Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

6  1(2) »Poďte, vráťme sa k Pánovi,

lebo on nás poranil a on nás uzdraví,

udrel nás, ale ošetrí.

 2(3) Oživí nás po dvoch dňoch,

na tretí deň nás vzkriesi

a žiť budeme pred jeho tvárou.

 3 Poznajme, usilujme sa poznať Pána:

jeho východ je pripravený sťa zora

a príde nám ako včasný dážď

i ako dážď neskorý na zem.«

 

Národ sa nenapravil

 4 Čo si s tebou počať, Efraim?

Čo si s tebou počať, Júda?

Vaša láska je ako ranný oblak

a ako rosa, ktorá pominie za rána.

5 Preto som ich okresával skrze prorokov,

zabíjal slovami svojich úst,

aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo.

 6 Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu,

a poznanie Boha viac ako celopaly.

 7 Oni však zrušili zmluvu ako Adam,

tam mi zostali neverní.

 8 Galaád je mesto zločincov,

plný krvavých šľapají.

 9 Ako hrdlo zločincov je zástup kňazov,

zabíjali na ceste do Sichemu,

áno, zločin páchali.

10 V dome Izraela videl som ohavnosť,

je tam smilstvo Efraima,

poškvrnil sa Izrael.

 11 Aj ty si, Júda, chystaj žatvu,

až obrátim osud svojho ľudu.

 

 
1. Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.
2. Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19, 10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2, 1 (Mt 12, 40). Napriek tomu je možné, že sa narážka na vzkriesenie tretieho dňa „podľa Písem“ (1 Kor 15, 4; porov. Lk 24, 7) v prvotnom ohlasovaní viery vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.
3. Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.
4 n. Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.
6. Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.
7. „Tam“ – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.
8. Galaád bol kraj v Zajordánsku.
9. Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov tu prorok myslí. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.
11. Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová „Až obrátim osud svojho ľudu“ možno preložiť tiež: „Až navrátim zajatcov svojho ľudu.“
Kniha proroka Ozeáša