Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

Karhanie pre modly

13  1 Keď Efraim hovoril, bola hrôza,

bol vyvýšený v Izraeli,

ale zhrešil s Bálom a zomrel.

 2 Teraz však pokračujú v hriechu,

robia si liatiny zo svojho striebra,

spodobňujú modly.

To všetko je dielo majstrov;

hovoria: „Týmto obetujte!“

Človek teľce bozkáva!

 3 Preto budú ako ranný oblak

a ako rosa, ktorá mizne zavčasu,

ako pleva, ktorá letí z humna,

a ako dym z otvoru.

4 „Ja však som Pán, tvoj Boh,

od egyptskej krajiny;

Boha okrem mňa nepoznáš

a iného záchrancu niet.

 5 Ja som ťa pásol na púšti

v kraji vyschnutom.

 6 Ako sa pásli, nasýtili sa,

nasýtili a spyšnelo im srdce,

preto zabudli na mňa.

 7 Aj ja im budem ako lev,

ako leopard na ceste asýrskej,

8 napadnem ich ako medveď

pozbavený mláďat

a roztrhám obal ich srdca,

pohltím ich tam ako levica,

poľná zver ich roztrhá.

 9 Zničím ťa, Izrael;

kto je tvoj pomocník?

 10 Nuž kdeže je tvoj kráľ,

aby ťa zachránil vo všetkých tvojich mestách,

a tvoji sudcovia, o ktorých si vravel:

»Daj mi kráľa a kniežatá!«?

11 Dal som ti vo svojom hneve kráľa

a vo svojej rozhorčenosti ho odnímem.

 12 Zaviazaná je vina Efraima,

uschovaný je jeho hriech.

13 Bolesti rodičky prídu naň;

je to syn nemúdry,

nedostavil sa načas

do otvoru detí.

 14 Vyslobodím ich z moci podsvetia,

od smrti ich vykúpim.

Kde je tvoj mor, smrť,

kde tvoja nákaza, podsvetie?

Súcit sa schová pred mojím zrakom.“

 

V tiesni treba prosiť Pána

 15 Aj keď bude rásť uprostred bratov,

prichádza Pánov vietor východný,

dvíha sa z púšte,

vyveje jeho pramene,

vysuší jeho žriedla.

On vylúpi poklad

všetkých drahocenných vecí.

 
1. Pred Efraimom, najmocnejším kmeňom Izraela, sa ľudia triasli.
2. Porov. 1 Kr 19, 18; Jób 31, 27.
3. Staroveký východ nepoznal komín, dym vychádzal cez dvere alebo cez otvory na streche.
5. „Ja som ťa pásol“ prekladáme so LXX; porov. tiež nasl. verš. Dnešný hebrejský text a Vg číta: „Ja som ťa poznal.“
6. Porov. Dt 8, 11 – 15; 31, 20; 32, 15.
7 n. Porov. 5, 14.
9. Zaslúžia si trest, lebo by nemuseli hľadať pomoc u cudzích.
10. Pozri 1 Sam 8, 4 n. – Sudcovia sú vládcovia, kniežatá.
12 n. Zmysel je: Hriech Efraima je v Božej pamäti dobre uschovaný, preto ho neminie trest. Hriešni synovia národa ohrozujú život matky ako dieťa, ktoré sa neobjaví v otvore matkinho lona, keď príde čas pôrodu; porov. Iz 37, 3.
14 n. Boh sa postará, že bolesti národa predsa len budú začiatkom nového života. Vyslobodenie od smrti bude úplné vtedy, keď Boh pri vzkriesení tiel vytrhne smrti všetku korisť, porov. 1 Kor 15, 55.
15b. Obrazom páliaceho východného vetra sa zvýrazňuje asýrske vojsko, ktoré krajinu znivočí a vyplieni.
Kniha proroka Ozeáša