Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

2 Mojžišovo narodenie a mladosť. –  1 Šiel istý muž z kmeňa Léviho a vzal si za ženu Léviho dcéru. 2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, tri mesiace ho ukrývala. 3 Dlhšie ho však skrývať nemohla, preto vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do tŕstia na brehu Nílu. 4 Ale jeho sestra si stala obďaleč, aby zvedela, čo s ním bude.

5 Tu prišla k Nílu faraónova dcéra vykúpať sa. Kým jej sprievodkyne chodili sem-tam po brehu Nílu, ona zbadala medzi trstinou košík. Poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. 6 Keď ho otvorila, uvidela dieťa; bol to plačúci chlapec. Prišlo jej ho ľúto a povedala: „To je z hebrejských detí!“ 7 Vtedy sa jeho sestra opýtala faraónovej dcéry: „Nemám ísť a zavolať ti hebrejskú dojku, ktorá by ti chlapca vychovala?“ 8 A faraónova dcéra jej odvetila: „Choď!“ Dievča išlo a zavolalo chlapcovu matku. 9 Faraónova dcéra jej povedala: „Vezmi tohto chlapca a odchovaj mi ho! Odmením ťa.“ Žena chlapca vzala a chovala ho.  10 Keď chlapec odrástol, zaviedli ho k faraónovej dcére. Stal sa jej synom a ona mu dala meno Mojžiš, vraviac: „Veď som ho z vody vytiahla.“

11 V tom čase, keď Mojžiš dorástol, vyšiel k svojim súkmeňovcom, aby videl ich ťažkú robotu. Tu videl, ako istý Egypťan bil jeho súkmeňovca, hebrejského brata. 12 I poobzeral sa, a keď videl, že tam nebolo nikoho, Egypťana zabil a ukryl do piesku. 13 Na druhý deň vyšiel opäť a videl, ako sa dvaja hebrejskí muži bijú medzi sebou. I zavolal na útočníka: „Prečo biješ svojho blížneho?!“ 14 On mu však odvetil: „Ktože ťa ustanovil nad nami za rozhodcu a sudcu?! Vari chceš zabiť aj mňa, ako si odpratal toho Egypťana?“ Mojžiš sa preľakol a povedal si: „Tak, vec sa už rozniesla.“  15 A keď sa o tej veci dozvedel faraón, pokúšal sa Mojžiša zabiť. Ale Mojžiš pred faraónom utiekol a usadil sa v kraji Madián, zdržoval sa pri studni.

 16 Madiánsky kňaz mal sedem dcér. A ony prišli, čerpali vodu a nalievali ju do válovov, aby napojili ovce svojho otca. 17 Keď prišli pastieri a odháňali ich, Mojžiš vstal, zaujal sa ich a ovce im napojil.  18 Keď ony potom prišli k svojmu otcovi Raguelovi, on sa ich spýtal: „Prečo ste dnes prišli tak skoro?!“ 19 Ony mu odpovedali: „Akýsi Egypťan sa nás zastal pred pastiermi, ba aj nám pomohol napojiť ovce.“ 20 Tu on povedal svojim dcéram: „A kdeže je? Prečo ste (tam) nechali toho muža?! Zavolajte ho, nech si niečo zaje!“ 21 A Mojžiš sa rozhodol, že uňho ostane. Potom dal Mojžišovi svoju dcéru Seforu,  22 ktorá mu porodila syna, a on ho nazval Gersamom, hovoriac: „Som prišelcom v cudzej krajine.“ (Potom mu porodila aj druhého a pomenoval ho Eliezerom, hovoriac: „Ozaj, Boh otca môjho je mojou pomocou, vyslobodil ma od faraónovho meča!“)

 23 Po dlhom čase egyptský kráľ zomrel, ale Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali, a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. 25 A Boh zhliadol na Izraelitov, a ujal sa ich.

1 n. Podľa údajov Ex 6, 20; Nm 26, 59 sa Mojžišovi rodičia volali Amram a Jochabed. Jochabed porodila Mojžiša ako tretie dieťa, jej prvým dieťaťom bola Mária (Miriam), druhým Áron (Ex 2, 4; 7, 7).
10. Čas dojčenia trval dva-tri roky. Matka si ho istotne podržala aspoň tak dlho pri sebe. Mojžiša faraónova dcéra adoptovala a dala mu egyptské meno. Egyptské slová sa neuvádzajú, svätopisec si však osvojuje ľudový výklad a meno Mojžiš spája s hebrejským mašah, ,ťahal‘, teda mošeh ,vytiahnutý‘.
15. O Madiánsku pozri Gn 25, 2; 37, 28. 36. Jeden z madiánskych kmeňov sídlil na západe Sinajského polostrova neďaleko Horeba ‒ Sinaja. K tomuto kmeňu prináležal aj madiánsky kňaz Raguel ‒ Jetro, či Hobab (Sdc 4, 11), u ktorého Mojžiš našiel prístrešie.
16. Jetrov kmeň, žijúci na púšti, si zachoval poznanie a kult pravého Boha (Gn 25, 2 a Ex 18, 1 n.), kým ostatní Madiánčania odpadli k modloslužbe.
18. Raguel značí Božieho priateľa a je vlastne titulom kňaza. Jetro je jeho vlastné meno a značí vznešený, vynikajúci.
22. Gersam (inde Gerson) – ger ,cudzinec‘, šam ,tam‘, teda ,cudzinec tam (v tejto zemi)‘. Gersam sa narodil dosť neskoro, pretože keď má Mojžiš osemdesiat rokov, je ešte malý (4, 20), a Mojžiš prišiel k Jetrovi štyridsaťročný. Eliezer značí ,Boh je pomoc, pomocník‘. Posledná časť tohto verša je prenesená do latinského textu asi z 18, 4.
23 – 25. Teda po štyridsiatich rokoch zomrel faraón Ramesse II. (1298 – 1235), ale jeho nástupca, nový kráľ Merenptah, nič nepoľavil Izraelitom. Trpeli a hynuli ďalej. Tento faraón panoval od 1235 do 1224 a za jeho vlády odchádzajú Izraeliti z Egypta asi v roku 1235. Iní autori dávajú prednosť už Setchimu I. (1310 – 1298) – za neho utiekol Mojžiš na púšť – a kladú exodus do čias Ramesseho II. Podľa tejto druhej mienky Izraeliti by boli vyšli z Egypta okolo roku 1250.
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova