Prvá kniha Machabejcov

Prvá kniha Machabejcov

II. Vypuknutie povstania, 2, 1 – 70

 

2 Matatiášova rodina.  1 V tých dňoch vystúpil Matatiáš, syn Jána, vnuk Simeona, kňaz z rodu jeruzalemských Jojaribovcov, býval však v Modeine.  2 Mal päť synov: Jána, zvaného Gadis, 3 Šimona, zvaného Tasi, 4 Júdu, ktorý sa nazýval Machabejec, 5 Eleazara, zvaného Hauran, a Jonatána, zvaného Apfus.

 

Žalospev nad Jeruzalemom. – 6 Keď videl hanebnosti, ktoré sa diali v Judei a v Jeruzaleme, 7 prehovoril:

 

„Beda mi!

Prečo som sa narodil, aby som videl

rozdrvenie svojho ľudu,

skazu mesta svätého

a tu sedel, keď sa dostáva do rúk nepriateľov,

svätyňa do rúk cudzozemcov?

8 Jeho chrám je ako zhanobený človek,

9 jeho veľkolepý riad bol odnesený ako korisť,

po uliciach boli zabíjané jeho deti,

jeho mládenci (zas padli) nepriateľským mečom...

10 Ktorý národ nepanuje nad ním,

neberie si z neho korisť?

11 Odňali mu všetku jeho krásu,

voľakedy slobodné sa stalo rabom.

 12 Naša svätyňa, ty naša nádhera, ty naša sláva,

aká si len spustošená!

Znesvätili ťa pohania.

13 Načo mám ešte žiť?“

 

14 Matatiáš a jeho synovia si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a veľmi žialili.

 

Statočný čin Matatiášov. – 15 Tu prišli do mesta Modein kráľovskí poslovia, ktorí mali nútiť k odpadu s tým, aby (jeho obyvatelia) obetovali. 16 A mnohí z Izraela k nim pristúpili. Keď sa zhromaždili Matatiáš a jeho synovia, 17 kráľovskí poslovia sa ujali slova a vraveli Matatiášovi: „Si vážený a významný hodnostár tohto mesta a podporujú ťa synovia i bratia.  18 Preto pristúp najprv ty a splň kráľovský rozkaz, ako ho splnili všetky národy aj Júdovci a tí, čo zostali v Jeruzaleme! Potom budeš patriť aj so svojimi synmi medzi kráľových priateľov a budete poctení, ty i tvoji synovia, zlatom, striebrom a mnohými darmi.“ 19 Matatiáš odpovedal a zvýšeným hlasom zvolal: „Hoc aj všetky národy kráľovej ríše poslúchajú kráľa, odpadávajú od náboženstva svojich otcov a podrobujú sa jeho nariadeniam, 20 ja, moji synovia a moji bratia budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov. 21 Nech je od nás ďaleko, aby sme opustili zákon a nariadenia! 22 Kráľove rozkazy poslúchať nebudeme a od nášho náboženstva sa neodchýlime ani napravo, ani naľavo.“

 23 Len čo dohovoril tieto slová, pristúpil pred očami všetkých akýsi Žid, aby obetoval na oltári v Modeine podľa kráľovho rozkazu.  24 Keď to Matatiáš videl, v rozhorčení sa mu zachvelo vnútro. Vzplanul hnevom, ako kázal zákon, priskočil k nemu a zabil ho pri oltári.  25 Zároveň zabil aj kráľovho posla, ktorý nútil obetovať, a oltár rozváľal. 26 Horlil za zákon ako kedysi Finés proti Zamrimu, synovi Šaluho.

27 Potom Matatiáš zvolal silným hlasom v meste: „Nech ide za mnou každý, kto horlí za zákon a chce zostať verný zmluve!“  28 A utiekol so svojimi synmi do hôr. Všetko, čo mali, zanechali v meste.

 

Matatiáš vyzýva do boja za slobodu. –  29 Vtedy mnohí, ktorí túžili po spravodlivosti a práve, odišli na púšť 30 a usadili sa tam so svojimi deťmi, ženami a s dobytkom, lebo na nich doliehalo čoraz väčšie zlo.

 31 Keď oznámili kráľovským úradníkom a vojenským oddielom, ktoré boli v Jeruzaleme, v Dávidovom meste, že niektorí z opovrhovateľov kráľovho rozkazu sa utiahli do skrýš na púšti a že mnohí odišli za nimi, 32 vytiahli proti nim. Keď ich dostihli, rozostavili sa proti nim a chystali sa bojovať s nimi v sobotný deň. 33 Volali na nich: „Už toho bolo dosť! Vyjdite! Podrobte sa kráľovmu rozkazu a zostanete nažive!“ 34 Ale oni odpovedali: „Nevyjdeme a neurobíme podľa kráľovho rozkazu, aby sme znesvätili sobotný deň!“ 35 Nato hneď aj začali proti nim bojovať. 36 Ale oni im ničím neodvetili. Ani len kameňom nehodili po nich, ani skrýše si nezatarasili. 37 Povedali: „Zomrieme všetci s čistým svedomím. Nebo a zem sú nám svedkami, že nás nespravodlivo zabíjate!“ 38 Tak teda začali proti nim boj v sobotu; i zomreli spolu so svojimi ženami, deťmi a stádami, na tisíc ľudských životov.

39 Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi za nimi žialili. 40 Povedali si: „Ak urobíme všetci tak, ako urobili naši bratia, ak nebudeme bojovať proti pohanom za svoje životy a za svoje zákony, veľmi rýchlo nás vykynožia zo zeme.“ 41 A toho dňa sa uzniesli: „Nech na nás ktokoľvek zaútočí v sobotný deň, budeme proti nemu bojovať, aby sme nepomreli všetci, ako zomreli naši bratia v skrýšach!“

 42 Vtedy sa k nim pridala skupina chasidejcov; boli to udatní izraelskí muži a všetci zo srdca oddaní zákonu. 43 Ďalej sa k nim pripojili všetci, ktorí chceli utiecť pred útrapami. Bola to pre nich dobrá posila. 44 Zostavili teda vojsko a

 

porazili hriešnych v svojom hneve,

vierolomníkov vo svojom rozhorčení.

 

Ostatní utiekli k pohanom, aby sa zachránili.

45 Matatiáš a jeho prívrženci robili obchôdzky a rúcali oltáre; 46 a obrezávali, hoc aj násilne, neobrezané deti, ak také našli na izraelskom území. 47 Vyháňali namyslencov a darilo sa dielu ich rúk.  48 Ujali sa zákona proti prechmatom pohanov a kráľov a nedopustili, aby sa hriešnici dostali do prevahy.

 

Požehnanie zomierajúceho Matatiáša. –  49 Keď sa Matatiášove dni chýlili ku koncu, riekol svojim synom:

 

„Dnes je pri moci pýcha a tyranstvo,

čas rozvratu a rozhorčeného hnevu.

50 Teraz sa teda, synovia, borte za zákon,

dajte svoje životy za zmluvu svojich otcov!

51 Buďte pamätliví skutkov svojich otcov,

ktoré vykonali za svojich čias!

Potom bude veľká sláva a večné meno vaším údelom.

 52 Či sa neukázalo, že Abrahám bol v pokušení verný,

a nepripočítalo sa mu to za záslužný čin?

 53 Jozef zachovával zákon, keď bol v súžení,

a tak sa stal pánom Egypta.

 54 Finés, náš otec, za prejavenie vzácnej horlivosti

dostal prisľúbenie večného kňazstva.

 55 Jezus splnil príkaz

a stal sa sudcom v Izraeli.

 56 Kaleb sa osvedčil pred všetkými ľuďmi,

preto dostal dedičný údel v (našej) krajine.

 57 Dávid, pretože bol nábožný,

dostal kráľovský trón na večité veky.

 58 Eliáš, čo veľmi horlil za zákon,

bol vzatý do neba.

 59 Ananiáš, Azariáš, Mízael verili,

a preto boli zachránení z blčiaceho ohňa.

60 Daniel bol pre svoju nevinnosť

vyslobodený z pažeráka levov.

 61 Tak vás pokolenie za pokolením poučuje,

že nezhynul nik, kto dúfal v neho.

62 Hrozieb zločinca sa nestrachujte,

lebo jeho sláva bude kalom pre črviaky.

 63 Dnes sa povyšuje, a zajtra ho už nebude;

obráti sa zasa na svoj prach,

nebude z jeho plánov nič.

64 Nuž vy, synovia, vzmužte sa a buďte silní v Zákone,

lebo len ním dosiahnete slávu!

 

 65 Viem, že váš brat Šimon je muž rozvážny. Poslúchajte ho vždy; on vám bude otcom. 66 Júda Machabejec, ktorý bol udatným hrdinom od svojej mladosti, nech je vaším vojvodcom a nech vedie boj proti pohanom! 67 Zhromaždite okolo seba všetkých, čo plnia zákon, a vykonajte pomstu za svoj národ! 68 Prísne odplaťte pohanom a pridržiavajte sa všetkého, čo predpisuje zákon.“

 69 Potom im dal požehnanie a bol priradený k svojim otcom.  70 Zomrel roku stoštyridsiateho šiesteho a jeho synovia ho pochovali v otcovskej hrobke v Modeine. A celý Izrael ho oplakával veľkým plačom.

 

 
1. Matatiáš (hebr. Mattitjah – Dar Jahveho; porov. 1 Krn 9, 31; 15, 18. 21; 16, 5) pochádzal z poprednej kňazskej rodiny Jojaribovcov. Porov. 1 Krn 24, 7; Neh 12, 1 – 7. Pozri tiež úvod. pozn. o dynastii Hasmoneovcov. Jojaribovci pochádzali z Jeruzalema. Hasmoneovci mali svoj majetok v Modeine (Modin, dnes dedinka El Midje, asi 12 km východne od Lyddy, neďaleko cesty Jeruzalem – Jafa [Jaffa]). Stará osada Modein ležala na pahorku Rás Medije, ktorý je porastený olivami. Modein bol na okraji Šefely. Najkratšia cesta z Jeruzalema do Modeina viedla cez Bethoron (asi 30 km).
2 – 5. Piati Matatiášovi synovia mali zvláštne priezviská: Ján sa nazýval Gadis (Gaddi; asi ako Gediel v Nm 13, 11: Moje šťastie je Boh). Spomína sa ešte v 9, 36 – 38. V 2 Mach 8, 22 sa nazýva Jozef. – Šimon bol nazývaný Tasi (Thassi), čo znamená azda: Horlivec. Sýrske texty majú: „Tharsi“ – Vodca; porov. kap. 13 – 16. – O Júdovi Machabejcovi pozri úvod. pozn. – Eleazar bol nazvaný Hauran alebo Auaran (Vg Abaron), t. j. asi „Prevŕtač“, s poukazom na jeho hrdinské činy (6, 43 – 46). – Jonatán bol Apfus, čo znamená pravdepodobne Chytrák, Figliar.
12 n. „Načo mám ešte žiť?“ (v. 13) Jahve už neprebýva vo veľsvätyni, opustil svoj národ. Bez Boha však nemá život zmysel. Tá istá myšlienka je aj na začiatku žalospevu (v. 7).
18. „Kráľovi priatelia“ – dôverníci, ktorým kráľ zveruje vysoké a výnosné úrady. (Tento výraz prevzal Alexander Veľký z perzskej etikety.)
23. Vg dodáva: „... aby obetoval modlám na oltári v meste Modeine podľa kráľovho rozkazu.“
24. O tom, čo bolo treba robiť podľa zákona, t. j. ako kázal zákon, pozri Dt 13, 7 n.
25 n. Úradníka, ktorého Matatiáš zabil, nazýva Jozef Flávius (Židovská vojna 1) „Apelles“. Pre svoju horlivosť sa Matatiáš prirovnáva Finésovi, ktorý smrťou potrestal Simeonovca Zamriho (Zimrího), pretože sa zúčastnil na hanebných obetiach Moabčanov (Nm 25, 6 – 15; Ž 106, 30 n.).
28. So svojimi prívržencami utiekol do blízkych vrchov. O ich počte pozri 2 Mach 5, 27.
29 – 30. Rozumie sa: Judská púšť, vápencové vrchy západne od Mŕtveho mora, kde bolo mnoho prirodzených skrýš.
31 – 38. Nakoľko počítali s tvrdým odporom verných vyznávačov Zákona, so samým prepadom vyčkali až na sobotu, lebo boli presvedčení, že pravoverní Židia nebudú bojovať v sobotu. – Porov. 2 Mach 6, 11.
42 n. Predpoklad na riadne vedenie odboja bol daný až teraz, keď sa k povstalcom pridali mnohí verní Židia. Boli to predovšetkým horlivci, zvaní chasidejci (gr. „Asidaios“, hebr. „Chasidím“), ktorí sa práve vtedy, ako sa zdá, začali organizovať ako osobitná skupina. Boli to muži, ktorí boli „zo srdca oddaní zákonu“, teda ochotní zaň i trpieť. O ich neskoršom postoji k Machabejcom pozri 7, 13. Či bol nejaký súvis medzi chasidejcami a neskoršími farizejmi alebo esénmi, sa nedá celkom zistiť.
48. „Nedopustili, aby sa hriešnici dostali do prevahy,“ doslovne: „aby hriešnikovi narástli rohy“ (roh – znak moci a sily; 1 Sam 2, 10). Porov. tiež Ž 148, 14.
49. Nasledujúca báseň pripomína Jakubov (Gn 49), Mojžišov (Dt 33) a Jozueho závet (Joz 23).
52. O Abrahámovej viere a vernosti porov. Gn 15, 6; 22, 2; Sir 44, 20; Hebr 11, 17.
53. Porov. Gn 39.
54. Finés, syn Eleazara a vnuk Árona, vynikajúci člen kňazského rodu, ku ktorému patrili aj Machabejci. Porov. Nm 25, 13.
55. Jozue („Jezus“, neskoršie vyslovovanie), Nm 27, 16 – 23; Joz 1, 2 – 10.
56. O Kalebovi porov. Nm 14, 6 – 10. 24; Joz 14, 6 – 14.
57. Porov. 2 Sam 7, 2. 13. 16; Ž 89, 29. 37 n.; 132, 11 n.
58. O Eliášovej horlivosti porov. 1 Kr 17 a 20; o jeho nanebovzatí 2 Kr 2, 1 – 12.
59 n. Porov. Dan kap. 3 a 6.
61. Porov. Iz 40, 31; Ez 20; Múd 10; Sir 44 n.; Ž 78, 86, 105, 135, 136.
63. Porov. Ž 37, 35; 146, 4.
65 n. Šimon (v gr. len na tomto mieste uvedený ako: Simeon) je ustanovený za hlavu rodiny, Júda za vodcu povstania.
69. Porov. Gn 25, 8; 35, 29; 49, 33; Dt 32, 50.
70. Zomrel roku 146 Sel., teda medzi jarou 166 a jarou 165 pred Kr. O národnom smútku porov. 9, 20; 13, 26; Gn 50, 10.
Prvá kniha Machabejcov