Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Rodokmeň národov
10 Jafetovci. –  1 Toto je potomstvo Noemových synov – Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. 2 Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras. 3 Gomerovi synovia sú Askenéz, Rifat a Togorma. 4 Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.

Chamovci. – 6 Chamovi synovia sú Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán. 7 Kušovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dedan. 8 Kušovi sa narodil tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi. 9 Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: „Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!“ 10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár. 11 Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale 12 a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.
13 Od Mesraima pochádzajú Lúdovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, 14 Fetrusi, Kasluchovia – z nich vzišli Filištínci – a Kaftorčania. 15 Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci, 16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, 17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci,18 Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli, 19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu. 20 Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

Semiti. – 21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia. 22 Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lúd a Aram. 23 Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes.
24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. 25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan. 26 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 27 Aduram, Uzal, Dekla, 28 Ebal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom. 31 Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva. 32 To sú čeľade Noemových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.

 

1 – 32. V tejto kapitole rozpráva svätopisec, ako sa z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta, opäť rozrástlo ľudské pokolenie. Takto sa poukazuje na pôvod Semitov, a teda aj izraelského národa, skrze Noema k Setovi, a tým sa viaže s Adamom. Pretože Jafetovi potomkovia budú najďalej bývať od Izraela, potomka Semovho, autor hovorí najprv o nich a až nakoniec o Semových potomkoch, lebo ich dejiny bude aj naďalej zaznačovať. Rodostromy troch Noemových synov sú známe aj pod menom „tabula gentium“, čiže „listina národov“. Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. Tento cenný záznam prevzal Mojžiš zo starých dokumentov azda celý alebo aspoň sčiastky, zostavil ho podľa podania, ktoré treba hľadať u Abraháma. On ho mohol priniesť, keď sa vysťahoval z Chaldejska. Dôkazom toho by bola aj tá okolnosť, že stredom v tejto rozprave nie je Egypt, ale Chaldejsko. „Listina národov“, ako sa všeobecne pripúšťa, nie je úplná.
6 – 7. Vo veršoch 6 – 21 sa uvádzajú národy, ktoré pochádzajú od Chama. Je ich tridsať. – Je osobitosťou takýchto starých zoznamov, že sa v nich aj mestá a krajiny uvádzajú ako osoby. Podľa hebrejského spôsobu myslenia majú aj mestá a krajiny svojich „praotcov“.
8 – 12. V pravlasti všetkých národov, niekde pri Tigrise a Eufrate, vznikli najstaršie štáty. Tu vyniká známa postava, Nimród. On sa postupne stal hrdinom Mezopotámie, ktorú však ťažko identifikovať.
16 – 20. Potomstvo Kanaánovo sa rozvetvilo na tieto národy: „Sidon“, ktoré bolo síce slávne mesto, lež týmto menom sa označovala aj krajina, neskoršie južná Fenícia. „Hetejci“ – o týchto sa donedávna nevedelo skoro nič. Dnes vieme, že pôvodne sídlili v Malej Ázii, oni rozbili niekdajšiu ríšu Chammurabiho. Po roku 1500 tiahli až do Egypta a cestou sa osadzovali aj v dnešnej Palestíne (Hebron, Jeruzalem atď.). „Jebuzejci“ obývali okolie dnešného Jeruzalema. Meno „Amorejčania“ – Amuri označovalo pôvodne východné národy, neskoršie je to vlastné meno národov, čo sa usadili v južnej a východnej Palestíne, kam prišli od severu. „Gergezejčania“ bývali možno v Palestíne, no presnejšie to určiť nevieme. „Hevejci“ sa zmocnili kraja v okolí Hermonu, severne od Genezaretského jazera, blízko nich boli „Arachejčania“ a „Sinijci“. Aj ostatné tri národy sa usadili vo Fenícii. Ako vieme, všetky tieto národy sa prisťahovali zo severovýchodu, teda z územia, kde sa naznačuje miesto biblického raja. – Svätopisec určuje aj hranice Kanaánu, zaiste preto, aby naznačil už teraz tú zem, ktorú Boh prisľúbil patriarchom.
21 – 30. Sem bol starším bratom Jafetovým, ale svätopisec ho uvádza posledného, lebo ďalej v Písme bude reč skoro výhradne o jeho potomkoch, pretože Sem bol „praotcom všetkých Heberových synov“ – čiže Hebrejov, a tým aj Abrahámovým, z ktorého prostredníctvom Izáka, Jakuba a jeho synov sa v Egypte vyvinul izraelský národ. Teda Hebreji pochádzajú zo Sema. Ako sa zdá, „Hebreji“ – Habiru boli pôvodne osobitný národ, meno je známe už v 3. tisícročí pred Kr. aj z mimobiblických prameňov. Kmene, známe pod týmto menom, prišli z Malej Ázie do Amorejska a aj do Kanaánu. V Písme sa menuje i Abrahám od Kanaánčanov „Hebrejom“ a napokon i všetci Izraeliti, ktorí prišli za Jozueho do Kanaánu, ba niekedy sa týmto menom označujú všetky nasťahované národy do Kanaánu. „Heber“ odvádzajú od slovesa ,abar‘ čo značí ,prejsť‘ (pravdepodobne cez Eufrat do Západnej Sýrie alebo cez Jordán do Palestíny). V Nm 24, 24 pod menom Heber sa rozumie časť Mezopotámie na oboch brehoch Eufratu. A odtiaľ prišiel Abrahám, z Uru Chaldejského.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova