Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

31 Remeselníci, ktorí majú zhotoviť svätyňu. – 1 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa, 3 a naplnil som ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu, 4 aby zhotovil plány a aby ich uskutočnil v zlate, v striebre a medi, 5 aby brúsil kamene na osadzovanie, vyrezával drevo a vôbec robil všetky práce.6 Pridal som aj Achisamechovho syna Óliaba z Danovho kmeňa a každému, kto sa rozumie remeslu, dal som múdrosti, aby vyhotovili všetko, čo som ti prikázal: 7 stánok zjavenia, archu zmluvy, zľutovnicu na ňu a ostatné stánkové zariadenie, 8 stôl a jeho náčinie, svietnik z rýdzeho zlata s jeho príslušenstvom, aj kadidlový oltár 9 a oltár zápalných obiet so všetkým jeho príslušenstvom, umývadlo s podstavcom, 10 sviatočné a posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu, 11 ďalej olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti rozkázal.“

Príkaz o sobote. –  12 Ďalej Pán prikázal Mojžišovi: 13 „Povedz Izraelitom: »Zachovávajte moju sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás posväcuje! 14 Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu. 15 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť! 16 Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. 17 Nech je ona na večné znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň však odpočíval a oddychoval.«“

Pán dáva Mojžišovi dve kamenné tabule. –  18 A keď s ním na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi dve kamenné tabule, popísané Božím prstom.

 
12 – 15. Svätenie soboty bolo charakteristickým znakom izraelského náboženstva (20, 8).
18. Kamenné tabule sa nazývajú tabuľami zákona, pretože je na nich napísaný Dekalóg – Desatoro, základ všetkých ostatných sinajských zákonov. „Popísané Božím prstom“ – teda spôsobom nadprirodzeným. Mojžiš prijal zákony z Božích úst a dostáva ich teraz napísané Božou rukou. V tomto sa zračí aj svätosť týchto zákonov.
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova