Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

3  1 Pán mi znova riekol:

„Choď a miluj ženu,

ktorá má milenca a cudzoloží,

ako Pán miluje synov Izraela,

hoci sa oni obracajú k iným bohom

a majú radi hroznové koláče.“

 2 Tak som si ju kúpil za pätnásť strieborných,

za chomer a letek jačmeňa.

 3 A riekol som jej:

„Dlhé dni mi budeš sedieť,

nebudeš smilniť a muža mať nebudeš,

ja tiež nebudem mať nič s tebou.“

4 Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni

bez kráľa a bez kniežaťa,

bez obety a pomníka,

bez efódu a terafímov.

 5 Potom sa synovia Izraela obrátia

a hľadať budú Pána, svojho Boha,

i Dávida, svojho kráľa.

Privinú sa k Pánovi a jeho darom

na konci dní.

 
1. Novým symbolickým manželstvom má prorok zasa zvýrazňovať nevernosť Izraela. „Koláče“ patrili k modlárstvu (porov. Jer 7, 18; 44, 19).
2. Chomer = 364,40 litra (alebo 392,98 litra). Letek – to bola polovica chomeru. Hodnota celého daru, ktorý dal Ozeáš za ženu, bolo asi 30 šeklov. To bola asi cena otroka. Žena teda bola veľmi nízkeho pôvodu, keď ju bolo možné získať za taký malý dar. To dobre zvýrazňuje biedne položenie Izraela, keď si ho Boh vyvolil.
3 n. Nevernej žene bude znemožnené cudzoložstvo, ale ani jej manžel sa k nej nepriblíži. Izrael sa dostane do zajatia, kde nebude mať vlastný štát ani bohoslužbu. Obetami a veľkňazským rúchom efódom sa označuje úcta pravého Boha, pomníkmi (macebami, pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4) a terafímami (pozri pozn. k Ez 21, 26) úcta modiel.
5. Príslušníci Severného (Izraelského) kráľovstva, ku ktorým hovoril Ozeáš, neuznávali kráľov z Dávidovho rodu. V dobe spásy uznajú veľkého Dávidovho syna, Mesiáša.
Kniha proroka Ozeáša