Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

38 Oltár zápalných obiet. –  1 Potom urobil z akáciového dreva oltár zápalných obiet, päť lakťov dlhý, päť lakťov široký, teda štvorcový, a tri lakte vysoký. 2 Na jeho štyroch uhloch urobil rohy, ktoré z neho vyčnievali, a obtiahol ho meďou. 3 Urobil aj všetko náčinie pre oltár: popolnice, lopatky, panvičky, vidlice a uholnice. Všetko jeho náčinie vyhotovil z medi. 4 Na oltár urobil aj sieťovité medené mriežky dolu pod okružným schodíkom až do polovice jeho výšky. 5 Potom odlial štyri krúžky na štyri uhly medenej mriežky na zasunutie tyčí. 6 Aj tyče spravil z akáciového dreva a obtiahol ich meďou. 7 Tieto tyče zasunul do krúžkov po oboch stranách oltára, aby ho bolo možné na nich prenášať. Urobil ho dutý z dosiek.

8 Potom urobil umývadlo z medi, aj jeho podstavec bol z medi, zo zrkadiel posluhujúcich žien, ktoré posluhovali pri vchode do stánku zjavenia.

Nádvorie svätostánku. –  9 Potom zhotovil nádvorie. Nádvorné plachty na jeho južnú stranu boli z niťového plátna, sto lakťov dlhé, 10 k tomu bolo dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami; stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. 11 Na severnú stranu bolo tiež sto lakťov, k tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami; stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. 12 Na západnú stranu bolo plachiet päťdesiat lakťov, k tomu desať stĺpov s desiatimi podstavcami a stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. 13 Aj na prednú, východnú stranu bolo (šírky) päťdesiat lakťov: 14 pätnásť lakťov plachiet na jednej strane, k tomu tri stĺpy s ich podstavcami, 15 a takisto na druhej strane – totiž z oboch strán vchodu do nádvoria – po pätnásť lakťov plachiet a k tomu po tri stĺpy s ich podstavcami. 16 Všetky plachty okolo nádvoria boli z niťového plátna. 17 Podstavce pod stĺpy však boli z medi a ich háčiky a krúžky boli zo striebra, aj ich hlavice boli obité striebrom. Všetky nádvorné stĺpy mali strieborné krúžky. 18 Záclona na vchode do nádvoria bola pestrotkaná z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna a bola dvadsať lakťov dlhá a päť lakťov široká podľa plachiet nádvoria. 19 Jej štyri stĺpy s jej štyrmi podstavcami boli z medi, ich háčiky a krúžky boli strieborné a hlavice boli obité striebrom. 20 Všetky kolíky svätostánku a nádvoria dookola boli z medi.

Náklad na výstavbu svätostánku a nádvoria. – 21 Toto je zoznam nákladov na svätostánok, na stánok zákona, ktorý bol vyhotovený na Mojžišov rozkaz, a zhotovili ho leviti pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. 22 Beselél, syn Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa, vyhotovil všetko, čo Pán rozkázal Mojžišovi, 23 spolu s Achisamechovým synom Óliabom z Danovho kmeňa ako majstri, umelci a tkáči belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna.

 24 Všetkého zlata, ktoré sa použilo na rozličné práce pri stavbe svätostánku ako zásvätný dar, bolo dvadsaťdeväť hrivien a sedemsto tridsať šeklov podľa posvätnej váhy. 25 A striebra zo sčítania pospolitosti bolo sto hrivien a tisíc sedemsto sedemdesiatpäť šeklov podľa posvätnej váhy; 26 po pol šekli na hlavu, po pol šekli podľa posvätnej váhy od každého, kto podliehal sčítaniu od dvadsiateho roku nahor, teda od šesťstotritisíc päťsto päťdesiatich mužov. 27 Sto strieborných hrivien sa použilo na odliatie podstavcov na svätostánok a podstavcov na záclony, sto podstavcov bolo zo sto hrivien, teda jedna hrivna na každý podstavec. 28 A z tisíc sedemsto sedemdesiatich piatich šeklov vyhotovil háčiky na stĺpy, obtiahol ich hlavice a opatril ich krúžkami. 29 Všetkých posvätných darov z medi bolo sedemdesiat hrivien a dvetisíc štyristo šeklov. 30 Z tohto vyhotovil podstavec pri vchode do stánku zjavenia, medený oltár, medené mriežky a oltárne náčinie, 31 i podstavce (stĺpcov) pri vchode do nádvoria, všetky kolíky na svätostánok a všetky kolíky okolo nádvoria.

 
1 – 8. Pozri 27, 1 – 8. Zrkadlá boli z kovu, okrúhleho tvaru, s rukoväťou. Ženy pri bohoslužbe pravdepodobne spievali a tancovali (Sdc 21, 21; 1 Sam 2, 22).
9 – 20. Pozri 27, 9 – 19.
24. Hrivna vážila asi 49,11 kg. Hrivna sa delila na 60 mín (mina 818,5 g) a mina na 50 šeklov (šekel 16 alebo 14 g).
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova