Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

16 Narodenie Izmaelovo. –  1 Abramova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. 2 Sarai povedala Abramovi: „Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov.“ Abram počúvol jej radu. 3 I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar – Abram vtedy býval už desať rokov v kanaánskej krajine –, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. 4 On k nej vošiel a ona počala. Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu. 5 Vtedy povedala Sarai Abramovi: „Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou!“ 6 Abram odvetil Sarai: „Veď je tvoja slúžka v tvojej moci! Nalož s ňou, ako uznáš za dobré!“ Sarai však s ňou nakladala tvrdo, takže ona od nej utiekla.  7 Pánov anjel ju však našiel pri prameni vody na púšti, na ceste do Súru, 8 a povedal jej: „Odkiaľ ideš, Agar, Saraina slúžka, a kam sa uberáš?“ A ona odpovedala: „Utekám pred svojou paňou Sarai.“ 9 Tu jej Pánov anjel povedal: „Vráť sa k svojej panej a podrob sa jej moci!“ 10 A Pánov anjel jej hovoril ďalej: „Tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať.“ 11 A ešte jej Pánov anjel hovoril:

„Hľa, počala si a porodíš syna,

a nazveš ho menom Izmael,

lebo Pán vypočul tvoje vzdychy;

 12 bude to človek ako divý osol,

jeho ruka bude proti všetkým

a ruky všetkých proti nemu

a bude bývať nablízku všetkých svojich bratov.“

13 Potom nazvala Pána, ktorý k nej hovoril: „Ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo“ – povedala – „či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval?“ 14 Preto studňu nazvala studňou Lachaj roi (studňa Živého, ktorý ma vidí). To je tá medzi Kádešom a Baradom.

15 Potom Agar porodila Abramovi syna a Abram nazval syna, ktorého mu porodila Agar, Izmael. 16 Abram mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Agar porodila Izmaela.

 
1 – 7. Podľa platných zákonov v Chaldejsku a neskoršie aj v Izraeli žena, ktorá bola bezdetná, mohla dať svoju otrokyňu mužovi a deti, ktoré sa z nej narodili, sa považovali za zákonité potomstvo panej.
7 – 11. Pánov anjel – tieto slová označujú niekedy samého Boha, ktorý sa zjavuje vo viditeľnej podobe (Gn 16, 13; 18, 1 n.; Ex 3, 2 n.), inokedy anjela, Božieho posla. Zmysel výroku treba vždy určiť zo súvislosti textu. V tomto prípade je jasné, že označuje Boha. – Izmael ,Boh vyslyší‘ (ʼEl ,Boh‘; ,jišma‘ ,počuje, slyší‘). Boh vypočul Agar a pomohol jej v ťažkostiach a utrpení (v. 6).
12. O Izmaelovi Boh predpovedá, že „bude to človek ako divý osol“ (Vulgáta slovo osol vynecháva). Prirovnanie je prevzaté zo života beduínskeho, aký život viedol Abram a jeho najbližší potomkovia. Povahy bude neskrotnej, milovať bude slobodu a kočovnícky život. Arabskí beduíni dodnes považujú Izmaela za svojho praotca.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova