Prvá kniha kráľov

Prvá kniha kráľov

16 Vtedy Pán oslovil Chananiho syna Jehua proti Básovi: „Pretože som ťa vyzdvihol z prachu a postavil som ťa za knieža nad svojím izraelským ľudom, a ty si kráčal po Jeroboamovej ceste a zviedol si na hriech môj ľud izraelský, takže ma dráždili svojimi hriechmi, preto ja budem vymetať za Básom a za jeho domom a s tvojím domom naložím, ako som naložil s domom Nabatovho syna Jeroboama.  4 Kto z Básu zomrie v meste, zožerú ho psy, kto z neho zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo.“

Ostatok dejín Básu a čo urobil, i jeho udatné činy sú opísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa uložil k svojim otcom a pochovali ho v Terse. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ela.  7 A Pán prostredníctvom proroka Jehua, Chananiho syna, oslovil Básu a jeho dom pre všetko zlo, ktoré páchal pred Pánovými očami, takže ho popudzoval činmi svojich rúk, aby sa mu stalo ako Jeroboamovmu domu, pretože ho vyvraždil.

 

Izraelský kráľ Ela. – V dvadsiatom šiestom roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Básov syn Ela v Terse na dva roky. Sprisahal sa proti nemu jeho sluha Zamri, veliteľ polovice vozatajstva. Tamten sa opil v Terse v dome Arsu, ktorý bol správcom terského paláca, 10 a vtedy prišiel Zamri, udrel ho a zabil v dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom namiesto neho.  11 Keď sa stal kráľom a zaujal jeho trón, pobil celý Básov rod, nenechal z neho nič rodu mužského, ani z jeho príbuzných a priateľov. 12 Zamri teda vyhubil celý Básov dom, podľa Pánovho slova, ktoré povedal Básovi prostredníctvom proroka Jehua, 13 pre všetky hriechy Básu a hriechy jeho syna Elu, ktoré popáchali a ktorými zviedli na hriech Izrael, a tak svojimi ničomnosťami dráždili Pána, Izraelovho Boha.

14 Ostatok Elových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.

 

Izraelský kráľ Zamri. – 15 V dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu sa stal kráľom Zamri na sedem dní v Terse. Vojsko vtedy obliehalo Gebeton, ktorý patril Filištíncom. 16 Keď sa obliehajúce vojsko dozvedelo, že Zamri sa sprisahal a dokonca aj zabil kráľa, v ten deň v tábore ustanovil celý Izrael za kráľa nad Izraelom veliteľa vojska Omriho. 17 Nato Omri a s ním celý Izrael tiahol od Gebetonu nahor a obkľúčil Tersu. 18 Keď Zamri videl, že mesto je zaujaté, vošiel do hradu kráľovského paláca, podpálil nad sebou kráľovský palác, a tak zomrel 19 pre hriechy, ktoré spáchal, lebo robil, čo sa Pánovi nepáči, keď kráčal po Jeroboamovej ceste a v jeho hriechu, ktorého sa dopustil a ktorým zviedol na hriech Izrael.

20 Ostatok dejín Zamriho a sprisahanie, ktoré osnoval, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 21 Vtedy sa izraelský ľud rozčesol na (dve) polovice. Polovica sa pripojila k Tebnimu, synovi Gineta, a chcela ho ustanoviť za kráľa; a polovica k Omrimu. 22 Ale ľud, ktorý išiel za Omrim, prevládol ľud, ktorý nasledoval Ginetovho syna Tebniho, a tak Tebni zomrel a kráľom sa stal Omri.

 

Izraelský kráľ Omri. – 23 V tridsiatom prvom roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Omri na dvanásť rokov. V Terse kraľoval šesť rokov.  24 Potom kúpil od Semera za dve hrivny striebra vrch Samáriu, vrch opevnil a mesto, ktoré postavil, nazval podľa pána vrchu Semera Samáriou. 25 Omri robil, čo sa Pánovi nepáči, ba robil horšie ako všetci, ktorí boli pred ním. 26 Kráčal celkom po ceste Nabatovho syna Jeroboama a v jeho hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael, aby svojimi ničomnosťami dráždili Pána, Izraelovho Boha.

27 Ostatok dejín Omriho, čo urobil, a jeho víťazstvá, ktoré dobyl, sú napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 28 Potom sa Omri uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii.

Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achab.

 

Izraelský kráľ Achab. – 29 Omriho syn Achab sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Asu a Omriho syn Achab kraľoval nad Izraelom v Samárii dvadsaťdva rokov. 30 Omriho syn Achab robil väčšmi, čo sa Pánovi nepáči, ako všetci, ktorí boli pred ním. 31 Nestačilo mu, že kráčal v hriechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Etbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a klaňal sa mu. 32 Postavil aj oltár Bálovi v Bálovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. 33 A ešte Achab postavil Ašeru. Achab teda svojimi činmi popudzoval Pána, Izraelovho Boha, viac ako všetci izraelskí králi, ktorí boli pred ním.

 34 Za jeho čias postavil Bet-Elčan Hiel Jericho. Za (cenu) svojho prvorodeného Abirama položil jeho základy a za (cenu) svojho najmladšieho Seguba pozakladal jeho brány podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Nunovho syna Jozueho.

 
4. Porov. 14, 11. I v tomto prípade sa proroctvo týka len Básových potomkov.
7. Rozumej: Na Básu príde trest aj pre vyvraždenie Jeroboamovho rodu.
11. Pozri pozn. k 1 Sam 25, 22.
24. Omri bol z kmeňa Isacharovho. Južné kmene, najmä Efraim a Manasses, boli, tak sa zdá, na strane Tebniho. Aby si ich Omri získal, postavil na ich území celkom nové mesto, Samáriu, a urobil ho svojím hlavným mestom. Hrivna striebra vážila vtedy 43,66 kg.
34. Proroctvo o znovupostavení Jericha pozri Joz 6, 26. Tu vlastne ani nie je reč o postavení mesta, ale o postavení ochranných múrov. Niektorí exegéti myslia, že do základov týchto zakopal Hiel zaživa svojho prvorodeného; pri dokončení stavby zas obetoval svojho najmladšieho syna. Podobné ľudské stavebné obety boli v tých časoch obvyklé. Pod základmi Bálovho chrámu v Nipure (Nippur) v Babylonsku, ale aj v palestínskych mestách Magedo, Gezer a Tanak našli pod domami vo veľkých krčahoch kostry mŕtvoliek novonarodených detí. – Udalosť Hielova preto súvisí s dejinami Achaba, lebo Hiel opevňoval Jericho asi na jeho rozkaz.
Prvá kniha kráľov