Prvá kniha kráľov

Prvá kniha kráľov

7 Kráľovský palác. – Svoj dom staval Šalamún trinásť rokov, kým dokončil celý dom.  2 Postavil aj Libanonský lesný dom, sto lakťov dlhý, päťdesiat lakťov široký a tridsať lakťov vysoký, na štyroch radoch cédrových stĺpov a na stĺpoch boli cédrové trámy. Krytý bol cédrovým drevom zhora na hradách, ktoré ležali na štyridsiatich piatich stĺpoch, po pätnásť v jednom rade. Hrady boli v troch radoch a tri razy bolo okno proti oknu. Všetky dvere a okná mali štvoruholníkové rámy a tri razy bolo okno proti oknu.

 6 Potom urobil stĺpovú sieň v dĺžke päťdesiatich a v šírke tridsiatich lakťov s predsieňou, pred ktorou boli stĺpy a príkrov. Ďalej urobil trónnu sieň, v ktorej súdil: teda súdna sieň bola od podlahy až po strop obložená cédrovým drevom. Aj dom, v ktorom mal bývať, na inom dvore, dnu ďalej od tej siene, bol stavaný podľa nej. Podľa tejto siene postavil aj dom faraónovej dcére, ktorú si Šalamún vzal.

 9 Všetko to bolo zo vzácnych kameňov znútra i zvonku, z kvádrov pripílených pílou na mieru od základu až po rímsu a zvonku až po veľký dvor. 10 Základy boli položené zo vzácnych kameňov, z veľkých kameňov, z kameňov desaťlakťových a z kameňov osemlakťových. 11 Na tom boli drahé kamene podľa miery kvádrov a cédrové drevo. 12 Veľké nádvorie dookola malo tri vrstvy kvádrov a vrstvu cédrových brvien. Podobne to bolo na vnútornom nádvorí Pánovho domu a na nádvorí paláca.

 

Chrámové zariadenie. –  13 Potom dal Šalamún poslami priviesť Hirama z Týru. 14 Bol to syn matky – vdovy z Neftaliho kmeňa, jeho otec bol Týrčan, kováč. Bol plný múdrosti, chápavosti a skúsenosti v akýchkoľvek prácach z kovu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce.

 15 Ulial dva kovové stĺpy. Výška jedného stĺpa bola osemnásť lakťov. Obopäla by ho dvanásťlakťová stuha. Jeho hrúbka bola štyri prsty a bol dutý. Taký istý bol aj druhý stĺp. 16 Ďalej urobil dve hlavice, ktoré mali prísť na vrch stĺpov. Boli uliate z kovu. Výška jednej hlavice bola päť lakťov a päť lakťov bola aj výška druhej hlavice.  17 Zo šnúrok spletených v podobe retiazok urobil mriežkovanie na hlavice, čo boli na vrchu stĺpov, jedno mriežkovanie na jednu hlavicu a druhé mriežkovanie na druhú hlavicu. 18 Urobil granátové jablká, a to vo dvoch radoch okolo každého mriežkovania, aby zakryl hlavice, čo boli na vrchu stĺpov. To isté urobil aj na druhej hlavici. 19 Hlavice, čo boli na stĺpoch v predsieni, mali tvar ľalie, štyri lakte.  20 Hlavice boli na stĺpoch... Granátových jabĺk bolo dvesto v radoch okolo hlavice.  21 Stĺpy postavil do predsiene chrámu. Jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jakín, druhý stĺp postavil na stranu ľavú a dal mu meno Boaz. 22 Hore na stĺpoch bol tvar ľalie. A tak bolo dokončené zhotovenie stĺpov.

 23 Potom urobil more z liatiny, desať lakťov od jedného okraja k druhému, dookola okrúhle, päť lakťov vysoké; dookola ho mohla obopäť tridsaťlakťová stuha. 24 Pod okrajom dookola ho ozdobovali kolokvinty, desať na jeden lakeť. Kolokvinty boli v dvoch radoch, boli uliate pri zlievaní. 25 Stálo na dvanástich býkoch: tri boli obrátené na sever, tri boli obrátené na západ, tri boli obrátené na juh a tri boli obrátené na východ. More bolo hore na nich. Všetky boli zadnou časťou obrátené dnu.  26 Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Pojalo dvetisíc batov.

27 Potom urobil desať kovových podstavcov. Každý podstavec bol štyri lakte dlhý, štyri lakte široký a tri lakte vysoký. 28 Podstavce boli robené takto: Mali polia a polia boli medzi latkami. 29 Na poliach, ktoré boli medzi latkami, boli levy, býky a cherubi, podobne aj na latkách. Ako nad, tak aj pod levmi a býkmi boli vence: kováčska robota.  30 Každý podstavec mal štyri kovové kolesá a kovové osi. Na štyroch rohoch mali výbežky. Výbežky boli uliate pod umývadlom...  31 Aj na ústí podstavca boli vypuklé práce; ústie bolo okrúhle ako valec, robené za podstavec, na pol druha lakťa. Polia však boli štvoruholníkové, nie okrúhle. 32 Štyri kolesá boli pod poľami, osi kolies boli na podstavci. Výška každého kolesa bola jeden a pol lakťa. 33 Kolesá boli robené ako kolesá voza, ich osi, bahry, špice a hlavy boli všetky uliate. 34 Na štyroch rohoch jednotlivých podstavcov boli štyri výbežky. Výbežky boli spolu s podstavcom. 35 Na vrchu podstavca dookola bolo čosi okrúhle (na vrchu podstavca). Jeho osi a polia tvorili s ním celok.  36 Na jeho polia, držadlá a latky vyryl cherubov, levy a palmy oproti sebe. 37 Takto zhotovil desať podstavcov. Všetky boli rovnako uliate, mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. 38 Potom urobil desať kovových umývadiel, obsah každého umývadla bol štyridsať batov, každé umývadlo bolo na štyri lakte. Na každý z desiatich podstavcov prišlo jedno umývadlo. 39 Z umývadiel umiestnil päť po pravej strane chrámu a päť po ľavej strane. More umiestil po pravej strane chrámu, smerom juhovýchodným.

40 Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi pre Pánov dom: 41 dva stĺpy, dve kužeľovité hlavice, čo boli na vrchoch dvoch stĺpov, dve mriežkovania na pokrytie dvoch kužeľovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 42 štyristo granátových jabĺk na dve mriežkovania, po dva rady granátových jabĺk na obe mriežkovania na pokrytie dvoch kužeľovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 43 desať podstavcov a desať umývadiel na podstavce, 44 jedno more a dvanásť býkov pod more. 45 Potom hrnce, zmetáky a kropáče. Všetky tieto predmety, ktoré Hiram robil kráľovi Šalamúnovi pre Pánov dom, boli z lesklého kovu.  46 Kráľ ich dal uliať v oblasti Jordánu v hlinitej zemi medzi Sokotom a Sartanom. 47 Potom Šalamún všetko náradie uložil. Váhu kovu pre veľké množstvo nezisťovali. 48 Šalamún dal tiež zhotoviť všetko náradie, ktoré bolo v Pánovom dome: zlatý oltár, zlatý stôl, na ktorom boli predkladné chleby, 49 ďalej svietniky z rýdzeho zlata, päť na pravú a päť na ľavú stranu pred príbytok, kvety, lampy a kliešte zo zlata, 50 čaše, nože, kropáče, mažiare a kadidelnice z rýdzeho zlata, čapy na dvere vnútornej miestnosti, veľsvätyne, a na dvere svätyne zo zlata.

 51 Keď boli hotové všetky práce, ktoré dal kráľ Šalamún vykonať v Pánovom dome, doniesol Šalamún posvätné dary svojho otca Dávida, striebro, zlato a náčinie a uložil to v pokladnici Pánovho domu.

 

 

 

2. Libanonský lesný dom svojimi vyčnievajúcimi cédrovými stĺpmi napodobňoval asi lesy Libanonu.
6. Z krátkeho a nám už nejasného popisu si nevieme utvoriť obraz tejto stavby.
9 – 12. Podrobnosti sú nám neznáme.
13. Umelec Hiram nie je, pravda, totožný s kráľom Hiramom.
15. Doplňujeme podľa LXX. – Hrúbkou sa rozumie hrúbka steny stĺpov, lebo tie boli znútra prázdne.
17 n. Text týchto veršov je veľmi porušený a neistý.
20. Z verša sme preložili len to, čo sa dalo preložiť. Táto časť je taká porušená, že nedáva nijaký zmysel.
21. Meno Jakín znamená: „Postavil“, Boaz: „v ňom je sila“ (alebo: „v sile“). Tie dve slová boli asi súvislým nápisom na stĺpoch, ktorého pôvodný význam bol: „(dom) stojí pevne“.
23. „Morom“ sa nazývala nádrž na vodu pre svoju veľkosť.
24. Kolokvinty boli veľmi súce na ozdobovanie. Majú listy podobné lístiu viniča a pekné, okrúhle, pomaranču podobné ovocie.
26. Bat obsahoval 36,4, podľa iných 39,4 litra.
30. Koniec verša je nezrozumiteľný.
31. V. 31. je v dnešných osnovách celkom nezrozumiteľný.
36. I tento verš je na konci nejasný.
46. Sokot sa spomína v Gn 33, 17; Joz 13, 27 (na území kmeňa Gad) a Sdc 8, 4 n.
51. Porov. 2 Sam 8, 11 n.
Prvá kniha kráľov