Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

 

40 Postavenie a posviacka svätostánku. – 1 Potom Pán povedal Mojžišovi: 2 „V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia! 3 Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona zaves oponu, 4 prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy, 5 daj zlatý oltár na kadidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zaves oponu! 6 Potom pred vchodom do príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly 7 a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody! 8 Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu!  9 Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachádza; posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý. 10 Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý. 11 Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho.  12 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou. 13 Potom obleč Árona do posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz.14 Aj jeho synov priveď, obleč ich do tuník 15 a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie.“

16 Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu prikázal Pán. 17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok postavený. 18 Mojžiš postavil svätostánok takto: položil podstavce a na ne postavil dosky, popreťahoval žrde a postavil stĺpy, 19 ponad stánok natiahol prikrývku a na to položil stanovú pokrývku tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.  20 Potom vzal zákon a položil ho do archy, pod archu podvliekol tyče a hore na archu položil zľutovnicu. 21 Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán. 22 Potom postavil v stánku zjavenia, na jeho severnej strane pred oponu stôl 23 a poukladal naň predkladné chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 24 Svietnik umiestnil v stánku zjavenia oproti stolu, na južnej strane stánku, 25 a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 26 Aj zlatý oltár postavil pred oponu v stánku zjavenia 27 a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán.28 Potom na vchod do svätyne zavesil oponu. 29 Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svätostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán. 30 Potom postavil medzi stánok zjavenia a oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie. 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky a nohy; 32 keď vchádzali do stánku zjavenia a keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán. 33 Napokon postavil okolo svätostánku a oltára nádvorie a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu.

Pán vchádza do svätostánku. –  34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok.

36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol.38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.

 
9 – 11. Pomazanie olejom znázorňovalo, že všetky tieto veci sú vyňaté z ľudského používania a že sú určené Božej službe. Pomazanie bolo už prikázané v 30, 22 n.
12. Porov. 29, 4 – 9.
20. Zákon sú tabule s Desatorom.
34 – 38. Oblak je znakom Božej prítomnosti. Poukazuje na to, že Boh prešiel bývať do nového stánku, ako to prisľúbil (25, 8. 22; 29, 43 n.).
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova