Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

35 Jakub opäť V Bet-Eli. –  1 A Boh povedal Jakubovi: „Zober sa a choď do Bet-Elu. Osaď sa tam a tiež tam postav oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom.“  2 Vtedy Jakub povedal celej svojej rodine a všetkým, čo boli s ním: „Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a preoblečte, lebo sa zdvihneme a pôjdeme do Bet-Elu. Tam Bohu, ktorý ma vypočul v čase súženia a ktorý bol so mnou na cestách, po ktorých som chodil, postavím oltár.“ 4 I odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo nosili na ušiach, a Jakub ich zakopal pod terebintom, ktorý bol pri Sicheme. 5 Potom sa pohli. Ale na všetky okolité mestá zaľahol hrozný strach, takže neprenasledovali Jakubových synov. 6 Takto došiel Jakub so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Luzy v krajine Kanaán, čiže do Bet-Elu. 7 Postavil tam oltár a miesto nazval Boh z Bet-Elu, lebo sa mu tam zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 Vtedy zomrela Rebekina dojka Debora a pochovali ju pod dubom niže Bet-Elu. Preto sa to volá Dub náreku.

A keď sa Jakub vrátil z Mezopotámie, Boh sa mu zjavil zasa a požehnal ho. 10 A Boh mu povedal: „Tvoje meno je Jakub. No nebudeš sa už volať Jakubom, lež Izrael bude tvoje meno!“ A nazval ho Izraelom. 11 Potom mu Boh povedal: „Ja som všemohúci Boh. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba skupina národov, aj králi vyjdú z tvojich bedier. 12 Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam aj tebe a tú zem dám aj tvojmu potomstvu po tebe.“ 13 Potom sa Boh vzdialil z miesta, na ktorom s ním hovoril. 14 Jakub však na tom mieste, kde s ním hovoril, postavil pamätník, kamenný pamätník, vylial naň mokrú obetu a pokropil ho olejom. 15 A miesto, kde s ním Boh rozprával, nazval Bet-El.

 16 Potom odišli od Bet-Elu ďalej. A už nemali ďaleko do Efraty, keď Ráchel začala rodiť a mala veľmi ťažký pôrod. 17 Počas ťažkého pôrodu jej povedala babica: „Neboj sa! Veď aj teraz máš syna!“ 18 A keď jej život vyhasínal, lebo umierala, nazvala ho Benoni (Dieťa mojej bolesti), jeho otec ho však nazval Benjamín (Syn šťastia). 19 Ráchel teda zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, čiže Betlehema. 20 A Jakub postavil nad jej hrobom pomník. To je Ráchelin náhrobný pomník a trvá až dodnes.  21 Potom šiel Izrael ďalej a postavil svoj stan za Vežou stáda. 22 Keď sa Izrael zdržoval tu v tejto krajine, Ruben šiel a spal s Balou, vedľajšou ženou svojho otca. A Izrael sa to dozvedel.

Izraelových synov bolo dvanásť. 23 Synovia Lie: Ruben, Jakubov prvorodený, potom Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon. 24 Synovia Ráchel: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Baly, Ráchelinej slúžky, boli Dan a Neftali. 26 A synovia Zelfy, Liinej slúžky: Gad a Aser. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa mu narodili v sýrskej Mezopotámii.

Izákova smrť. –  27 Potom Jakub šiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kirjat-Arby, čiže Hebronu, kde sa Abrahám a Izák zdržovali ako prišelci. 28 A Izákových dní bolo stoosemdesiat rokov. 29 I pominul sa Izák a zomrel starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu. Jeho synovia Ezau a Jakub ho pochovali.

 
1. Po tom, ako sa Jakubovi synovia tak nepriateľsky zachovali k obyvateľom Sichemu, Jakub sa tam nemohol dlhšie zdržovať. Aj Pán vyžaduje od Jakuba, aby sa pobral na miesto, kde mu prisľúbil pred odchodom do Mezopotámie svoju pomoc a ochranu (28, 10 n.).
2 – 4. Vtedy Jakub plní aj sľub, ktorý urobil už dávno predtým, že totiž bude slúžiť len pravému Bohu, Pánovi (28, 21. 22). Cudzí bohovia sú terafím, čo Ráchel vzala z otcovského domu, a tiež nejaké sošky, ktoré Jakubovi synovia odniesli ako korisť zo Sichemu. Krúžky neboli len ozdobou, ale aj amuletmi, čo mali zaručiť istotu pre toho, kto ich nosieval. Teda bola to povera, ktorá mala za podklad mnohobožstvo. Išli na posvätné miesto, mali sa teda očistiť: umyť a preobliecť. Vonkajšok však mal vyjadrovať vnútro.
16 – 20. Efrata je staršie pomenovanie Betlehema. Efrata značí Krajinu plodov, Betlehem zasa Dom chleba.
21 – 22. Veža stáda, hebr. migdal ‘eder, takto sa volala preto, že slúžila pastierom za prístrešie, keď v noci strážievali stáda. Stála medzi Betlehemom a Hebronom (Lk 2, 9 n.). Jakuba už zarmútili dvaja synovia, Simeon a Lévi (34, 30), a teraz ho zarmucuje Ruben hanebným skutkom, ktorý Jakub nezabudne a zbaví preň Rubena práva prvorodeného (49, 4).
27 – 29. Mamre pozri 13, 18, Kirjat-Arba (23, 2). Pripojil sa k svojmu ľudu – pozri 25, 8. Izáka pochovali v jaskyni Makpela (49, 30, porov. s 25, 9 a 23, 19). – Jakub mal pri otcovej smrti 120 rokov (25, 26) a Jakub mal 168 rokov, keď predali sedemnásťročného Jozefa (37, 2), teda Izák žil ešte po predaní Jozefa dvanásť rokov, keďže všetkých rokov Izákových bolo 180. Svätopisec opisuje smrť Izákovu vopred a len potom udalosti, ktoré sa zbehli okolo Jozefa.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova