Prvá kniha Machabejcov

Prvá kniha Machabejcov

II. Ďalšie Júdove víťazstvá a boje až do jeho smrti, 5, 1 – 9, 22

Za panovania Antiocha Epifanesa, 5, 1 – 6, 16

 

5 Boje so susednými pohanskými národmi. –  1 Keď sa okolití pohania dopočuli, že oltár je zasa postavený a svätyňa obnovená, ako (bola) predtým, veľmi sa rozhnevali 2 a uzniesli sa, že vykynožia príslušníkov Jakubovho rodu, ktorí bývali medzi nimi. I začali zabíjať ľud a nivočiť.

 3 Tu vytiahol Júda do akrabatského kraja v Edomsku a bojoval proti tamojším Ezauovým synom, pretože znepokojovali Izrael. Spôsobil im veľkú porážku, pokoril ich a obral o korisť.

 4 Spomenul si tiež na zlobu synov Beana, ktorí boli ľudu osídlom a pascou; robili im úklady po cestách. 5 Uzavrel ich do veží, obľahol ich a vykonal na nich kliatbu. Ich veže spálil ohňom spolu so všetkými, ktorí boli v nich.

 6 Potom vytiahol proti Amončanom, ale našiel tam silné a veľké vojsko, ktorému velil Timotej. 7 Aj s nimi zviedol mnoho bitiek, až zlomil ich moc a úplne ich porazil. 8 Dobyl Jázer a jeho (okolité) mestečká. Potom sa vrátil do Judska.

 

Šimonovo víťazstvo v Galilei. –  9 Aj v Galaáde povstali pohania proti Izraelitom, čo bývali na tom území, aby ich vyhubili. Oni však utiekli do pevnosti Datemy 10 a poslali Júdovi a jeho bratom list tohto znenia: „Okolití pohania sa zhromaždili proti nám, aby nás zničili. 11 Chystajú sa pritiahnuť a zaútočiť na pevnosť, do ktorej sme sa utiahli. Ich vojsko vedie Timotej. 12 Preto príď hneď a vytrhni nás z ich ruky! Už mnohí z nás padli.  13 Všetci naši bratia v kraji Tubi sú pobití; ich manželky, deti a zásoby odviedli do zajatia. Pobili tam na tisíc mužov.“

14 Ešte čítali ten list, keď prišli iní poslovia z Galiley s roztrhnutými odevmi a prinášali takú istú správu:  15 „Ptolemais, Týrus, Sidon a celá pohanská Galilea sa spojili, aby nás vyhubili!“

16 Keď Júda a ľud vypočuli tieto hlásenia, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo by mali urobiť pre (dobro) svojich bratov, ktorých nepriatelia tak ťažko utláčali. 17 Tu riekol Júda svojmu bratovi Šimonovi: „Vyber si mužov a choď vyslobodiť svojich bratov v Galilei! Ja a môj brat Jonatán pôjdeme do Galaádska.“ 18 V Judei ponechal Jozefa, syna Zachariášovho, a Azariáša, vodcu ľudu, aj s ostatným vojskom na stráži. 19 Prikázal im: „Stojte na čele tohto ľudu, kým sa nevrátime, no nepúšťajte sa do nijakého boja s pohanmi!“

20 Na výpravu do Galiley mal Šimon pridelených tritisíc mužov a Júda do Galaádu osemtisíc mužov. 21 Šimon teda vytiahol do Galiley a zviedol mnoho bitiek s pohanmi, pričom pohanov porazil. Prenasledoval ich až po bránu 22 Ptolemaidy. Z pohanov padlo na tritisíc mužov a obral ich o korisť.  23 Ľudí však, ktorí boli v Galilei a v Arbatoch, vzal so sebou spolu so ženami, deťmi a všetkým ich imaním a priviedol ich s veľkou radosťou do Judska.

 

Júdovo víťazstvo v Galaáde. –  24 Júda Machabejec a jeho brat Jonatán prešli cez Jordán a tri dni pochodovali cestou po púšti. 25 I stretli sa s Nabatejcami, ktorí im vyšli priateľsky v ústrety a porozprávali im všetko, čo sa prihodilo ich bratom v Galaáde,  26 že mnohí z nich sú uzavretí v Bosore, Bosre, Aleme, Kasfore, Makede a Karnaine, všetko to v pevných a veľkých mestách. 27 A že sú aj v ostatných galaádskych mestách niektorí zavretí a zajtra zamýšľajú napadnúť tie pevnosti, dobyť ich a zničiť všetkých v jediný deň.

 28 Tu sa Júda náhle obrátil so svojím vojskom, aby sa cez púšť dostal do Bosory. Keď mesto zaujal, pobil ostrím meča všetkých mužského pohlavia, vzal im všetku korisť a (mesto) vypálil ohňom. 29 V noci sa odtiaľ pobral a tiahli až k pevnosti. 30 Keď sa rozodnilo, zdvihli oči a videli, že nespočítateľný zástup ľudu prináša rebríky a dobývacie stroje, aby zaútočil na pevnosť a bojoval proti nim. 31 Júda sledoval, ako sa rozpútal boj. Lebo už aj z mesta vystupoval krik trúb a bojový ryk k nebu.  32 Tu zavolal svojim bojovníkom: „Bojujte dnes za svojich bratov!“ 33 I napadol ich troma oddielmi odzadu. Pritom trúbili na trúbach a vyvolávali prosebné výkriky.

34 Keď Timotejovo vojsko spoznalo, že je to Machabejec, dalo sa pred ním na útek. Spôsobil im však veľkú porážku; padlo z nich toho dňa na osemtisíc mužov.  35 Potom zabočil do Masfy, obľahol ju a dobyl. Pobil v nej všetkých mužov, odvliekol si z nej korisť a vypálil ju ohňom. 36 Odtiaľ vytiahol a dobyl Kasfon, Maked, Bosor a iné galaádske mestá.

 37 Po týchto udalostiach zhromaždil Timotej iné vojsko a utáboril sa pred Rafonom za potokom. 38 Júda poslal vyzvedačov, aby preskúmali tábor. A priniesli mu takúto správu: „Zišli sa k nim všetci okolití pohania, (je to) veľmi veľké vojsko. 39 Aj Arabov si najali na pomoc. Táboria za potokom a sú pripravení vytiahnuť proti tebe do boja.“ Tu vytiahol Júda proti nim.

40 Medzitým, čo sa Júda so svojím vojskom približoval k potoku, vravel Timotej svojim vojvodcom: „Ak on prejde prv k nám, nebudeme mu môcť odolať, lebo je iste silnejší ako my. 41 Ale ak sa bude obávať a zostane za potokom, prebrodíme sa k nemu a zmocníme sa ho.“  42 Keď sa teda Júda približoval k potoku, postavil zapisovateľov ľudu pri potoku a nariadil im toto: „Nikoho tu nenechajte táboriť! Všetci nech idú do boja!“ 43 I prebrodil sa najprv on a za ním všetok ľud. A všetkých pohanov úplne porazil, odhadzovali zbrane a utekali do chrámu v Karnaine. 44 Ale aj toho mesta sa zmocnili a zapálili chrám ohňom (a zhorel) so všetkými, čo boli v ňom. Tak bol Karnain porazený a už nevládal vzdorovať Júdovi.

45 Potom Júda zhromaždil všetkých Izraelitov, čo bývali v Galaáde, od najmenšieho až po najväčšieho, aj ich manželky, deti a imanie, (bol to) ohromne veľký zástup, (a rozkázal), aby sa odobrali do judskej krajiny. 46 Prišli až k Efronu; bolo to veľké mesto, (postavené) v priesmyku a veľmi pevné. Nebolo mu možno vyhnúť ani napravo, ani naľavo, lebo prostriedkom neho viedla cesta. 47 Lenže obyvatelia mesta sa pred nimi uzavreli a brány zatarasili kamením. 48 Júda im však podobrotky odkázal: „Dovoľte nám prejsť vaším územím, aby sme mohli ísť ďalej do svojej krajiny! Nik vám neuškodí; len peši prejdeme.“ Ale nechceli mu otvoriť.

49 Nato Júda nariadil vyhlásiť vo vojsku, aby sa každý postavil (v bojový šík) na tom mieste, kde práve je. 50 Vojaci sa teda utáborili. Potom bojoval proti mestu po celý ten deň a celú noc, až sa mesto dostalo do jeho rúk. 51 Všetkých mužov pobil ostrím meča, samo mesto zbúral až do základov, odniesol si z neho korisť a prešiel mestom po zabitých.

52 Prekročil Jordán a vtiahli do veľkej roviny oproti Betsanu. 53 Júda sa staral, aby tí, čo zostávali pozadu, držali sa pohromade, a po celej ceste dodával ľudu odvahy, až kým nedošli do judskej krajiny. 54 S radosťou a plesaním vystúpili na vrch Sion a obetovali celostné žertvy, pretože z nich nikto nepadol a bezpečne sa vrátili.

 

Nezdar Jozefa a Azariáša. – 55 V tých dňoch, keď bol Júda s Jonatánom v Galaáde a jeho brat Šimon v Galilei pred Ptolemaidou, 56 Jozef, syn Zachariášov, a Azariáš, velitelia vojska, dopočuli sa o ich hrdinských činoch a úspešných bojoch. 57 Vraveli si: „Urobme si aj my meno a poďme bojovať proti pohanom, ktorí sú okolo nás!“  58 Vydali mužom svojho vojska rozkaz a vytiahli proti Jamnii.

59 Nato Gorgiáš vytiahol z mesta so svojím mužstvom do boja proti nim, 60 Jozef a Azariáš boli odrazení a zahnaní až k judským hraniciam. Toho dňa padlo z izraelského ľudu na dvetisíc mužov. Tak utrpel izraelský ľud veľkú porážku, 61 lebo nepočúvali Júdu a jeho bratov, ale snívali o hrdinských činoch. 62 Oni neboli z rodu tých mužov, rukami ktorých sa dostalo Izraelu vyslobodenie.

63 Ale Júdu, hrdinu, a jeho bratov veľmi oslavoval celý Izrael, ba (hovorili o ňom) aj všetci pohania, kam len prenikol chýr o nich. 64 Prichádzali k nim a blahoželali im.

 

Júdova výprava na juh. –  65 Potom Júda vytiahol so svojimi bratmi a bojovali proti Ezauovým synom v južnom kraji. Dobyl Hebron a okolité dediny, rozbúral jeho opevnenia a veže, čo boli dookola, vypálil ohňom.  66 Potom podnikol výpravu do Filištínska a prešiel cez Samáriu. 67 Toho dňa padli v boji aj kňazi, pretože túžili po hrdinských činoch a nerozmyslene sa zamiešali do boja.  68 Nato Júda zabočil do Azotu v kraji Filištíncov, rozbúral ich oltáre, ohňom spálil vyrezávané sochy ich bohov, z miest pobral korisť a vrátil sa do judskej krajiny.

1 n. Od Nehemiášových čias sa Židia stále viac rozchádzali po okolitom svete a žili tak v menšine v rôznych pohanských mestách.
3. Edomčania („synovia Ezauovi“, Ezau – Edom; porov. Gn 36, 15. 43) boli odvekými nepriateľmi Židov. Porov. Nm 20, 18; 1 Sam 14, 47; 2 Krn 28, 17; Ž 137, 7. Od čias babylonského zajatia obývali južnú časť Judska. Za čias Machabejcov sa ich severné hranice tiahli medzi Hebronom a Bet-Surom cez púšť Tekua až k jordánskemu dolnému údoliu. K edomskej satrapii patrili mestá Engadi, Jericho. Keďže moc Edomčanov siahala až po územie Filištíncov, ovládali tak nielen celé bývalé Simeonovo územie, ale aj južnú časť Júdovho údelu. – Júda bojoval najprv proti Edomčanom, usadeným v severovýchodnom Judsku, v krajine Akrabatene („Akrabattene“, nazvanej tak podľa rovnomennej dediny, juhovýchodne od Sichemu), ktorú často spomína Jozef Flávius (Židovská vojna II, 12, 4; 20, 4; 22, 2; III, 3, 4; IV, 9, 3. 4. 9). V Edomsku bol vtedy veliacim generálom Gorgiáš, ktorého Židia porazili pri Emauzoch (4, 1 n. 29; 2 Mach 8, 9; 12, 32).
4 n. „Synovia Beana“ (gr. „Baian“), pravdepodobne obyvatelia mesta Bálmeon alebo Beon (Nm 32, 3), juhozápadne od Madaby v Rubenovom území. Beančania zadržovali židovské karavány a olupovali ich. Beančania bývali južne od Amončanov, proti ktorým Júda tiež bojoval (v. 6). Porov. Joz 15, 6. Júda prenasledoval Beančanov až do ich veží (porov. 2 Mach 10, 18?) a zničil ich na spôsob staroizraelskej kliatby (cherem, Lv 27, 28 n.; Dt 2, 34 n.).
6 – 8. Amončania, ktorých územie sa rozkladalo medzi riekami Jabok a Arnon (Dt 2, 19. 37; 3, 16), tiež utláčali židovskú menšinu. Aj niektorí židovskí vierolomníci tam utekali (porov. 2 Mach 4, 26). Timotej, sýrsky vojvodca, ktorého kráľ alebo správca ríše (Lyziáš) ustanovil za veliaceho generála v Galaáde (Amonsko a severnejšie kraje). Spomínaný je v 1 Mach 5 a 2 Mach 12. Iný Timotej je v 2 Mach 8, 30. 32; 10, 24. 32. 37. – Jázer (Vg Gazer), 10 km západne od Rabatamon – Philadelphia? Časovo sem patrí vpád sýrskeho generála Timoteja do Judska. S týmto sa stretli Židia, keď sa vracali domov po víťazstve pri Jázere. Podľa niektorých bol to 1. Timotejov vpád (2 Mach 8, 30 n.), podľa iných až 2. vpád (2 Mach 10, 24 – 38), keď bol Timotej porazený a zabitý v Gazare.
9. Porov. 2 Mach 12, 10 – 31. – Galaád tu znamená severné Zajordánsko, kraje východne a juhovýchodne od Tiberiadského jazera (Joz 13, 28 n.). Táto výprava sa uskutočnila až po Veľkej noci (porov. 2 Mach 12, 31) roku 163 pred Kr. – Datema bola podľa niektorých tam, kde je dnes ʽAtaman alebo El-Hoson, v strede Galaádu; skôr však bola trochu severovýchodne odtiaľ, kde je dnes Er-Ramthe.
13. Tubi (Tubin, Tob) je krajina v severovýchodnom Galaáde, asi totožná s dnešnou et-Tabije, 24 km západne od Borsy (alebo es-Suveit juhovýchodne od El-Hoson či El-Hosn). Porov. Sdc 11, 3; 2 Sam 10, 6. 8.
15. Ptolemaida, vlastne Ptolemais ( – Akko, severne od Karmelu), Týrus a Sidon sú fenické mestá.
23. Arbaty (Arbatta) je buď rovina medzi Ptolemaidou a Tiberiadou „Arábet el-Battóf “, alebo treba čítať „Narbatha“, t. j. toparchia, okres západne od Samárie. Podľa toho by sa Šimon vracal z Galiley po západných hraniciach Samárie, Júda zas po východných (v. 52 n.).
24 n. Nabatejci patrili k arabskému kmeňu. Ich hlavné sídlo bola Petra. V 2 Mach 12, 10 – 12 sa volajú jednoducho Arabi. Porov. Gn 25, 13. Prichádzali asi od severu, preto mohli podať správu o tamojších pomeroch.
26 n. Bosora (gr. „Bossora“, Vg „Barasa“), dnes Bosra eski-Šám v Hauráne (Grékmi a Rimanmi nazývaná Bostra). – Bosor, asi dnešný Busr el-Hariri v krajine el-Ledžá, na 70 km južne od Damasku, tiež toľko východne od Genezaretského jazera – Alema (Alima), asi dnešná Ilma v strednom Haurane, juhozápadne od Bosra (Bosor). – Kasfor (totožný je Kasfon alebo Kasbon vo v. 36), dnes Chisfin, na 1/2 hodiny východne od Genezaretského jazera, na ceste z Damasku k Stredozemnému moru. (Alebo: el-Muzérib. Porov. pozn. k 2 Mach 12, 13 – 16). – Maked (Maget), dnes Mukatijeh v Galaáde. Podľa iných: Tell el-Džamid, západne od el-Muzéribu. – Karnain (Karnaim), dnes Šeich-Sa‘ad, neďaleko Tell-Ašterot (v 2 Mach 12, 21: Karnion).
28 – 31. Júda tiahol od juhu (od jordánskych brodov) smerom na sever viac po okraji púšte. Keď sa po trojdňovej ceste stretol s Nabatejcami, musel byť už blízko Bosory, ku ktorej zabočil. Charaka (v 2 Mach 12, 17) podľa Wellhausena je totožná s Datemou (porov. k v. 9); podľa Kuglera Charaka je neskorší El-Kerak, 35 km severovýchodne od Er-Ramthe (pozri v. 9). Bosora je od Charaky – Datemy len 20 km. Preto sa mohol ľahko dostať z Bosory do Datemy cez noc (v. 29).
32 – 34. Porov. Sdc 7, 16 – 20.
35 n. Od Datemy zabočil Júda na sever, kam utekal porazený Timotej. Tým smerom ležali mestá: Kasfon, Maked a Bosor (porov. k v. 26), ktorým chce pomôcť. Na ceste dobyl Masfu, asi dnešný Bet Rás, severozápadne od El-Hosn (alebo: Ramot Galaád?). Dobyl aj niektoré iné mestá južne od Jarmuku (el-Menadire).
37 – 39. Rafon, asi Er-Refa, východne od Wadi el-Ehreir („potok“), západne od Bur el-Hariri (Bosor).
42 – 44. „Zapisovatelia ľudu“ („grammateis“, t. j. dôstojníci, akísi žandári) mali každého donútiť, aby sa zúčastnil na boji. – Sýrčania hľadali útočište v Karnaine (porov. k v. 26 n.), kde bolo asi Atargateion, chrám sýrskej bohyne Atargaty (2 Mach 12, 26). Podľa 2 Mach 12, 24 n. bol zajatý aj Timotej, ale dostal sa na slobodu, keď sľúbil, že prepustí všetkých Židov, ktorí sú v sýrskom zajatí.
58 n. Predtým Jamniu (4, 15) ťažko navštívil Júda a zničil jej prístav (2 Mach 12, 8 n.).
65. Už prv si Júda zaistil a opevnil známu pevnosť Bet-Sur (4, 61). Teraz dobyl Hebron (voľakedy ležal na návrší er-Rumejde, západne od dnešného Hebronu) a tým urobil koniec vpádom Edomčanov.
66. Júda vyšiel z Bet-Suru, tiahol hlbokou roklinou (Nahr Sukreir) smerom na západ a prešiel cez „Samáriu“. Všetky dnešné texty síce majú „Samária“, ale podľa Italy a Jozefa Flávia treba čítať: Maresa (Marissa). Porov. 2 Mach 12, 35. Porov. tiež Joz 15, 44; 1 Krn 2, 42; 2 Krn 11, 8; 14, 9.
68. Azot, porov. k 4, 15.
Prvá kniha Machabejcov