaánčanmi, týmto ich prirovnáva pohanom.
10. Izrael zasa bude bývať mimo zasľúbenej zeme; bude to trest, ale ten ho priblíži k Bohu. – V stanoch bývali Izraeliti na sviatky Stánkov, porov. Lv 23, 42 n.
12. O Galaáde pozri pozn. k 6, 8; o Galgale k 4, 15. – Hoci smeli mať len jeden oltár.
13 n. Jakub utiekol pred Ezauom k Labanovi, strážil jeho ovce, a tak si vyslúžil manželku, Gn kap. 28 – 29. Musel teda ťažko zápasiť, len tak sa stal praotcom národa. Tento národ bol potom Pánovým stádom, ktorý Boh vyviedol z Egypta a strážil prostredníctvom svojho proroka Mojžiša.
Kniha proroka Ozeáša