Prvá kniha kráľov

Prvá kniha kráľov

15 Judský kráľ Abiam. – V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nabatovho syna, sa Abiam stal kráľom nad Júdom. Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maácha, Absalomova dcéra.  3 Chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré pred ním páchal; jeho srdce nebolo celkom oddané Pánovi, svojmu Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Lebo len kvôli Dávidovi mu Pán, jeho Boh, nechal lampu v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a zachoval Jeruzalem. Preto, že Dávid robil, čo sa páči Pánovi, a po všetky dni svojho života sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Hetejca Uriáša.  6 (Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni jeho života vojna.)

Ostatok Abiamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v Knihe letopisov judských kráľov. Medzi Abiamom a Jeroboamom bola vojna. Potom sa Abiam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste.

Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa.

 

Judský kráľ Asa. – V dvadsiatom roku izraelského kráľa Jeroboama sa Asa stal kráľom nad Júdom.  10 Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho (starej) matky bolo Maácha, Absalomova dcéra. 11 Asa robil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid.  12 Odstránil z krajiny zasvätencov a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia. 13 Odstránil tiež svoju (starú) matku Maáchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu a spálil ju v údolí Kedronu. 14 Ale výšiny odstránené neboli. Asovo srdce však bolo po všetky jeho dni oddané Pánovi. 15 Dal tiež doniesť do Pánovho domu dary, ktoré zasvätil jeho otec, a dary, ktoré zasvätil on sám: striebro, zlato a nádoby.

16 Medzi Asom a izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni.  17 Izraelský kráľ Bása totiž pritiahol proti Judsku a opevnil Rámu, aby judskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. 18 Nato vzal Asa všetko striebro a zlato, ktoré ostalo v pokladnici Pánovho domu a v pokladnici kráľovského domu, dal to svojim služobníkom a kráľ Asa ich poslal k Benadadovi, synovi Tabremona, syna Heziona, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku, s odkazom: 19 „Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojím otcom! Hľa, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol odo mňa.“  20 Benadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Ijon, Dan, Abel-Bet-Maáchu a celý Kinneret s celým územím Neftaliho. 21 Keď sa to dopočul Bása, prestal opevňovať Rámu a vrátil sa do Tersy. 22 Kráľ Asa zvolal celé Judsko, nik nebol oslobodený, a rozobrali kameň a drevo, ktorým Bása opevňoval Rámu. Kráľ Asa ním opevnil Benjamínovu Gabau a Masfu.

 23 Ostatok Asových dejín, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo urobil, ako i mestá, ktoré opevnil, je napísané v Knihe letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však trpel na nohy. 24 Potom sa Asa uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida.

Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat.

 

Izraelský kráľ Nadab. – 25 Jeroboamov syn Nadab sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a dva roky kraľoval nad Izraelom. 26 Robil, čo sa Pánovi nepáči, chodil po ceste svojho otca a v hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael.  27 Sprisahal sa proti nemu Ahiášov syn Bása z Isacharovho domu. A Bása ho zabil pri Gebetone, ktorý patril Filištíncom. Nadab totiž a celý Izrael obliehali Gebeton. 28 Bása ho zabil v treťom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom namiesto neho.  29 Keď sa stal kráľom, pobil celý Jeroboamov dom, nenechal z Jeroboama ani duše, až ho vyhubil podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Sílana Ahiáša 30 pre Jeroboamov hriech, ktorý spáchal a ku ktorému zviedol Izrael, a pre dráždenie, ktorým popudzoval Pána, Izraelovho Boha.

31 Ostatok Nadabových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.  32 Medzi Asom a medzi izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni.

 

Izraelský kráľ Bása. – 33 V treťom roku judského kráľa Asu sa Ahiášov syn Bása stal kráľom nad celým Izraelom v Terse na dvadsaťštyri rokov. 34 Robil, čo sa Pánovi nepáči, kráčal po Jeroboamovej ceste a v hriechu, ktorým zviedol na hriech Izrael.

 

 
3. Porov. 14, 22; 15, 26; 16, 19. 26.
6. Verš 6. opakuje 14, 30 a dostal sa sem len omylom odpisovača.
10. Podľa v. 2 bola Maácha stará matka, a nie matka Asu. Pravdepodobne sa tu uvádza namiesto kráľovej matky preto, lebo si aj za panovania vnuka prisvojovala práva kráľovnej matky, hoci tie jej patrili len počas panovania jej syna Abiama.
12. O zasvätencoch pozri pozn. k 14, 24.
17. Bása takto odrezal prístup k Jeruzalemu, čo asi bola príprava na obliehanie tohto mesta.
20. Ijon (ʽIjjón), porov. 2 Sam 24, 6. – O Abel-Bet-Maáche pozri 2 Sam 20, 14. Od mesta Kinneret (Joz 19, 35) dostalo neskoršie svoje meno Genezaretské jazero. Podľa 2 Kr 15, 29 bolo územie Neftaliho zase územím izraelským. Strata bola teda len prechodná.
23. Porov. 2 Krn 16, 12.
27. Gebeton (Gibbetón) bol podľa Joz 19, 44 a 21, 23 na území kmeňa Dan. Bol kdesi blízo dnešnej Lyddy.
29. Porov. 14, 5 n.
32. Verš 32 je opakovaním v. 16 a nepatrí do osnovy.
Prvá kniha kráľov