Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Vyhotovenie svätostánku, jeho zariadenia a kňazského rúcha, 35 – 40

 

35 Príkaz o sobote. – 1 Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: „Toto je to, čo Pán prikazuje robiť: 2 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň však budete mať svätú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť.  3 V sobotňajší deň nesmiete klásť oheň v nijakej domácnosti!“

Výzva k ľudu, aby obetoval na svätyňu. – 4 Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti: „Toto je to, čo prikazuje Pán: 5 Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dary pre Pána: zlato, striebro a meď, 6 belasý a červený purpur, karmazín, plátno a koziu srsť, 7 na červeno farbené ovčie kože, tachášové kože a akáciové drevo, 8 olej do lámp, látku na olej svätenia a na voňavé kadidlo, ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka.

Nábor rozličných remeselníkov. – 10 A nech prídu všetci, čo sa rozumejú umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pán nariadil:  11 stánok, jeho prikrývku a pokrývku, jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce,  12 archu a jej tyče, zľutovnicu a oddeľujúcu oponu,  13 stôl, jeho tyče a jeho náradie s predkladnými chlebmi, 14 svietnik, svetlá a ich príslušenstvo, lampy a olej na svietenie, 15 kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svätenie a príjemne voňajúce kadidlo, záclonu na vchod do svätyne,  16 oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec, 17 plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie, 18 kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie, ako aj ich povrázky, 19 slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu.“

Vykonanie zbierky. – 20 Tu celá izraelská pospolitosť odišla. 21 Potom však prišiel každý, koho nabádalo srdce, a každý, koho nútila na to myseľ, a priniesli dary pre Pána na zhotovenie stánku zjavenia, na všetku jeho službu v ňom a na posvätné rúcha. 22 Prišli muži i ženy, každý, koho na to nabádalo srdce, a priniesli spony, ušné krúžky, prstene, náhrdelníky, najrozličnejšie zlaté ozdoby; a každý, kto chcel dať svoj zásvätný dar Pánovi, doniesol ho. 23 Každý, kto mal belasý a červený purpur, karmazín, niťové plátno, koziu srsť, na červeno farbené ovčie kože a tachášové kože, priniesol to. 24 Každý, kto chcel dať dar zo striebra a zlata, priniesol dar pre Pána a každý, kto mal akáciové drevo, priniesol ho na zhotovenie všetkého toho, čo bolo treba vyhotoviť. 25 Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasý a červený purpur, na karmazín a na niťové plátno. 26 A všetky ženy, ktoré sa cítili na to, priadli koziu srsť.  27 Kniežatá zasa podonášali ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka, 28 ako i voňavé látky a olej do lámp, na olej svätenia a na príjemne voňajúce kadidlo. 29 Všetci muži a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré Pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre Pána.

Zverenie prác remeselníkom. –  30 Potom Mojžiš hovoril Izraelitom: „Hľaďte, Pán po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho, z Júdovho kmeňa, 31 a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu, 32 aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi, 33 aby zručne rezal kamene na osadzovanie, spracúval drevo a konal všetky umelecké práce. 34 Dal mu však aj vlohy poučovať iných, jemu a Achisamechovmu synovi Óliabovi z Danovho kmeňa. 35 Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu: remeselnícku, tkáčsku a umeleckú z belasého a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna, akú robí jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány.

 
3. Porov. s pozn. k 31, 12 – 15.
11. Porov. 26, 1 – 6. O prikrývkach 26, 7 – 14.
12. O opone porov. 26, 31. 36.
13 – 15. Porov. 25, 23 – 39.
16 – 18. Pozri 27, 1 – 19.
27 – 29. Porov. 25, 7; 28, 9 – 17.
30 – 34. Porov. 31, 2 – 5. Obom umelcom bola daná schopnosť učiť iných.
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova