Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

32 Jakubova obava pred Ezauom a ich zmierenie. –  1 Keď Laban ráno vstal, pobozkal svojich vnukov a svoje dcéry a požehnal ich. Potom sa pobral a vrátil sa do svojho bydliska. 2 Aj Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli. 3 Keď ich Jakub videl, povedal: „To je tábor Božích vojov!“ Preto nazval to miesto Mahanaim.

 4 Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezauovi do krajiny Seir, do končín Edomu, 5 a dal im príkaz, hovoriac: „Takto budete vravieť môjmu pánovi Ezauovi: »Tvoj sluha Jakub ti odkazuje: U Labana som býval ako cudzinec a bol som tam až do dnešného dňa. 6 Mám dobytok, osly, stáda, sluhov a slúžky. Posielam však (poslov), aby som to oznámil môjmu pánovi a našiel v tvojich očiach milosť!«“ 7 No poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali mu: „Došli sme k tvojmu bratovi Ezauovi a on ti ide so štyristo mužmi oproti!“ 8 I bál sa Jakub veľmi a trápil sa. Potom rozdelil ľudí, čo s ním boli, aj stáda, dobytok a ťavy na dva tábory, 9 lebo si myslel: Ak Ezau napadne a premôže jeden tábor, druhý tábor bude môcť uniknúť. 10 A Jakub sa modlil: „Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Pane, ktorý si mi hovoril: »Vráť sa späť do svojej krajiny a k svojim príbuzným a postarám sa o tvoje šťastie.« 11 Nie som hoden všetkých tých milostí a všetkej vernosti, ktorú si svojmu služobníkovi preukázal, lebo (len) so svojou palicou som tu prekročil Jordán a teraz som s dvoma tábormi. 12 Vysloboď ma z rúk môjho brata, z Ezauových rúk, lebo sa veľmi bojím, aby neprišiel a nezahubil mňa aj matky s deťmi. 13 Veď ty si prisľúbil: »Postarám sa, aby sa ti dobre vodilo, a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok pri mori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať.«“

Jakubove dary pre Ezaua. – 14 I prenocoval tam a potom oddelil zo svojho imania ako dar pre svojho brata Ezaua 15 dvesto kôz a dvadsať capov, dvesto oviec a dvadsať baranov, 16 tridsať dojčiacich tiav aj s ich mláďatami, štyridsať kráv a desať býkov, dvesto oslíc a desať oslích žriebät. 17 A oddal ich po čriedach svojim sluhom a svojim sluhom povedal: „Choďte predo mnou a zachovajte odstup medzi čriedou a čriedou!“ 18 Prvému prikázal takto: „Keď ťa stretne môj brat Ezau, a ak sa obráti na teba s otázkou: »Čí si a kde ideš? A čie je toto, čo ženieš?« – 19 odpovieš: »Som tvojho služobníka Jakuba. A toto je dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezauovi. On sám je za nami!«“ 20 Takto prikázal druhému i tretiemu a všetkým, ktorí hnali čriedy: „Ako som teraz hovoril, tak poviete Ezauovi, keď ho stretnete, 21 a ešte dodáte: »Hľa, tvoj služobník Jakub je za nami!«“ Myslel totiž takto: Udobrím ho darmi, ktoré ma predchádzajú; len potom predstúpim pred neho. Možno bude zhovievavý. 22 A išiel dar pred ním, kým on ostal tej noci v tábore.

23 Ale ešte tej noci vstal, zobral so sebou obe ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prešiel cez brod Jabok. 24 Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tiež všetko svoje imanie.  25 Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory. 26 Keď onen videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bedrového kĺbu, takže Jakubovi sa bedrový kĺb vykĺboval, kým on s ním zápasil. 27 Potom onen povedal: „Pusť ma, lebo vychodí zora!“ On však odpovedal: „Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.“ 28 Onen mu povedal: „Ako sa voláš?“ On mu odpovedal: „Jakub.“ 29 Vtedy onen povedal: „Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si.“ 30 Jakub povedal: „Prezraď mi svoje meno!“ Onen odpovedal: „Prečo sa pýtaš na moje meno?“ A požehnal ho tam. 31 Nato Jakub nazval to miesto Fanuel (Božia tvár), lebo (tak povedal) „videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive!“ 32 Len čo bol za Fanuelom, vyšlo slnko a on kríval pre svoje bedro. 33 Preto až dodnes Izraeliti nejedia šľachy bedrového kĺbu, ktoré spojujú bedrový kĺb, lebo on sa dotkol šľachy na Jakubovom bedrovom kĺbe.

1 – 3. Keď Jakub utekal pred rozhnevaným Ezauom, v Bet-Eli videl anjelov, ktorí ho uistili, že sa mu všetko bude dariť. Teraz je anjelov omnoho viac ako prv, preto miesto, kde sa mu zjavili, nazýva Mahanaim ,bojisko, tábor, vojsko‘. Meno sa zachovalo v dnešnom Mahne.
4. Ako sa Jakub blížil k vlasti, robil opatrenia na stretnutie s Ezauom. Rozprávanie predstavuje zvrat v myslení a konaní oboch bratov a je lekciou o odpustení a zmierení.
25 – 33. Zápas je skutočný, jeho zmysel je náznakový. Jakub sa nemá čoho obávať, zvíťazí. Jakubovi sa vykĺboval bedrový kĺb, pravdepodobne sa mu uvoľnila šľacha v nohe, a tak sa nemohol riadne opierať na nohu. Preto pri ďalšom zápolení sa pevne drží svojho záhadného súpera. – Slovami „Pusť ma...“ anjel doznáva, že je premožený, víťazstvo prenecháva Jakubovi. Lenže Jakub poznáva, že muž je nadprirodzený zjav, a preto prosí od neho požehnanie ako záruku mieru (Oz 12, 4 n.). Jakub dostáva požehnanie a nové meno Izrael, t. j. ,bojovník s Bohom‘ alebo ,Boží bojovník‘.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova