Prvá kniha kráľov

Prvá kniha kráľov

6 Stavba chrámu. –  1 V štyristoosemdesiatom roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny, vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv – to je druhý mesiac – začal stavať Pánovi dom. Dĺžka chrámu, ktorý kráľ Šalamún staval Pánovi, bola šesťdesiat lakťov, jeho šírka dvadsať a jeho výška tridsať lakťov. Predsieň pred budovou chrámu mala dĺžku dvadsať lakťov pred šírkou chrámu, šírku desať lakťov pred dĺžkou chrámu. Na chráme dal urobiť husto zamrežované okná. K múrom domu dookola primuroval prístavby, k múrom domu okolo budovy aj príbytku a dookola vybudoval poschodia. Spodná prístavba bola päť lakťov široká, stredná šesť lakťov široká a tretia sedem lakťov široká, lebo na múroch chrámu urobil zvonku dookola výstupky, aby nemusel rýpať múry domu. Keď stavali chrám, stavali ho z hotových kameňov z kameňolomu, takže kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali. Vchod do spodnej prístavby bol po pravej strane chrámu, točité schody viedli do strednej a zo strednej do tretej. Keď dokončil vymurovanie domu, pokryl ho cédrovými hradami a doskami.  10 Prístavby k celému domu primuroval vo výške päť lakťov a spojil ich s domom cédrovými hradami.

11 Vtedy Pán oslovil Šalamúna: 12 „O tomto dome, ktorý mi staviaš, (vedz): Ak budeš kráčať podľa mojich prikázaní, plniť moje ustanovenia a zachovávať všetky moje príkazy a budeš sa podľa nich riadiť, na tebe splním svoje prisľúbenia, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi. 13 Budem bývať uprostred synov Izraela a neopustím svoj ľud izraelský.“

14 Šalamún teda staval chrám a dokončil ho. 15 Steny chrámu znútra obložil cédrovými doskami. Od podlahy domu až po hrady stropu ich obložil drevom a dlážku domu vyložil jedľovými doskami. 16 Dvadsať lakťov od zadného múru domu postavil z cédrových dosiek priečku od dlážky až po hrady. Tak vytvoril vnútri príbytok, čiže veľsvätyňu.  17 Sám chrám pred ňou bol dlhý štyridsať lakťov. 18 Znútra bol teda dom cédrový s rezbami kolokvintových ružíc a pootvorených kvetov. Všetko bolo z cédra, kameň vidieť nebolo. 19 Dnu, vnútri domu, urobil príbytok, kde mali uložiť Pánovu archu zmluvy.  20 Príbytok bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsať lakťov vysoký. Obtiahol ho rýdzim zlatom a urobil oltár z cédrového dreva pred príbytok. 21 Potom Šalamún obtiahol aj chrám znútra rýdzim zlatom a platne pripevnil zlatými klincami. 22 A tak celý dom obtiahol zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obtiahol zlatom.

23 Potom dal v príbytku urobiť dvoch cherubov z olivového dreva. Ich výška bola desať lakťov. 24 Päť lakťov bolo jedno krídlo a päť lakťov druhé krídlo cheruba: desať lakťov od konca jedného krídla po koniec druhého krídla. 25 Aj druhý cherub mal desať lakťov; obaja cherubi mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. 26 Jeden cherub mal výšku desať lakťov a takisto aj druhý cherub. 27 Cherubov umiestil dnu, do najvnútornejšieho domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla: krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny a vprostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne. 28 Aj cherubov obtiahol zlatom.

 29 Na všetky steny chrámu dookola dal povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov vo vnútornej i vonkajšej budove. 30 Aj podlahu domu obtiahol zlatom vo vnútornej i vonkajšej budove.  31 Na vchod do príbytku urobil dvere z olivového dreva, veraje boli päťuholníkové. 32 Obe krídla dverí boli z olivového dreva. Dal na ne povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov a obtiahol ich zlatom; totiž cherubov i palmy potiahol zlatom. 33 Podobne dal do vchodu budovy urobiť rám z olivového dreva, ale štvoruholníkový, 34 a dvoje dverí z jedľového dreva; obidve krídla dverí boli dvojité a otočné. 35 Dal na ne povyrezávať cherubov, palmy a polootvorené kvety a obtiahol ich zlatom, ktoré tesne priliehalo na rezby.

 36 Potom postavil vnútorné nádvorie: tri vrstvy kvádrov a vrstvu cédrového dreva.

37 Vo štvrtom roku v mesiaci ziv boli položené základy Pánovho domu. 38 A v jedenástom roku v mesiaci bul – to je ôsmy mesiac – bol dom dokončený so všetkým svojím náradím a príslušenstvom. Staval ho sedem rokov.

 
1. Popis stavby chrámu ťažko rozumieť, lebo presný význam mnohých odborných výrazov dnes už nepoznáme. K tomu je na mnohých miestach aj text porušený, ba tak sa zdá, že aj vety sú poprehadzované. – Štvrtý rok panovania Šalamúna bol rok 968 pred Kr. Podľa toho Izraeliti vyšli z Egypta roku 1448 pred Kr., čo je veľmi pravdepodobné. – Mesiac ziv je sivan, druhý mesiac izraelského kalendára, náš apríl – máj. – Čo sa týka miesta, kde postavili chrám, porov. 2 Sam 24, 18 n. a 2 Krn 3, 1.
10. Výšku prístavby rozumej tak, že každé poschodie bolo 5 lakťov vysoké.
17. Zo 60 lakťov celej dĺžky chrámovej budovy pripadlo 40 lakťov na svätyňu, ktorá bola pred veľsvätyňou.
20 n. Osnova je tu porušená, niektoré výrazy sa tu zbytočne opakujú. – 21. verš prekladáme podľa Vg. V dnešnom hebrejskom texte nemá zmysel.
29. Vnútorná budova je veľsvätyňa, vonkajšia je svätyňa.
31. Verš 31. je porušený. Päťuholný rám nebol hore vodorovný, ale tvoril v prostriedku nahor piaty uhol.
36. Vnútorné nádvorie sa volalo kňazským (2 Krn 4, 9) alebo horným (Jer 26, 10) nádvorím.
Prvá kniha kráľov