Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

30  1 Keď Ráchel videla, že ona nerodí Jakubovi, žiarlila na svoju sestru a hovorila Jakubovi: „Daj mi deti! Ak nie, tak zomriem!“ 2 Jakub sa namrzel na Ráchel a povedal jej: „Vari som ja na mieste Boha, ktorý ti odoprel plod života?“  3 Ona mu však povedala: „Hľa, tu je moja slúžka, Bala. Obcuj s ňou, nech porodí na mojich kolenách a nech mám aspoň od nej synov!“ 4 A dala mu svoju slúžku Balu za ženu a Jakub s ňou obcoval.  5 Bala potom počala a porodila Jakubovi syna. 6 Tu Ráchel povedala: „Boh mi prisúdil spravodlivo. Aj môj hlas vypočul, keď mi dal syna.“ Preto ho nazvala menom Dan. A Ráchelina slúžka Bala počala ešte raz a porodila Jakubovi druhého syna.  8 Vtedy povedala Ráchel: „Boží zápas som vybojovala so svojou sestrou a zvíťazila som!“ Preto ho nazvala Neftali.

9 Keď však Lia videla, že prestala rodiť, aj ona vzala svoju slúžku Zelfu a dala ju Jakubovi za ženu. 10 A Liina slúžka Zelfa porodila Jakubovi syna.  11 Vtedy Lia povedala: „Šťastlivo!“ A nazvala ho Gadom. 12 Keď Zelfa, Liina slúžka, porodila Jakubovi druhého syna, 13 povedala Lia: „To je pre mňa blaženosť! Blahoslaviť ma budú dcéry.“ I nazvala ho Aserom.

 14 Keď raz Ruben vyšiel v čase pšeničnej žatvy von, našiel na poli láskavec a priniesol ho svojej matke Lii. Vtedy Ráchel povedala Lii: „Daj aj mne z láskavcových plodov tvojho syna!“ 15 Ona jej odvetila: „Nie ti je dosť, že si mi odobrala muža, chcela by si mi vziať aj láskavec môjho syna?“ Ráchel odpovedala: „Nech teda tejto noci spí s tebou, to bude za láskavec tvojho syna.“ 16 Keď sa večer Jakub vracal z poľa, išla mu Lia v ústrety a povedala: „Ku mne musíš prísť, lebo som za teba zaplatila plnú cenu láskavcami svojho syna!“ I spal tej noci pri nej. 17 A Pán vypočul Liu, počala a porodila Jakubovi ešte piateho syna. 18 Vtedy Lia povedala: „Pán mi dal zaslúženú odmenu, lebo som dala svoju slúžku svojmu mužovi.“ I nazvala ho menom Isachar. 19 Lia však počala ešte raz a porodila Jakubovi i šiesteho syna. 20 A Lia povedala: „Boh ma obdaril pekným darom. Môj muž bude bývať teraz už u mňa, veď som mu porodila šesť synov.“ A nazvala ho Zabulonom. 21 Potom porodila dcéru, ktorú nazvala Dinou.

 22 Boh si však spomenul aj na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej lono. 23 Počala a porodila syna, a vtedy povedala: „Pán odňal moju potupu!“ 24 I nazvala ho Jozefom, hovoriac: „Pane, pridaj mi aj druhého syna!“

25 Keď Ráchel porodila Jozefa, Jakub povedal Labanovi: „Prepusť ma a ja pôjdem na svoje miesto a do svojej krajiny. 26 Daj mi moje ženy a deti, za ktoré som ti slúžil, aby som mohol odísť. Veď ty sám vieš, akú službu som ti preukázal!“ 27 Laban mu odpovedal: „Kiežby som našiel milosť v tvojich očiach! Zistil som, že kvôli tebe ma Pán požehnával.“ 28 Povedal mu tiež: „Urči si odmenu, ktorá ti patrí odo mňa, a ja ti ju dám.“ 29 A on mu odvetil: „Ty sám vieš, ako som ti slúžil a čo sa stalo z tvojho stáda v mojich rukách. 30 Lebo málo bolo toho, čo si mal predtým, ako som prišiel k tebe. Ale zveľadilo sa to. Pán ťa žehnal pri každom mojom kroku. Lenže kedy sa postarám ja o svoju rodinu?“  31 A on sa opýtal: „Čo ti mám dať?“ Jakub odvetil: „Nemáš mi čo dávať! Ak pristaneš na túto vec, budem ďalej pásť a strážiť tvoje ovce: 32 Dnes obídem všetky tvoje stáda a oddelím v nich všetky bodkasté a strakaté zvieratá. A všetko, čo je čierne medzi ovcami a strakaté a bodkasté medzi kozami, to bude moja odmena. 33 A od zajtra bude moja spravodlivosť odpovedať za mňa tak, že keď prídeš pozrieť moju odmenu, všetko, čo medzi kozami nebude strakaté a bodkasté a čierne medzi ovcami, nech je, ako keby som to ukradol.“ 34 Laban odvetil: „Dobre! Nech je tak, ako si hovoril!“

 35 I odlúčil (Laban) v ten deň všetky pruhované a strakaté capy a všetky bodkasté a strakaté kozy, všetko, čo malo niečo biele, a všetko, čo bolo medzi baranmi čierne, a zveril to do rúk svojim synom. 36 Potom ustálil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jakubom, ktorý pásol ostatné Labanovo stádo.

37 Jakub si nabral čerstvých storaxových, mandľovníkových a platanových prútov a povylupoval na nich biele pásy tak, že odkryl to, čo bolo na prútoch biele. 38 Potom nakládol povylupovaných prútov do žľabov na vodu, kde prichádzali stáda piť, lebo sa behávali, keď prichádzali piť. 39 Ovce sa nabehali pred prútmi a doniesli pruhované, bodkasté a strakaté jahňatá. 40 Jahňatá Jakub oddeľoval a svoju pozornosť venoval, aby stádo z Labanovho stáda bolo pruhované a čierne. Tak získaval čriedy pre seba a nemiešal ich s Labanovým stádom. 41 A Jakub kládol prúty do žľabov ovciam pred oči, keď sa behali silnejšie ovce, aby sa nabehali pri prútoch. 42 Keď však boli ovce slabšie, nekládol ich. A tak slabšie pripadli Labanovi, silnejšie Jakubovi. 43 Takto sa stal nesmierne bohatým človekom, mal množstvo stád, slúžok a sluhov, tiav a oslov.
1. Ráchel sa rozhoduje pre podobný skutok ako kedysi Sára (16, 2). Dáva svojmu mužovi za vedľajšiu ženu svoju slúžku Balu.
3. Nech porodí na mojich kolenách, to značí, že keď Ráchel vezme narodené dieťa na kolená, uzná ho za svoje. Pozri poznámku k 16, 1 – 7.
5 – 6. Ráchel považuje svoju sestru Liu za nepriateľku, pretože tým, že Lia darovala Jakubovi už štyroch synov, robila si akoby väčší nárok na Jakuba. Teraz, keď konečne aj ona má syna, hoci nevlastného, hovorí, že Boh jej prisúdil spravodlivo, odňal od nej hanbu, ktorú vždy cítili bezdetné. Dan značí sudcu, teda Pán rozhodol v Ráchelin prospech.
8. Neftali, doslovne ,môj boj‘, t. j. Ráchel zvíťazila nad svojou sestrou. Obidve prostredníctvom detí bojovali o muža. Ráchel si myslí, že teraz sa Jakub nebude starať o Liu, keď ona už má dvoch synov a keď Lia prestala rodiť.
11 n. Gad ,šťastie‘ alebo ,prinášajúci šťastie‘. Narodením tohto syna sa dostáva Lii šťastia, pretože sa obávala, že Ráchel ju celkom zatlačí do úzadia. Aser ,blažený‘, lebo toľko synov – to už bolo naozaj veľké požehnanie pre semitskú ženu.
14 – 21. Plody láskavca (Mandragora vernalis) sú žlté a sladké. Táto rastlina sa v Palestíne často vyskytuje. Plody dozrievajú v máji – júni, teda ku koncu palestínskej žatvy. Hebrejsky sa volá dudaím. Podľa ľudového názoru plody tejto rastliny získavali lásku mužovu a pri neplodnosti mali prinášať šťastie pre rodičov, čiže deti. Keď Ruben našiel láskavec, Lia v tom videla dobré znamenie pre seba. Ale aj Ráchel chcela mať z plodov „zázračnej“ rastliny. Lia jej ich prepustila pod podmienkou, že Ráchel sa zriekne na jednu noc Jakuba. To je znakom, že Lia bola opäť zanedbávaná. Isachar – ješ sakar – ,získaný za odmenu‘, za cenu. Lia považuje tohto syna za odmenu od Pána. Ale ani po Isacharovom narodení sa veci neobrátili v prospech Lie. Pre Ráchelin vplyv jej totiž Jakub nevenoval veľa pozornosti. Prezrádza to meno šiesteho vlastného Liinho syna. Dala mu meno Zabulon, mysliac si, že aspoň po príchode tohto syna bude u nej Jakub bývať. Zabulon značí ,príbytok‘, ale aj ,obyvateľ‘. U bohatých beduínov mala každá žena svoj vlastný stan. Lia dúfala, že napokon si muža úplne nakloní. Dina je odvodená od Dan, teda ,prisúdená‘ alebo ,tá, čo dosiahla (Lia) svoje právo‘. Jakub mal isto viac dcér (46, 7), ich mená sa však neuvádzajú. O Dine je už tu zmienka, lebo bude o nej i ďalej reč (34).
22 n. Ráchel dosiaľ nemala svojho vlastného syna. Aj ju Pán vypočul a odňal od nej hanbu neplodnosti. Svojmu prvorodenému dáva meno Jozef, čo môže byť od slova ʼasaf ,odňal‘ alebo od , jasaf‘ ,rozmnožiť, pridať‘. Oba významy sú teda zahrnuté v mene Jozef: odňal jej Pán bezdetnosť a samotným menom svojho syna prosí, aby jej dal ešte ďalšieho syna: ,pridaj mi – josef – ešte syna‘.
31 – 34. Jakub navrhuje pre seba za odmenu naoko dosť málo. Lakomý Laban pristáva na jeho podmienku. V Sýrii sú ovce zväčša biele a len málo je čiernych alebo strakatých. Kozy sú zasa čierne a len zriedkakedy bodkasté a strakaté. Jakub chce mať za odmenu to, čo sa nabudúce uliahne bodkasté a strakaté. Teda si žiada len zriedkavé; normálne zafarbené zvieratá ostanú Labanovi. Ktože by nepristal na takú podmienku? Pre majiteľa bola veľmi výhodná.
35 – 43. Lakomý Laban oddelil strakaté a bodkasté kusy od ostatných čried a dal ich do opatery svojim synom, aby takto zamedzil Jakubovi všetku možnosť získať ovce a kozy z párenia strakatých zvierat. Jakub však verí Pánovi.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova