Prvá kniha kráľov

Prvá kniha kráľov

4 Šalamúnov úradnícky zbor. – Takto sa stal Šalamún kráľom nad celým Izraelom.  2 A toto boli jeho kniežatá: Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz. Sisovi synovia Elihoref a Ahia boli pisári, Ahiludov syn Jozafát bol kancelár,  4 Jojadov syn Banaiáš bol nad vojskom, Sadok a Abiatar boli kňazmi,  5 Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabud (kňaz) bol kráľov priateľ.  6 Ahisar bol správca domu a Abdov syn Adoniram bol nad robotami.

 7 Šalamún mal dvanásť správcov nad celým Izraelom. Oni zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mesiac v roku sa jeden staral o zásobovanie. Toto boli ich mená: Hurov syn... v Efraimskom pohorí, ...  9 ... Dekarov syn v Makese, v Sálebim, v Bet-Šemeši, Elone a Bethanane. 10 ... Hesedov syn v Arubote. Jemu patrilo Socho a celá krajina Eferu.  11 Abinadabov syn... mal celé pohorie Doru. Jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafet.  12 Ahiludov syn Bána: Tanak, Magedo a celý Betsan, ktorý leží pri Sartane pozdola Jezreelu, od Betsanu po Abel-Mehulu až za Jekmám.  13 Gaberov syn...: Ramot v Galaáde, jemu patrili dediny Manassesovho syna Jaira, ktoré boli v Galaáde, jemu patril okres Argob, ktorý je v Bášane, šesťdesiat veľkých miest s múrmi a kovovými závorami.  14 Adov syn Ahinadab v Mahanaime.  15 Ahimás v Neftali; aj on si vzal za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu.  16 Husiho syn Bána v Aseri a Balote. 17 Farueho syn Jozafát v Isacharovi. 18 Elov syn Semei u Benjamína.  19 Uriho syn Gaber v Gadovej krajine, v krajine amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou.

20 Júdovcov a Izraelitov bolo počtom tak veľa ako piesku pri mori; jedli, pili a radovali sa.

 
2. Podľa 1 Krn 5, 34 n. bol Azariáš synom Achimása (porov. 2 Sam 15, 27. 36) a vnukom Sadoka. V rodostromoch sa často aj ďalší potomkovia označujú tak, akoby boli potomkami bezprostrednými.
4. Mená Sadoka a Abiatara sa do tohto zoznamu dostali len neskoršie a omylom. Veľkňazom za Šalamúna bol podľa 2. v. Sadokov vnuk Azariáš, Abiatara však poslal Šalamún hneď na začiatku svojho panovania do vyhnanstva do Anatotu (2, 26 n.).
5. Správcovia (v. 7 n.) mali svoje pridelené okresy. Ich hlavnou povinnosťou bolo vymáhať pre kráľa dane, dávky a poplatky. Ich predstavený, Azariáš, bol teda akýsi minister financií. – Slovo „kňaz“ sa muselo dostať do dnešnej hebrejskej osnovy omylom.
6. O Adoniramovi pozri 2 Sam 20, 24 a 1 Kr 12, 18.
7. O správcoch pozri pozn. k v. 5. – Ináč sa menoslov správcov zachoval vo veľmi zlom stave. Mená niektorých správcov vypadli; okresy dnes už nemožno s istotou určiť. V poznámkach spomenieme iba tie, ktoré sú ako-tak známe.
9. Druhý okres bol asi západne od Efraimského pohoria. Ale mestá sú nám väčšinou neznáme. O Bet-Šemeši pozri 1 Sam 6, 9. Elon je azda Ajalon, východne od Amwasu.
11. Mesto Dor bolo na pobreží Stredozemného mora, južne od hory Karmel.
12. Mestá Bánovho okresu boli na Jezreelskej rovine. Tanak aj dnes nosí to isté meno. Kdesi blízo neho bolo aj Magedo. Betsan volali Gréci Skytopolis, dnes sa volá Beisan. – Sartan, o ktorom je tu reč, je hádam dnešné Tell-es-Sartan (Šanda). O Abel-Mehu-le pozri 1 Sam 18, 19. Jekmám je Tell Kaimun.
13. Okres Gaberovho syna bol v severnej časti Zajordánska.
14. O Mahanaime pozri 2 Sam 2, 8.
15. Územie kmeňa Neftali bolo západne od Genezaretského jazera.
16. Západne od Neftaliho bol kmeň Aser.
19. Miesto Gada stojí v dnešnej osnove omylom Galaád. O Galaáde však bola reč vo v. 13. – Koniec verša je neistý. Možno, že sa tam spomína hlavný námestník Azariáš, ktorý bol nad celou krajinou (porov. v. 5).
Prvá kniha kráľov