Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

48 Jakub adoptuje Jozefových synov. – 1 Po týchto udalostiach oznámili Jozefovi: „Tvoj otec je chorý!“ Tu on vzal so sebou oboch svojich synov, Manassesa a Efraima. 2 A keď Jakubovi oznámili: „Hľa, tvoj syn Jozef prišiel k tebe!“, Izrael pozbieral všetky svoje sily a posadil sa na lôžku. 3 Potom Jakub hovoril Jozefovi: „Všemohúci Boh sa mi zjavil v Luze, v krajine Kanaán, požehnal ma 4 a povedal mi: »Hľa, ja ťa rozplodím a rozmnožím, a urobím z teba množstvo národov, a tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám túto krajinu do vlastníctva naveky.«  5 Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, budú moji. Efraim a Manasses budú moji, ako sú Ruben a Simeon.  6 Ale deti, ktoré sa ti narodili po nich, budú tvoje a uvedú sa pod menom svojich bratov vo svojom dedičnom podiele.  7 Keď som prišiel z Mezopotámie, zomrela mi cestou v krajine Kanaán Ráchel, kúsok cesty, ako sa vchádza do Efraty, a pochoval som ju tam na ceste do Efraty, čiže do Betlehema.“

Jakub žehná Efraima a Manassesa. –  8 Keď Izrael videl Jozefových synov, spýtal sa: „Kto sú títo?“ 9 A on mu odvetil: „To sú moji synovia, ktorých mi tu Boh dožičil!“ Povedal mu: „Priveď ich ku mne, nech ich požehnám!“ 10 Izraelove oči boli totiž starobou zakalené, takže dobre nevidel. Keď ich teda priviedol k nemu, on ich pobozkal a hladkal ich. 11 Potom Izrael povedal Jozefovi: „Nikdy som neveril, že ťa ešte uzriem, a Boh mi dal vidieť nielen teba, ale ešte i tvoje potomstvo!“

12 Nato ich Jozef odtiahol z jeho kolien a oni sa poklonili pred ním až po zem.  13 I vzal Jozef oboch synov, Efraima napravo od seba, teda naľavo od Izraela, a Manassesa naľavo od seba, teda napravo od Izraela, a priviedol ich k nemu. 14 Ale Izrael vystrel pravicu a položil ju na Efraimovu hlavu, hoci bol mladší, a svoju ľavicu položil na Manassesovu hlavu: ruky teda prekrížil – hoci Manasses bol prvorodený.

15 Potom požehnal Jozefa týmito slovami:

„Boh, pred tvárou ktorého

chodievali moji otcovia Abrahám a Izák,

Boh, ktorý mi bol pastierom

od mojej mladosti až do dnešného dňa,

16 anjel, ktorý ma vytrhol zo všetkého zlého,

nech týchto chlapcov požehná!

Nech v nich ďalej trvá moje meno

i meno mojich otcov Abraháma a Izáka

a nech rastú a množia sa na zemi!“

17 Keď Jozef zbadal, že jeho otec položil svoju pravicu na Efraimovu hlavu, nevidelo sa mu to a chytil ruku svojho otca, aby ju preložil z Efraimovej hlavy na hlavu Manassesovu, 18 pričom Jozef vravel svojmu otcovi: „Nie tak, otče môj, lebo tento je prvorodený! Polož svoju pravicu na jeho hlavu!“  19 Jeho otec sa však vzoprel a povedal: „Viem to, syn môj, viem to ja! Aj z neho budú národy, aj on bude mocný, ale jeho mladší brat bude mocnejší ako on a jeho potomstvom budú množstvá národov.“

 20 I požehnal ich v ten deň a povedal:

„Tebou bude požehnávať Izrael a bude hovoriť:

»Boh nech ti urobí ako Efraimovi a Manassesovi.«“

A tak uprednostnil Efraima pred Manassesom. 21 Potom povedal Izrael Jozefovi: „Ja už iste zomriem, ale Boh bude s vami a opäť vás zavedie do krajiny vašich otcov.  22 Tebe však dávam o podiel viac ako tvojim bratom, o ten (podiel), ktorý som vyrval Amorejčanom mečom a kušou.“

 
5. Jakub adoptuje oboch Jozefových synov. Dáva im tie isté práva, ako majú ostatní synovia Jakubovi. Na požehnaní a prísľube z Bet-Elu (35, 11 – 12) majú mať Jozefovi synovia rovnaký podiel ako ostatní synovia Jakubovi. Efraim a Manasses sa stanú praotcami kmeňov a pripadne im rovnaký podiel pri rozdelení Kanaánu.
6. Jozef mal aj iných synov, tí sa však pripoja k Efraimovi a Manassesovi. Keď Jakub namiesto Jozefa volí za dedičov jeho dvoch synov, tým dáva najavo, že na Jozefa preniesol právo prvorodeného. Jozef vo svojich synoch dostáva dva podiely. A to bolo právo prvorodeného.
7. Porov. pozn. k 35, 16 – 20.
8. Jakubov zrak je už slabý, vidí dve postavy, ale už ich nerozoznáva.
13. Jozef predvádza svojich synov podľa veku, a to tak, aby sa Jakubova pravá ruka dostala na staršieho syna, Manassesa. Pravica značila šťastie a hojnosť a toto všetko mal dostať Jozefov prvorodený.
19. Mladší Jozefov Efraim bude v budúcnosti viac znamenať v histórii vyvoleného národa ako Manasses, bude to mocný a početný kmeň. Efraimov kmeň sa dostáva na popredné miesto v čase sudcov a po Šalamúnovi je vôbec najmocnejším kmeňom v severnej ríši kráľovstva Efraim.
20. Požehnanie, ktoré dostávajú Jozefovi synovia, bude príslovečné. Keď niekto bude žehnať svoje potomstvo, bude im žičiť šťastie, ktorým obdaril Boh Efraima a Manassesa.
22. Podiel, ktorý vyrval Jakub v boji Amorejčanom, nie je pozemok, ktorý kúpil (33, 19). Apokryfná kniha Jubileí v kapitole 34 má rozpravu o boji, ktorý viedol Jakub s amorejskými kráľmi v okolí Sichemu, keď jeho synovia tam boli prepadnutí. Mojžiš tu zachytáva podanie o tomto boji. Isteže je to pozemok, podiel v okolí Sichemu; neskoršie tam uložili Jozefove kosti (Ex 13, 19 a Joz 24, 32).
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova