Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

Vina a trest Izraela

4  1 Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela,

lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny;

veď niet vernosti, niet milosrdenstva,

ani poznania Boha niet v krajine!

2 „Krivá prísaha, lož, vražda, krádež

a cudzoložstvo vnikli

a krv stíha krv.

 3 Preto smúti krajina

a vädne všetko, čo v nej býva,

či poľná zverina, či vtáčky nebeské,

ešte aj morské ryby hynú.

 4 Nech nik nežaluje, nech nik nevyčituje,

tvoj ľud je ako (ten), kto protirečí kňazovi.

 5 Lebo klesneš dnes

a s tebou klesne i prorok v noci,

i tvoju matku znivočím.

 6 Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.

Pretože si odmietol poznanie,

odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz.

Zákon svojho Boha si zabudol,

aj ja zabudnem na tvojich synov.

7 O čo je ich viac, o to väčšmi hrešia proti mne,

ich slávu zmením na hanbu.

 8 Hriechom môjho ľudu kŕmia sa

a po jeho vine túžbou mrú.

9 Ako ľudu, tak bude aj kňazovi,

jeho cesty na ňom potrescem

a jeho skutky mu odplatím.

10 Jesť budú, no nenasýtia sa,

smilniť budú, no nerozmnožia sa,

lebo nechceli dbať o Pána.

 

Zanechať modloslužbu!

 11 Smilstvo, víno a mušt rozum odberá.

12 Môj ľud sa svojho dreva spytuje

a učí ho jeho palica,

lebo ich zaviedol smilný duch

a smilne sa odvrátili od Boha.

 13 Na hrebeňoch vrchov prinášajú obety

a na pahorkoch prinášajú kadidlo,

pod dubom, topoľom a terebintou,

lebo chládok ich dobrý je.

Preto smilnia ich dcéry

a cudzoložia ich nevesty.

 14 Nie ich dcéry budem trestať pre smilstvo

a pre cudzoložstvo ich nevesty,

veď sami sa uchyľujú k smilniciam,

obetujú s neviestkami svätýň,

a tak padá nechápavý ľud.

 15 Ak smilníš ty, Izrael,

nechže Júda nehreší!

Do Galgaly nechoďte,

k Bethavenu nevystupujte

a neprisahajte sa: »Ako žije Pán!«

16 Ako krava, ktorá strečkuje,

tak strečkuje Izrael.

Teraz ho Pán má pásť

ako baránka na rozsiahlej pastve?

 17 Spoločníkom modiel je Efraim, nechaj ho!

18 Hostina je oddelená,

ustavične smilnia,

jeho ochrancovia radi prinášajú hanbu.

19 Víchor ich do svojich krídel zahalí

a ponesú hanbu pre svoje obety.

 

 

 
1 – 7. Tu prorok opisuje vinu a trest domu Izraela a vymenúva rozličné hriechy a previnenia synov Izraela, ku ktorým hovorí.
3. Pre človeka aj nerozumné tvorstvo pociťuje Boží hnev.
4. Nik nemá právo Bohu vyčítať, že prísne súdi. Kňaz je prostredník medzi Bohom a ľuďmi; neposlúchnuť ho pokladal zákon za ťažký zločin (Dt 17, 12).
5. Verš je nejasný, jeho zmyslom asi je: Zahynie, a to čoskoro, ľud, falošní proroci, ba celý národ, ktorý náš prorok volá matkou. Falošní proroci z veľkej časti zavinili nemravnosť ľudu, preto ich pád bude ťažší, čo náš prorok vyjadruje tým, že padnú v noci.
6. Výčitka patrí celému národu: pretože odmietol poznanie Pána, prestane byť kňazským národom (porov. Ex 19, 6). Izrael konal kňazskú službu, lebo mal byť prostredníkom medzi Bohom a ostatnými národmi.
8 n. Je tu reč o kňazoch Severného kráľovstva. Všetky obety v tomto kráľovstve boli hriešne, lebo jediným obetným miestom pre Izraelitov bol jeruzalemský chrám. Kňazi jednako napomáhali tieto obety, aby sa mohli z nich živiť; živili sa teda z hriechov ľudu, preto ich stihne ten istý trest, čo aj ľud.
11 n. Modloslužba a s ňou spojené neresti natoľko odobrali Izraelitom rozum, že chcú veštby od svojich drevených bohov a veštia pomocou akýchsi paličiek (robdomantia; porov. aj Ez 21, 26).
13. Porov. Jer 2, 20.
14. Dcéry a nevesty tiež neostanú bez trestu. No väčšia je vina otcov a mužov, lebo od nich sa aj ony naučili hriechu. O neviestkach svätýň pozri pozn. k 1 Kr 14, 24.
15. Mravný stav Izraela je beznádejný, preto prorok oslovuje Južné kráľovstvo, Judsko, aby aspoň ono nepáchalo modloslužbu. Galgala a Bethaven boli strediskami modloslužby. Dve mestá mali meno Galgala. O jednom pozri pozn. k 1 Sam 7, 16, o druhom 1 Sam 10, 8. Nevedno, o ktorom z týchto miest je tu reč. – Bethaven je zmenené meno Bet-Elu (dnešný Betin, asi 15 km severne od Jeruzalema). Meno Bet-El znamená „Dom Boha“ (porov. Gn 28, 10; 35, 14). Jeroboam I. dal však postaviť v tomto meste zlaté teľa, preto ho prorok volá Bethaven = Dom hriechu. – Boh nechce, aby modlári vyslovovali pri prísahe jeho meno.
17 n. Ešte vždy pokračuje výzva k Judsku, pozri v. 15.
Kniha proroka Ozeáša