Prvá kniha Machabejcov

Prvá kniha Machabejcov

12 Obnovenie priateľstva s Rimanmi. –  1 Keď Jonatán videl, že mu čas žičí, vybral mužov a poslal ich do Ríma, aby utvrdili a obnovili s nimi priateľstvo. 2 Aj Sparťanom a do iných krajín rozposlal listy toho istého obsahu. 3 Odišli teda do Ríma, vošli do senátu a hovorili: „Veľkňaz Jonatán a židovský národ nás poslali, aby sme obnovili s vami priateľstvo za predošlých podmienok.“  4 Vtedy im dali listy pre príslušné úrady miest, aby im zabezpečili pokojný prechod do judskej krajiny.

 

Priateľské vzťahy k Sparte. – 5 Toto je odpis listu, ktorý napísal Jonatán Sparťanom:

 6 „Veľkňaz Jonatán, veľrada národa, kňazi a ostatný židovský ľud posielajú Sparťanom, svojim bratom, pozdrav. 7 Už prv dostal veľkňaz Oniáš list od vášho kráľa Areia, v ktorom naznačuje, že ste našimi bratmi, ako vidno z pripojeného odpisu. 8 Oniáš prijal posla s poctou a prevzal list, v ktorom sa zreteľne hovorí o spojenectve a priateľstve.  9 Nie sme síce utisnutí na to, pretože útechu čerpáme zo svätých kníh, ktoré máme poruke, 10 predsa však, aby sme sa vám azda neodcudzili, pokúsili sme sa vyslať k vám posolstvo, ktoré by obnovilo bratstvo a priateľstvo; veď už mnoho času ubehlo odvtedy, čo prišlo k nám vaše posolstvo. 11 My vždy a bez prestania na sviatky a v ostatné dôležitejšie dni pamätáme na vás pri obetách, ktoré prinášame, a tiež v modlitbách, ako sa patrí a sluší spomínať si na bratov. 12 Tešíme sa zo slávy, ktorej sa vám dostáva. 13 Zo všetkých strán doliehali na nás mnohé súženia a boje, pretože proti nám bojovali králi, ktorí sú vôkol nás. 14 V týchto bojoch sme však nechceli byť na ťarchu ani vám, ani ostatným našim spojencom a priateľom. 15 Dostali sme totiž pomoc z neba a boli sme oslobodení od nepriateľov, kým naši nepriatelia boli pokorení.  16 Preto sme vyvolili Numenia, syna Antiochovho, a Antipatora, syna Jasonovho, a poslali sme ich k Rimanom, aby s nimi obnovili predošlé priateľstvo a spojenectvo. 17 A nariadili sme im, aby sa vybrali aj k vám a pozdravili vás. Zároveň vám majú odovzdať náš list o obnove nášho bratstva. 18 Teraz teda dobre urobíte, ak nám dáte na to odpoveď.“

 19 Toto je odpis listu, ktorý poslali Oniášovi:

20 „Areios, kráľ Sparťanov, posiela veľkňazovi Oniášovi pozdrav! 21 V jednom spise, ktorý pojednáva o Sparťanoch a Židoch, našlo sa, že sú bratia a že pochádzajú z pokolenia Abrahámovho.  22 Keď už teraz o tom vieme, dobre urobíte, ak nám napíšete, ako sa máte. 23 Aj my vám potom napíšeme. Váš dobytok a váš majetok je náš a naše je zas vaše. Rozkázali sme, aby vás o tom upovedomili.“

 

Ďalšie boje Jonatána a Šimona. –  24 Keď sa Jonatán dopočul, že Demetriovi vojvodcovia sa vrátili s vojskom omnoho väčším ako prv, aby bojovali proti nemu, 25 vybral sa im z Jeruzalema v ústrety do amatskej krajiny, aby im znemožnil vpád do svojej vlasti. 26 Poslal aj vyzvedačov do ich tábora, ktorí mu po návrate oznámili, že sa ho chystajú v noci prepadnúť. 27 Preto po západe slnka rozkázal Jonatán svojim bdieť, byť v zbrani a pohotoví do boja po celú noc. Postavil tiež stráže okolo tábora. 28 Ale keď sa nepriatelia dopočuli, že Jonatán je so svojimi pripravený do boja, zachvátil ich strach a zbabelosť. Zapálili ohne vo svojom tábore a odtiahli preč. 29 Jonatán a jeho ľudia to však nezbadali; až ráno, pretože (v noci) videli horieť svetlá. 30 Vtedy sa ich Jonatán dal prenasledovať, ale už ich nedostihol, lebo sa preplavili cez rieku Eleuterus.

 31 Odtiaľ sa Jonatán obrátil proti Arabom, ktorí sa nazývajú Zabadejci. Porazil ich a získal u nich korisť. 32 I tiahol ďalej a prišiel do Damasku, odkiaľ prechádzal po celej krajine.

 33 Aj Šimon vytiahol a došiel až k Askalonu a k blízkym pevnostiam; potom zabočil na Joppe a dobyl ho. 34 Dozvedel sa totiž, že zamýšľajú vydať hrad Demetriovým prívržencom. Ustanovil tam aj posádku, aby ho strážili.

 

Jonatán opevňuje Judsko. –  35 Po svojom návrate zvolal Jonatán starších ľudu na poradu, kde sa rozhodli vystavať pevnosti v Judsku, 36 zvýšiť múry Jeruzalema a postaviť vysoký múr medzi hradom a mestom, aby ho uzavrel od mesta a (aby im) týmto odlúčením bol znemožnený akýkoľvek nákup alebo predaj.  37 I zišli sa, aby opevnili mesto. Keď sa časť múru nad potokom na východe zrútila, opravili ho a nazvali ho Kafenata. 38 Šimon však vystaval Adidu na (rovine) Šefela a vystrojil ju silnými bránami a závorami.

 

Zákerné konanie Tryfónovo. –  39 Tryfón však bažil stať sa kráľom Ázie a položiť si korunu na hlavu a (chcel) vztiahnuť ruku na kráľa Antiocha. 40 Keďže sa však obával, že by to Jonatán predsa len nepripustil, ba že by skôr bojoval proti nemu, vynašiel spôsob, ako Jonatána chytiť a zabiť. Vybral sa teda a pritiahol do Betsanu.

 41 Lenže aj Jonatán vytiahol proti nemu so štyridsiatimi tisícami vybraných mužov, odhodlaných bojovať, a tak prišiel do Betsanu. 42 Keď Tryfón videl prichádzať Jonatána s veľkým vojskom, neodvážil sa vztiahnuť na neho ruku, 43 ale prijal ho s poctami, predstavil ho všetkým svojim priateľom, dal mu dary a svojim oddielom nariadil, aby ho poslúchali ako jeho samého. 44 Jonatánovi však povedal: „Prečo si sem unúval všetko toto mužstvo, azda len nechceme viesť vojnu? 45 Preto ich teraz prepusť domov a vyber si len niekoľko mužov, ktorí by ťa sprevádzali! Poď so mnou do Ptolemaidy! Odovzdám ti ju aj s ostatnými pevnosťami, s vojskom a so všetkými úradníkmi. Potom sa obrátim a odtiahnem. Veď len na to som prišiel!“

46 On mu uveril a urobil, čo mu navrhoval: rozpustil vojsko, ktoré sa vrátilo do Judska. 47 Zadržal si len tritisíc mužov; z toho dvetisíc ponechal v Galilei a iba tisíc išlo s ním.

 

Jonatán je zajatý. – 48 Len čo Jonatán vtiahol do Ptolemaidy, zavreli Ptolemaidčania brány, zajali ho a všetkých jeho sprievodcov pozabíjali mečom. 49 Okrem toho poslal Tryfón pechotu a jazdu do Galiley a na veľkú rovinu, aby pobili všetkých Jonatánových prívržencov. 50 Ale keď sa oni dozvedeli, že Jonatán bol zajatý a zabitý aj so svojím mužstvom, navzájom sa povzbudzovali a vytiahli (do boja) v usporiadaných bojových šíkoch 51 a prenasledovatelia sa vrátili, lebo videli, že im ide o život. 52 Tak došli všetci nerušene do judskej krajiny a oplakávali Jonatána a jeho spoločníkov. Boli vo veľkej obave a všetok Izrael kvílil veľkým plačom.

53 Všetci pohania dookola sa teraz usilovali zničiť ich. 54 Hovorili si totiž: „Teraz sú bez vodcu a pomoci. Teraz bojujme proti nim! Vykoreňme z ľudstva ich pamiatku!“

 

1 n. Výslovne sa tu hovorí, že s Rimanmi chce obnoviť priateľskú zmluvu, ktorú už Júda uzavrel (8, 1 – 32).
4. Podobný list od Rimanov pre židovských poslov je zachovaný aj u Jozefa Flávia (Starožitnosti 14, 10, 15).
6 – 8. Jonatán nazýva Sparťanov „bratmi“, čo odôvodňuje poukázaním na prípis niekdajšieho sparťanského kráľa Areia za čias veľkňaza Oniáša. Úryvok z listu je vo v. 19 – 23.
9 – 11. Verš 9 má svoje vysvetlenie vo v. 14 n. Židia si nemuseli získavať pomoc u iných národov, pretože majú Sväté písmo, ktoré im sľubuje Božiu pomoc. – K v. 11 porov. Rim 1, 9 n.; 1 Sol 1, 2. O modlitbe za Nežidov pozri Bar 1, 11.
16. O Numeniovi a Antipatorovi porov. tiež 14, 22. 24 a 15, 15. – Jason, otec Antipatorov, je azda ten istý, ktorého poslal Júda spolu s Eupolemom do Ríma, 8, 17. Podľa toho by mohol byť Antipator vnukom mučeníka Eleazara, 2 Mach 6, 18.
19 – 21. Porov. pozn. k v. 6 – 8.
22 n. „Váš dobytok...“ je zdvorilostná formulka, podobne ako výrok: „Betí betak“ = Môj dom je tvoj dom!, ktorým Arab víta hosťa. Porov. 1 Kr 22, 4; 2 Kr 3, 7.
24 n. V. 24 nadväzuje na 11, 74. Mesto Amat, dnes „Hama“, na rieke Oronte, na severnom úpätí Libanonu; porov. Nm 13, 21; 34, 8; 2 Kr 14, 25; 25, 11.
31 n. Na ceste Jonatán prepadol Arabov v krajine Zebedani, 30 km severozápadne od Damasku. Osada Zebedani a západnejšia dedina Beth Zabde pripomínajú práve spomínaných Zabadejcov. Toto meno súvisí s menom arabského náčelníka Zabdiela (11, 7; Zabad-el = Boží Dar).
33 n. Obyvatelia mesta Joppe (Jafa, 10, 75) už prv jasne ukázali, že sú oddaní Demetriovi. Teraz chceli využiť vhodnú príležitosť a striasť zo seba nenávidenú židovskú nadvládu. Ale prerátali sa. Šimon, ako vojenský guvernér Filištínska, si pozorne prezrel Askalon (10, 86) a okolité pevnosti, odtiaľ prešiel asi cez Jamniu k mestu Joppe, ktoré nakoniec dobyl.
35 n. Po nevydarenom vojenskom (11, 20) a diplomatickom (11, 41) zákroku to bol nový pokus, ako vyhnať Sýrčanov z hradu. Toto opatrenie nakoniec donútilo Sýrčanov ku kapitulácii (13, 21. 49 n.). Rozdeľovací múr stál najpravdepodobnejšie na juhozápadnom rohu chrámovej hory. Porov. tiež o polohe hradu pozn. k 1, 35.
37 n. Význam slova „Kafenata“ (znovu vybudovaná časť zrúteného múru, asi od juhu nad údolím Kedron) je neistý. Najskôr treba odvodzovať od sýrskeho slova: kafniuto (hlad a bieda), na čo by poukazovalo aj pomenovanie „hladový múr“. Vg číta „Kafeteta“. – Adida (Vg: „Adiada“), dnes asi Hadite; 5 km východne od Lyddy; porov. Ezd 2, 33; Neh 7, 37; 11, 34. Táto osada na západnom okraji Šefely (2, 1; prímorská rovina medzi Gazou na juhu a Jafou – Joppe – na severe; Joz 11, 16; 15, 33) stála na príkrom kopci a hodila sa ako pevnosť. Nakoľko bola neďaleko Modeina (2, 1), mohol Šimon z tejto pevnôstky chrániť nielen svoju domovinu, ale aj novozískaný okres Lyddu.
39 n. O Tryfónovi porov. 11, 39 n. – Betsan = Skytopolis, 5, 52. – „Kráľ Ázie“, t. j. Sýrie.
41 – 47. Tryfónova reč nemusela vyvolať u Jonatána zvláštne podozrenie, veď bol vojenským guvernérom prímoria až po „Týrske schodište“ (11, 59) a už Demetrios sľúbil Židom Ptolemaidu (10, 39).
Prvá kniha Machabejcov